Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса

 Анотації

Росінська О.А. Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю – 10.01.06 – теорія літератури. – Донецький національний університет, Донецьк, 2007.

   У дисертації аргументується доцільність дослідження символіки творів В. Стуса крізь призму екзистенційного світосприйняття, здійснюється комплексний аналіз світоглядних філософських констант творчості митця. Наголошується, що внутрішня сутність філософських засад поезії Стуса є екзистенційною. Вагомим питанням дослідження є термінологічна визначеність символу в його багатомірності й невичерпності, що породжує множинність смислів, утримуючи в собі значення вищого, сакрального.
   У роботі здійснено цілісний аналіз числової символіки творів В. Стуса та символів на позначення хронотопу з метою осмислення символічного рівня його поетичного мислення у зв’язку із екзистенційним світосприйняттям. Аналіз числової символіки зосереджений на числових символах “один” (одиниця, самість – самота), “два”, “три”, “сто”.
   Аналіз символів на позначення хронотопу актуалізує образи-символи “чужого” й “свого” простору, символ дороги й перехрестя доріг (перетину) як віртуального місцезнаходження ліричного суб’єкта, топоси урвища, яру, ріки як позначення межового простору тощо. Як результат розгляду цих символів осмислюється концепт “межового” часопростору.
   Ключові слова: екзистенція, екзистенційний суб’єкт, самотність, символ, числокод, поетична картина світу, хронотоп, “осьовий момент”.

Росинская Е.А. Экзистенциальная природа символики в поэзии В. Стуса. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности – 10.01.06 – теория литературы. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2007.

   В диссертации аргументируется целесообразность исследования символики произведений В. Стуса сквозь призму экзистенциального мировосприятия, осуществляется комплексный анализ мировоззренческих философских констант творчества поэта. Подчеркивается, что внутренняя сущность философских основ поэзии Стуса является экзистенциальной. Ключевым вопросом исследования является терминологическая определенность символа в его многомерности и неисчерпаемости, что порождает множественность смыслов, удерживая в себе значения высшего, сакрального. Символы поэзии В. Стуса исследовались не как отдельные единицы, а в целостности, создавая общую картину поэтического мировосприятия.
   Осмысленные теоретические основы символа, числа, хронотопа обусловили направления, тенденции, методику линий интерпретации природы символов поэтического мира, в частности, целостный анализ числовых символов и символов для обозначения хронотопа сквозь призму присущего автору и лирическому субъекту экзистенциального мировосприятия. В работе осуществлен целостный анализ числовой символики произведений В. Стуса и символов для обозначения хронотопа в целях осмысления символического уровня его поэтического мышления в связи с экзистенциальным мировосприятием. Анализ числовой символики сосредоточен на числовых символах “один” (единица, самость – одиночество), “два”, “три”, “сто”.
   Числовая символика поэзий В. Стуса исследуется, прежде всего, в общекультурном и литературном контексте с актуализацией наиболее частотных числовых символов, вместе с тем проявляется своеобразность символики числокодов, специфическая картина мира лирического субъекта, в которой дихотомия чисел определяет гармонию-дисгармонию, сущностность-абсурдность, единичность-множественность и т.п. Глубина философского мышления поэта обуславливает высокий уровень поэтического видения.
   Так, символика “единицы” (“единичности”) в поэзии В. Стуса находится в тесной связи с экзистенциальным осознанием состояния одиночества как единственно возможной формы пребывания экзистенциального субъекта в мире. Смысл категории “одиночества” как проявления числового символа “единицы” расширяется, выходя за границы самоопределения субъекта. Одиночество становится не просто душевным состоянием, оно – субстанция, которая может лежать за пределами души лирического субъекта, она – весь мир, который является миром переживаний, миром “самособоюнаполненным”. Числокод “двойки” представляет в поэтической системе В. Стуса бинарность мироздания, наличие противоположностей и противостояний, сложную и противоречивую сущность лирического субъекта и его отношения к проблеме выбора; восприятия характеристик хронотопа пребывания экзистенциального субъекта в мире как в междучасье и внепространственность. Число “четыре” приобретает в произведениях В. Стуса выразительную символическую экзистенциальную окраску. Символ числа “четыре” с опорой на традиционное выражение семантики постоянства, незыблемости, статичности осмысливается в лирике поэта как определение замкнутого, экзистенциально мертвого пространства безысходности, пространства (реального или духовно-виртуального), лишенного выбора, пути, движения.
   Число “сто” становится также своеобразным символом предельности, чрезмерности чувств и страдания, но чрезмерности, которая необходима для существования самого субъекта и его внутреннего мира. Это синкретический символ, с помощью которого субъект измеряет не только свой внутренний мир и “чужое”, но и время, и пространство, то есть мир внутренний и внешний. Число “сто” для лирического субъекта является главным мерилом внешнего и внутреннего мира, прежде всего мира чужого – “не я”.
   Анализ символов для обозначение хронотопа актуализирует образы-символы “чужого” и “своего” пространства, символ дороги и перекрестка дорог как виртуального местонахождения лирического субъекта, топосы обрыва, реки как обозначения межевого пространства и т.п. Одной из важнейших характеристик поэтического мира является то, что центром не только пространства, но и хронотопа вообще выступает топос перехода – границы, горизонта, пропасти, реки (в горизонтали), горба, горы, сопки, свечки (в вертикали), и этот ключевой для самой логики самоопределения экзистенциального субъекта топос идентифицируется нами посредством категории “осевого измерения”, “осевого момента”, которые отображают метафизический уровень развертывания поэтического бытия-экзистенции.
   Ключевые слова: экзистенция, экзистенциальный субъект, символ, числокод, поэтическая картина мира, одиночество, хронотоп, “осевой момент”.

The Rosinskaya E.A. Existential natures simbolic of V. Stus’s poetry`. – Manuscript.

The thesis for a candidate of philology degree, specialty – 10.01.06 – the theory of literature. – Donetsk National University, Donetsk, 2007.

   The expediency of the analysis of V. Stus’s works symbolism in the light of existential mentality is being proved in the thesis. Complex analysis of the world outlook philosophical constants of the artist's creativity is being realized. It is stressed that the inner essence of philosophical fundamentals of Stus’s poetry is existential. The key issue of the research is the terminological distinctness concerning the symbol in its multiregularity and inexhaustibility. Plurality of senses, retaining the meaning of the supreme and the sacral is pointed out. In this sense the symbols of V. Stus’s poetry are being analyzed not as separate units, but in integrity, creating the general image of poetic world outlook as a peculiar microstructure.
   The integral analysis of number symbolism of V. Stus’s works and symbols for chronotop indication is being carried out in the work. This is done to conceive the symbolic level of his poetic thinking in connection with existential world outlook. The analysis of number symbolism is concentrated on the following number symbols: “one” (a unit, selfness – solitude), “two”, “three”. “hundred”.
   The symbols analysis for chronotop indication actualizes the symbols-images of "alien" and "one's own" space, a road symbol and a road crossing (section) as a virtual location of a lyrical subject, the topos of a steep, a river as the indication of the boundary space, etc. As a result of these symbols' examination the concept of a "boundary" chronotop is being conceived.
   Key words: existence, an existential subject, a symbol, a numeric code, poetic vision of the world, solitude, chronotop, “an axial moment”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net