Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ століття)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ століття)

 Анотації

Сушко О.І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню функціонування фразеологічних одиниць офіційно-ділового стилю української мови на матеріалі текстів документів першої половини ХХ ст.
   Проаналізовано основні аспекти і напрямки вивчення фразеології, розглянуто дискусійні проблеми розмежування фразеологізмів, мовних кліше та штампів.
   Запропоновано власне робоче визначення фразеологічної одиниці в тексті службового документа.
   З’ясовано місце фразеологізмів офіційно-ділового стилю в системі функціонально-стилістичної диференціації української фразеології. Звернено увагу на особливості функціонування фразеологізованих утворень політичного дискурсу в аналізованих документах зазначеного періоду.
   Визначено особливості функціонування фразеологічних одиниць згідно із періодизацією етапів історії України.
   Виділено особливості дослідження ділових фразеологічних одиниць студійованого періоду як показників повноти картини соціального світу. Досліджено концепт „держава” як один із домінантних в українській мовній свідомості, українському ментальному світобаченні. Проаналізовано основні концептуальні кластери концепту ”держава”: державна мова, нація, народ, влада, закон, дипломатія, моральність.
   Ключові слова: фразеологічна одиниця, функціональний стиль, мовний штамп, кліше, мовна картина світу, концептуальна картина світу, концепт, концептуальний кластер.

Сушко О.И. Фразеология официально-делового стиля украинского языка (на материале документов первой половины ХХ века). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык.– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2007.

   В диссертации осуществлен комплексный анализ функционирования фразеологических единиц официально-делового стиля на материале текстов документов первой половины ХХ века.
   Определены основные направления и аспекты изучения фразеологии национального языка, выявлены характерные признаки фразеологии официально-делового стиля украинского языка.
   Указано на особенности эмоциональных средств языка как на определяющую тенденцию функционирования политического дискурса. Обоснован вывод о том, что в политической коммуникации язык выступает одним из средств влияния, а конкретнее – манипулятивного влияния, которое предусматривает не только информацию о политической действительности, но и ее интерпретацию и оценку. Поэтому фразеологизмы политического дискурса текстов документов первой половины ХХ века выступают одним из средств формирования политического сознания, а также позволяют изучать специфику мышления политиков, общественных деятелей по данным фразеологии.
   Выделены основные периоды развития украинского делового языка, а также предложена хронологическая и региональная дифференциация фразеологических единиц текстов документов первой половины ХХ века.
   Отмечено, что фразеологизмы активно функционируют во всех подстилях официально-делового стиля (законодательном, административно-канцелярском, дипломатическом).
   Исследованы особенности изучения фразеологических единиц текстов документов первой половины ХХ века в качестве показателей полноты картины социального мира. Установлено, что изучение фразеологизмов в языке (художественном, официально-деловом, разговорном) является одним из актуальных задач языкознания.
   Обращено внимание на то, что в семантике фразеологических единиц служебных текстов первой половины ХХ века конкретизируются представления их составителей о принципах построения собственного государства. С этой целью рассмотрен концепт ”государство”, который, по данным исследования, является одним из доминантных в украинском ментальном мировоззрении.
   Проанализированы основные концептуальные кластеры концепта „государство”: государственный язык, нация, народ, власть, закон, дипломатия, нравственность, а также сделан вывод о том, что украинский народ в первой половине ХХ века имел четкую концепцию построения собственного государства, которая находит своё развитие в процессах, происходящих в Украине на современном этапе.
   Исследование является определенным вкладом в развитие украинской официально-деловой фразеологии.
   Ключевые слова: фразеологическая единица, функциональный стиль, языковой штамп, клише, языковая картина мира, концептуальная картина мира, концепт, концептуальный кластер.

Sushko O.I. Phraseology of Business – Official Style of the Ukrainian Language (on the material of the documents of the 1st half of the XX-th century). – The Manuscript.

The dissertation on the Degree of the Candidate of Philology, speciality 10.02.01 – the Ukrainian Language.– Kievsky Nazional University named after Shevchenko Taras. – Kiev, 2007.

   In the dissertation the complex analysis of functioning the phraseological units of business-official style on the material of the documents of the first half of the XX-th century.
   There are distinguished the main directions and aspects of learning and investigating the phraseology of the national language there are also pointed out the characteristic features of the phraseology of business-official style of the Ukrainian Language.
   There are shown the peculiarities of the expressive means as the main defining tendency of the language of political character.
   There are pointed the main periods of the development of the Ukrainian business languages, and also the periodisation of the functioning of the phraseological units of the documents of the 1st half of the 20th century.
   There are analized the basic conceptual clasters “state”; state language, nation, power, diplomacy, morality, and also the conclusion that the Ukrainian people in the 1st half of the 20th century had the distinct concept of creating their own state that in its basic closes with the basic processes of creating the state happening in Ukraine at the modern state is made.
   Key-words: phraseological unit, functional style, language patterns, clichй, language world picture, conceptual world picture, concept, conceptual claster.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net