Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення

Анотації 

Стефінін В.В. Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено теоретичному та практичному обґрунтуванню напрямів і методів визначення та підвищення якості праці у контексті забезпечення її високої ефективності. Отримало подальший теоретичний розвиток тлумачення змісту категорії якості праці, визначено та проаналізовано вплив якості праці на соціальну сферу суспільства, визначено та систематизовано чинники і складові, що формують якість праці на макроекономічному рівні в Україні, запропоновано авторську методику оцінювання якості праці на мезоекономічному рівні, розроблено інтегральний показник оцінки якості праці на мікроекономічному рівні. Здійснено розрахунки інтегрального показника якості праці для вітчизняних підприємств. Визначено пріоритетні завдання створення організаційно-економічного механізму управління якістю праці на підприємствах, який дозволить удосконалити даний процес на основі реалізації розроблених рекомендацій та заходів.
   Ключові слова: якість праці, чинники якості праці, соціальна сфера, складові якості праці, інтегральний показник, організаційно-економічний механізм управління якістю праці.

Стефинин В.В. Качество труда: факторы обеспечения и направления улучшения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.07 – Демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Киев 2007.

   Диссертация посвящена теоретическому и практическому обоснованию направлений и методов определения и повышения качества труда в контексте обеспечения ее высокой эффективности. Получило дальнейшее теоретическое развитие толкование содержания категории качества труда как способности труда обеспечивать экономическую, социальную, экологическую и другие формы эффективности, которая имеет существенное значение при исследовании ее роли и значения в социально-экономическом развитии. Определено и проанализировано влияние качества труда на социальную сферу общества, в частности, на процессы человеческого развития по направлениям: 1) создание условий для человеческого развития за счет сокращения рабочего времени; 2) повышение квалификации и уровня образования работников; 3) формирование творческого отношения к труду, обогащение и укрепление ценных личных профессиональных качеств. Определены и систематизированы факторы и составляющие, которые формируют качество труда на макроэкономическом уровне в Украине, выявлена их специфика и тенденции развития, что позволило конкретизировать задания государственного уровня управления в области повышения качества труда по социально-экономическому, образовательному, научно-техническому, промышленному, внешнеэкономическому направлениям.
   Усовершенствованы методологические и методические подходы к оцениванию качества труда и предложена авторская методика его оценивания на мезоэкономическом уровне. На основе обобщения существующих подходов к количественной оценке качества разработан интегральный показатель оценки качества труда на микроэкономическом уровне, который базируется на показателях качества рабочей силы, условий труда, технического уровня производства, организационных показателей качества и отношения к труду, сложности и инновационности труда, уровня мотивации и бездефектности труда. Осуществлены расчеты интегрального показателя качества труда на отечественных предприятиях. Определены приоритетные задания создания организационно-экономического механизма управления качеством труда на предприятиях, который позволит усовершенствовать данный процесс на основе реализации разработанных рекомендаций и мероприятий.
   Выявлены базовые закономерности влияния глобализации на внутрифирменные социально-трудовые отношения. Определены резервы повышения качества труда и эффективности производства за счет использования преимуществ глобализации (интернационализации финансовой, ресурсной, производственной, информационной, управленческой сфер, а также развития телекоммуникаций и распространения новых технологий) и основные направления, которые формируют высокий уровень качества труда. Это обусловливает долгосрочный экономический рост и конкурентоспособность в современном глобализированном мире.
   Ключевые слова: качество труда, факторы качества труда, социальная сфера, составляющие качества труда, интегральный показатель, организационно-экономический механизм управления качеством труда.

Stefinin V.V. Labour quality: factors of providing and directions of improvement. – Manuscript.

Dissertation on scientific degree of candidate of economic sciences in speciality 08.00.07 − Demography, economy of labour, social economy and politics. – Institute for Demography and Social Searches of NAS of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to the theoretical and practical substantiation of tendencies and methods of identification and improvement of the labour quality in the context of its high efficiency provision. The interpretation of the meaning of category of labour quality is further theoretical developed. An influence of the labour quality on the social sphere of society is investigated and analysed. Factors and constituents, which form the labour quality on the macroeconomic level, are explored and methodized. Author’s method of the labour quality estimation on the mesoeconomic level is suggested. The integral rate of the labour quality estimation on the microeconomic level is developed. The computations of the integral rate of the labour quality for domestic enterprises are effected. The foreground jobs of development and ways of improvement of economic-organizing wheels of the labour quality management at the enterprises, which will allow to improve of the process on the basis of developed proposals and measures implementation, are explored.
   Key words: labour quality, factors of labour quality, social sphere, constituents of labour quality, integral rate, economic-organizing wheels of the labour quality management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net