Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти

 Анотації

Шипіцина Ю.В. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена комплексному вивченню англомовних текстів етичних кодексів шляхом аналізу їх структурних, змістових, комунікативно-прагматичних та семантико-когнітивних особливостей. У роботі виокремлено та описано ознаки ділового, законодавчого, рекламного типів дискурсу, що актуалізуються у текстах етичних кодексів; визначено основні функції, які виконують тексти етичних кодексів; проаналізовано їхні структурні та змістові особливості. Висвітлено лінгвопрагматичні характеристики текстів корпоративних етичних кодексів: розглянуто засоби вираження деонтичної та алетичної модальності в текстах етичних кодексів. З’ясовано роль та специфіку адресантно-адресатної взаємодії, на основі якої виділено два типи текстів етичних кодексів: внутрішньо зорієнтовані та зовнішньо зорієнтовані; виокремлено мовленнєві акти, наявні у текстах етичних кодексів. У дисертації описано стратегії і тактики, що застосовуються адресантом з метою регулювання поведінки адресата, а також проаналізовано дотримання адресантом принципів кооперації та ввічливості. Досліджено основні концепти ділової етики, визначені на основі текстів етичних кодексів, розкрито роль мовних засобів у процесі вербалізації базових концептів ділової етики у досліджуваних текстах, запропоновано відповідні фреймові моделі.
   Ключові слова: етичний кодекс, етичний дискурс, модальність, внутрішньо зорієнтовані кодекси, зовнішньо зорієнтовані кодекси, концепти ділової етики.

Шипицына Ю.В. Англоязычные тексты по корпоративной этике: лингвопрагматический и семантико-когнитивный аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию лингвопрагматического и семантико-когнитивного аспектов англоязычных текстов этических кодексов.
   Установлено, что этический кодекс представляет собой нормативный текст по деловой корпоративной этике и является средством регулирования поведения адресата в производственной сфере, в которой участники коммуникации налаживают и развивают деловые отношения на основе конвенциональных этических норм. Текст этического кодекса создается в рамках этического дискурса как процесса согласованного межсубъектного языкового взаимодействия, реализующегося в принятии вербализированных норм и правил делового поведения. В диссертационном исследовании выявлены основные и дополнительные функции текстов этических кодексов, а также изучены их структурно-тематические особенности.
   Автор анализирует законодательный, деловой и рекламный типы дискурса, элементы которых реализуются в исследуемых текстах, о чем свидетельствуют прагматические параметры: модальность, оценка, тактики и стратегии, адресантно-адресатное взаимодействие, а также типы речевых актов. Рассмотрены средства выражения деонтической и алетической модальностей и оценки в текстах этических кодексов; выделены типы речевых актов. Исследована специфика адресантно-адресатного взаимодействия в текстах этических кодексов как фактор, влияющий на выбор стратегий и тактик, используемых адресатом кодекса с целью регулирования поведения адресата.
   В рамках адресантно-адресатных отношений выделено два вида этических кодексов: внутренне ориентированные кодексы и внешне ориентированные кодексы. Первые, предназначенные для сотрудников компании, предусматривают соблюдение норм деловой этики и четкую субординацию адресантно-адресатных отношений. Последние, адресованные широкой общественности (потенциальным потребителям), дают описание компании в виде норм с целью саморекламы, акцентируя на кооперации между компанией и ее сотрудниками. Во внутренне ориентированных кодексах реализуется преимущественно законодательный дискурс, для которого характерны: деонтическая модальность, субординативное адресантно-адресатное взаимодействие, жесткие стратегии, категорические директивные речевые акты, а также соблюдение адресантом принципа кооперации. Во внешне ориентированных кодексах в основном проявляются черты рекламного дискурса: преимущественно алетическая модальность, позитивная оценочность, кооперативный вид адресантно-адресатного взаимодействия, мягкие стратегии, некатегорические директивные речевые акты, констативы, квеситивы, промиссивы, а также соблюдение адресантом принципа вежливости. Деловой дискурс реализуется как во внешне ориентированных, так и во внутренне ориентированных кодексах, поскольку ему присущи прагматические параметры обоих типов дискурса.
   На материале текстов этических кодексов выявлены и проанализированы основные концепты деловой этики, описаны их комбинаторные потенции, раскрыты особенности реализации. Исследование текстов этических кодексов позволило сделать вывод, что базовыми концептами деловой этики являются company, integrity, reputation, success. Концепт INTEGRITY является одним из ключевых этических концептов законодательного дискурса. Концепт reputation отражает рекламный дискурс, поскольку компании „рекламируют” себя посредством этических кодексов ради повышения собственной репутации и улучшения имиджа. Концепт success, сфокусированный на эффективности деловой деятельности, является базовым для делового дискурса. В то же время все вышеупомянутые концепты в рамках текстов этических кодексов объединены концептом company.
   Ключевые слова: этический кодекс, этический дискурс, модальность, внутренне ориентированные кодексы, внешне ориентированные кодексы, концепты деловой этики.

Shypitsyna Yu.V. Corporate Codes of Ethics in English: Pragmatic, Semantic, and Cognitive Aspects. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2007.

   This thesis presents a comprehensive study of the codes of ethics developed by American corporations. Extensive research of the codes has taken into consideration their structural, semantic, content and pragmatic aspects. From the structural point of view, two types of ethics codes and their main functions have been singled out. The main features of business, legal, and advertisement types of discourse reflected in the text of a code have been distinguished and described. Within the pragmatic aspect, the means of expression of deontic and alethic types of modality characteristic of ethics codes have been examined. The specifics of addresser/addressee interaction, subordination or cooperation, have been explored, which allows the distinction of two types of codes of ethics: internally oriented and externally oriented. There is ample description given of the Speech Acts types, as well as the strategies and tactics of the addresser’s speech behaviour. Addresser’s adherence to the Cooperative and Politeness principles has been established. The main concepts of ethics codes have been determined and their verbalizers have been analyzed.
   Key words: ethics code, ethics discourse, modality, internally oriented ethics codes, externally oriented ethics codes, business ethics concepts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net