Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Активні процеси у перській комп’ютерній субмові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активні процеси у перській комп’ютерній субмові

 Анотації

Стахурська Г.Ю. Активні процеси у перській комп’ютерній субмові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2007.

   Термін – це слово чи словосполучення, що виражає певне наукове поняття. Термінологічний словотвір відображає переважно свідомий, соціально прискорений процес термінотворчості. Засвоєння іншомовних термінів є показником певної фази запозичення світових культурних цінностей. Опрацьовані у європейському мовознавстві вимоги до стандартизації семантики і структури термінів передбачають послідовне проведення принципів номінації, оцінки, уніфікації.
   Проникнення первісно англійської термінології Інтернету до словників інших мов розглядають як прояв процесів інтернаціоналізації за сучасних умов. Комп’ютерна термінологія у мовах різних систем продовжує формуватися як стихійним шляхом, так і внаслідок цілеспрямованих заходів на основі словотвірних засобів конкретної національної мови, шляхом калькування або прямого запозичення. Критерії формування термінів, затверджені Академією мови та літератури Ірану, свідчать про її дальшу пуристичну орієнтацію.
   Наявність англійських елементів у текстах перськомовного Інтернету є цілком пояснимим явищем. Певна група назв-"етикеток" нового ЗМІ виявляє свої властивості як номенклатура. За критерієм структури загальною тенденцією є відповідність простому англійському терміну простого перського, а складному англійському – складного перського. Для перських термінів-словосполучень у комп’ютерній галузі властиве збереження перських граматичних (синтаксичних) морфем і вплив англійського прототипу. За семантичною характеристикою перська комп’ютерна лексика досягає адекватного відтворення англомовного оригінального масиву термінів.
   Ключові слова: перська мова, активні мовні процеси, термін, термінологічна стандартизація, інтернаціоналізація термінологічної системи, термінологічне запозичення.

Стахурская Г.Ю. Активные процессы в персидском компьютерном субъязыке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных народов Америки и Австралии. – Институт востоковедения им. А.Крымского НАН Украины. – Киев, 2007.

   Термин – это слово или словосочетание, которое выражает некое научное понятие. Терминологическое словообразование отображает главным образом осознанный, социально ускоренный процесс терминообразования. Заимствование терминов – это показатель определенной фазы заимствования мировых культурных ценностей. Процесс терминообразования обусловливает возникновение в терминологиях синонимических рядов. На дескриптивном уровне синонимия терминов – достаточно распространенное явление. На прескриптивном уровне ее советуют избегать в исследовательных работах, но допускают в научных и научно-популярных публикациях. Выработанные в европейском языковедении требования к стандартизации семантики и структуры терминов предусматривают последовательное проведение принципов номинации, оценки, унификации. На уровне практических рекомендаций по усовершенствованию терминологии эти принципы находят воплощение в методических требованиях фиксированости содержания термина, его точности и соответствия соседним терминам терминосистемы.
   Обусловленные первичной англоязычностью компьютерной основы Интернета, присутствие английских элементов в текстах ираноязычного Интернета вполне объяснимо. Определенная группа назв-"этикеток" нового СМИ, сформированных в оригинальной версии из ресурсов английской лексики, обнаруживает свои свойства как номенклатура, поскольку наиболее часто сохраняется в персидском тексте вплоть до своей первоначальной английской графики. Номенклатура является специфической разновидностью терминологии, это специальные термины-названия типичных новых объектов компьютерной отрасли. Передача компьютерной номенклатуры в ираноязычном тексте достигается преимущественно с помощью транскрипции или транслитерации. По критерию структуры в персидском компьютерном субязыке выделяют простые и сложные термины. При этом общей тенденцией является соответствие простому английскому термину простого персидского, а сложному английскому – сложного персидского. Для персидских терминов-словосочетаний в компьютерной сфере свойственно сохранение персидских грамматических (синтаксических) морфем и более или менее заметное влияние английского прототипа на формирование лексических морфем. Термины-глаголы в ираноязычном Интернете демонстрируют разные стадии освоения ираноязычными пользователями соответственного аспекта компьютерной терминологии. Вследствие заимствования значительного количества новых терминологических единиц словаря в персидской компьютерной терминологии распространилось явление синонимии. В конечном итоге эти разнообразные изменения объема понятий и смещения значений являются следствием воздействия экстралингвистических факторов. По своим семантическим характеристикам персидская компьютерная лексика достигает адекватного воспроизведения англоязычного оригинального массива терминов. Вся исследована в ираноязычном Интернете область языковой действительности позволяет наблюдать реальные процессы развития языка в реальном времени. Из собранных наблюдений персидского компьютерного субъязыка in vivo, просматриваются контуры формирования и кристализации будущей упорядоченной терминосистемы компьютерной технологий в персидском языке.
   Ключевые слова: персидский язык, активные языковые процессы, термин, терминологическая стандартизация, интернационализация терминологической системы, терминологическое заимствование.

Stakhurska H.Y. Active processes in Persian computer sublanguage. – Manuscript.

This dissertation was submitted for the degree of Candidate of Philological Science in 10.02.13 – Asian, African, Native American, and Australian aboriginal languages. – A.Krymsky Institute of Oriental Studies of the NAS of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   A term is a word or expression that conveys a particular scientific concept. The creation of new terms demonstrates a usually conscious, socially accelerated process within the development of terminology. The borrowing of terms signals a certain phase in the borrowing of global cultural values. The requirements for standardization of the semantics and structures of terms adopted by European linguistics provide for the successive application of principles of nomination, evaluation, unification.
   The pervasion of originally English Internet terminology in the dictionaries of other languages is viewed as an example of contemporary processes of internationalization. Computer terminology in languages of various systems is still, in part, formed spontaneously, and also through expedient measures on the basis of word-creation methods of a specific national language, by copying, or outright borrowing. The criteria for the formation of terms sanctioned by Iran’s Academy of Persian Language and Literature attests to the continuation of its purist orientation.
   The presence of English elements in Persian-language Internet texts is an entirely explainable phenomenon. A certain group of new mass media names-“tags” reveals their characteristic condition as nomenclature. According to structural criteria, the general tendency is the correspondence of simple English terms to simple Persian ones, and complex English terms to complex Persian ones. The preservation of Persian grammatical (syntactical) morphemes under the influence of English prototypes is characteristic of Persian term-expressions in the field of computer science. The semantic characteristics of Persian computer lexicon achieve an adequate recreation of the original mass of English-language terms.
   Key words: persian language, active processes in language, term, terminological standardization, internationalization of terminological systems, terminological borrowing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активні процеси у перській комп’ютерній субмові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net