Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творів Теннессі Уїльямса)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творів Теннессі Уїльямса)

 Анотації

Зорницький А.В. Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творів Теннессі Уїльямса). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. – Донецький національний університет, Донецьк, 2007.

   Дисертацію присвячено вивченню особливостей процесів розвитку європейської та американської драматичної поезії і театральної практики ХХ століття та виокремленню тих елементів останніх, які дають дослідникові змогу стверджувати факт бурхливого відродження специфічного феномена драматургії – синкретичного метавиду мистецтв, видовищних за своєю сутністю.
   Дослідження являє собою аналіз історичних та екзистенційних особливостей функціонування витвору драматичної поезії в культурному універсумі як природному контейнері синкретичних утворень. Особливу увагу звернено на ті позалітературні якості драматичного твору, яких він неминуче набуває за ходом інтеграції у багатовимірний простір культурної практики. Сценічний, кінематографічний та національно-культурний розвиток-трансформація літературного твору тлумачиться як його саморозвиток, як природна та закономірна розбудова специфічних рис його літературної природи.
   Явище драматургії розглядається автором у широкому культурному контексті, який синтезує в собі художні традиції різних видів мистецтва, канони суб- та контркультурних утворень певної ойкумени, елементи провідних філософських учень, які детермінували духовний клімат конкретної країни за певної історичної доби. Крім того, дослідження містить детальний аналіз випадків міжкультурної трансформації витворів драматургії як прикладів їх якісно нового саморозвитку, пов’язаного зі зміною рецептивної парадигми твору та типологічної природи літературного та театрального мистецтв у системі канонів конкретного культурного середовища.
   Ключові слова: драматургія, драматична поезія, культурний контекст, театральна практика, особливості рецепції художнього твору, мистецько-філософський клімат, історичний період.

Зорницкий А.В. Драматургия в историко-культурном контексте (на материале произведений Теннесси Уильямса). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена изучению особенностей процессов развития европейской и американской драматической поэзии и театральной практики ХХ века, а также вычленению определенных элементов последних, дающих исследователю возможность утверждать факт бурного возрождения специфического феномена драматургии – синкретического метавида искусств, являющихся зрелищными по своей сути.
   Метавид драматургия представляет собой развертывание в современной литературно-театральной практике канонов античной модели искусства, творящего действо, то есть синтезирующего в себе изобразительные возможности различных видов классических искусств и нацеленного на формирование неосинкретической методики художественного преобразования многомерного и неоднозначного мира.
   Исследование представляет собой анализ исторических и экзистенциальных особенностей функционирования произведения драматической поэзии в культурном универсуме как естественном контейнере синкретических образований. Автор указывает на необходимость комплексного подхода к изучению артефактов мировой культуры, апеллируя при этом к известному тезису М. Бахтина о единстве литературного текста и культурного контекста. В этом смысле особое внимание исследователя обращено на внелитературные качества драматического произведения, неизбежно обретаемые последним в процессе интеграции во многомерное пространство культурной практики. Сценическое, кинематографическое и национально-культурное развитие-трансформация литературного произведения интерпретируется как его саморазвитие, как естественное и закономерное развертывание специфических черт его литературной природы, помещенных в новый, но по-прежнему типичный для них контекст.
   Явление драматургии рассматривается автором на разнородном и противоречивом культурном фоне, синтезирующем в себе художественные традиции различных видов искусства, каноны суб- и контркультурных образований определенной ойкумены, элементы ведущих философских учений, детерминировавших духовный климат конкретной страны в конкретный исторический период. Кроме того, исследование содержит подробный анализ случаев межкультурной трансформации произведений драматургии как примеров их качественно нового саморазвития, связанного с изменением рецептивной парадигмы произведения и типологической природы литературного и театрального искусств в системе канонов новой культурной среды.
   В узком смысле слова, предметом научного исследования являются особенности поэтики драматических произведений американского автора Теннесси Уильямса, а также историко-теоретические аспекты театральных спектаклей, которые в разное время и в разных странах были созданы на их основе. Творчество американского драматурга типологически сопоставляется с системами литературно-театральных канонов социальной драмы США 20-х и 30-х гг., пьесами А. Чехова, сценическими поисками Б. Брехта и Э. Пискатора, художественными традициями Бродвея, а также “внебродвейского” и “вне-внебродвейского” театральных образований.
   С другой стороны, тексты драматических произведений Уильямса рассматриваются исследователем в контексте канонов “южного течения” в литературе США, семиотических кодов города Нью-Орлеан, молодежного движения битников, духовного климата философских течений экзистенциализма и постмодернизма. Кроме того, в работе использованы отдельные аспекты биографических сведений о драматурге, позволяющие рассматривать и саму жизнь писателя как особого рода культурный контекст по отношению к созданным им художественным произведениям.
   Ключевые слова: драматургия, драматическая поэзия, культурный контекст, театральная практика, особенности рецепции художественного произведения, художественно-философский климат, исторический период.

Zornystky A.V. Dramaturgy and Historical-Cultural Context (A Study of Plays by Tennessee Williams). – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in Philology in speciality 10.01.06 – Theory of Literature. – Donetsk National University, Donetsk, 2007.

   The present dissertation is dedicated to the study of development process peculiarities of European and American dramatic poetry and theatrical practice of the XXth century, singling out certain elements of the latter, which enable the investigator to state the fact of impetuous revival of dramaturgy – the specific phenomenon, which may be rendered as a metatype of spectacular arts.
   The research presents an analysis of historical and existentional peculiarities of how a piece of dramatic poetry can function in cultural universe as a natural container of complex phenomena. Special attention is paid to certain extra-literary qualities of drama, which it necessarily achieves while integrating in the multidimentional sphere of cultural practice. Theatrical, cinematographic and national-cultural development and transformation of a piece of fiction are interpreted as its self-development, a natural and inevitable actualization of certain traits of its literary essence.
   Dramaturgy is viewed by the author in wide cultural context, synthesizing artistic traditions of various types of art, canons of sub- and countercultural phenomena of a particular region as well as the elements of major philosophic trends, all of them taken during a certain historical time period. Besides, the investigation focuses on the cases of dramaturgy’s intercultural transformation, which are thoroughly analyzed as a new type examples of drama’s self-development, provoked by the change of receptive paradigm and typology of literary and theatrical phenomena, which took place against the background of concrete cultural sphere and its canons.
   Key words: dramaturgy, dramatic poetry, cultural context, theatrical practice, peculiarities of reception of a piece of fiction, artistic-philosophic climate, historical period.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творів Теннессі Уїльямса)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net