Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

Анотації 

Журавель Я.В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Інститут законодавства Верховної Ради України – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні. Робота містить пропозиції щодо комплексного вирішення проблем теоретичного та практичного характеру. У ній проаналізовано правові норми, якими закріплюються визначення ключових понять дослідження (місцевого самоврядування, представницького органу місцевого самоврядування та ін.) і викладено власні пропозиції щодо їх уточнення. Пропонується закріпити на законодавчому рівні визначення поняття органу місцевого самоврядування.
   У роботі досліджені класифікація органів місцевого самоврядування та особливості порядку їх формування. Розглянуто проблемні питання щодо правового регулювання та реалізації закріпленої за муніципальними органами компетенції, а також проведено класифікацію та вивчено особливості методів і форм їх управлінської діяльності. Визначено комплекс організаційно-правових заходів щодо посилення ролі органів місцевого самоврядування в умовах адміністративної, адміністративно-територіальної та політичної реформ в Україні.
   Ключові слова: орган місцевого самоврядування, адміністративно-правовий статус, управлінська діяльність, компетенція, форми і методи управлінської діяльності, адміністративна реформа.

Журавель Я.В. Административно-правовой статус органов местного самоуправления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт законодательства Верховной Рады Украины – Киев, 2007.

   Диссертация является первой комплексной работой, посвященной исследованию и анализу особенностей административно-правового статуса органов местного самоуправления в Украине.
   Работа состоит из вступления, трёх разделов, выводов и списка используемых литературных и нормативных источников.
   В первом разделе “Органы местного самоуправления как форма совершения народовластия в Украине” освещено современное состояние научной разработки проблематики административно-правового статуса органов местного самоуправления, исследованы исторические документы, на основании которых проведена периодизация процесса становления и развития административно-правового статуса органов местного самоуправления. Проанализированы существующие и предложены новые административно-правовые подходы к определению понятий местного самоуправления и органа местного самоуправления. Сформулированы предложения к усовершенствованию классификации органов местного самоуправления.
   Во втором разделе “Особенности административно-правового регулирования деятельности органов местного самоуправления” рассмотрены проблемные вопросы правового регулирования процесса организации и функционирования органов местного самоуправления, проведена классификация законодательных и подзаконных актов о местном самоуправлении. Предложены изменения в существующем правовом определении понятия делегированных полномочий, а также сформулированы авторские определения понятия формы управленческой деятельности органов местного самоуправления и понятия метода управленческой деятельности органов местного самоуправления. Исследованы проблемы и особенности реализации органами местного самоуправления делегированных полномочий, а также предложены пути их решения. Проанализированы и изучены формы и методы управленческой деятельности органов местного самоуправления.
   Раздел III “Концептуальные основы реформирования органов местного самоуправления”. Определён комплекс организационно-правовых мероприятий по усилению роли органов местного самоуправления в условиях административной, административно-территориальной и политической реформ в Украине.
   Ключевые слова: орган местного самоуправления, административно-правовой статус, управленческая деятельность, компетенция, формы и методы управленческой деятельности, административная реформа.

Yaroslav V. Zhuravel. Administrative and legal status of local self-government bodies. – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in the field of Law Sciences. Specialty 12.00. 07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. Institute for legislation of the Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine - Kyiv, 2007.

   The present thesis is devoted to a complex study of some peculiarities of administrative and legal status enjoyed by local self-governmental bodies in Ukraine. The author of the scientific research offers some complex ways enabling to solve existing problems of both a theoretical and practical character. There have been analyzed the legal norms embodying the key research notions, such as “local self-government”, “local self-government bodies” etc, and suggested the ways of refining the mentioned above notions, as well as offered the notion “local self-government body” being introduced in the current legislation.
   The given work studies the classification of local self-government bodies together with some specific features of their formation procedure. There have been revealed the problems concerning legal regulation and realization of the powers assigned to municipal authorities, as well as classified and studied specific methods and norms of their managerial activity. The author determines the range of organizational and legal measures aiming to enhance the local self-government bodies’ role under administrative, administrative and territorial, as well as political reforms in Ukraine.
   Key words: local self-government body, administrative and legal status, managerial activity, powers, forms and methods of managerial activity, administrative reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net