Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Анотації 

Каблов Д.С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2008.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням правового статусу членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Досліджуються основні причини виникнення і етапи розвитку громадських формувань в правоохоронній діяльності нашої країни, досліджено досвід діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку ряду зарубіжних країн. На основі аналізу діяльності громадських формувань зарубіжних країн і аналізу діяльності громадських формувань періоду розвитку СРСР запропоновано використання набутого досвіду на сучасному етапі розвитку України. Визначено сутність та систематизовано види громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Визначено правовий статус громадських формувань систематизовано права, обов’язки членів громадських формувань, сформульовано морально правові вимоги до поведінки членів громадських формувань. Піддано аналізу питання соціального захисту членів громадських формувань і сформульовано пропозиції щодо поліпшення їх соціального захисту. Проаналізовано юридичну відповідальність членів громадських формувань. Сформульовані конкретні пропозиції щодо удосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону і внесення доповнень до чинного законодавства.
   Ключові слова: громадські формування, громадський порядок, види, форми, методи, правовий статус, соціальний захист, юридична відповідальність, правоохоронна діяльність, правопорушення.

Каблов Д.С. Административно-правовой статус членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2008.

   Диссертационное исследование посвящено теоретическим и практическим вопросам участия общественных формирований в охране общественного порядка и государственной границы. В работе анализируются особенности становления и развития института участия общественных формирований в правоохранительной деятельности Украины, подчеркивается, что правоохранительная деятельность как общественных формирований в целом, так и отдельных граждан, в частности, была известна почти на всех этапах развития нашего общества. Как свидетельствует практика прошлых лет, деятельность общественных формирований правоохранительной направленности в свое время сыграла значительную роль в решении проблем охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями.
   Проанализирован зарубежный опыт правоохранительной деятельности общественных формирований и предложены направления его использования в Украине. Определена сущность и систематизированы виды общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы. Определен правовой статус общественных формирований, систематизированы права, обязанности членов общественных формирований, сформулированы морально-правовые требования к поведению членов общественных формирований. Проанализирована проблема социальной защиты членов общественных формирований и сформулированы предложения относительно улучшения их социальной защиты. Проанализирована юридическая ответственность членов общественных формирований.
   Внесено ряд существенных предложений по усовершенствованию и улучшению результатов деятельности общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы. Внесены предложения по улучшению материально-технического обеспечения общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы. Указано на необходимость комплексного взаимодействия органов внутренних дел с общественными формированиями и общественностью в вопросе охраны общественного порядка.
   В результате диссертационного исследования, выполненного на основе анализа действующего законодательства Украины и практики его реализации, теоретического осмысления многочисленных научных трудов в разных отраслях юриспруденции, автором сформулирован ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование теоретических и правовых принципов деятельности общественных формирований по охраны общественного порядка и государственной границы.
   Ключевые слова: общественные формирования, общественный порядок, виды, формы, методы, правовой статус, социальная защита, юридическая ответственность, правоохранительная деятельность, правонарушение.

Kablov D. S. Administratively legal status of members of the public formings from public law and state boundary enforcement. – Manuscript.

Dissertation on the receipt scientific degree of candidate legal sciences after speciality 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2008.

   Dissertation is devoted the theoretical and practical questions legal status of members the public formings from public law and state boundary enforcement. Principal reasons the origin and stages development the public formings are explored in law-enforcement activity of our country, explored experience activity the public formings from public law row of foreign countries enforcement. On the basis of analysis of activity the public formings of foreign countries and analysis activity the public formings period of development СРСР the use the purchased experience is offered on the modern stage of development Ukraine. Certainly essence and the types of the public formings are systematized from public law and state boundary enforcement. Certainly legal status of the public formings is systematized rights, duties of members the public formings, legal requirements are formulated morally to the conduct of members the public formings. It was subject the analysis of question social defence of members the public formings and suggestions are formulated in relation to the improvement of their social defence. Legal responsibility of members the public formings is analysed. Concrete suggestions are formulated in relation to the improvement of activity the public formings from public law and state boundary and bringing additions enforcement to the current legislation.
   Keywords: public formings, public order, kinds, forms, methods, legal status, social defence, legal responsibility, law-enforcement activity, offence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net