Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Антропонімія Уманщини XVII  початку XXI ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антропонімія Уманщини XVII  початку XXI ст.

 Анотації

Блажчук Ю. І. Антропонімія Уманщини XVII − початку XXI ст. − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 − українська мова. − Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. − Київ, 2008.

   Дисертація присвячена дослідженню лексичної бази, мотиваційних відношень і словотвірної будови прізвищевих назв та прізвищ Уманщини XVII − початку XXI ст. Шляхом лексико-семантичного аналізу з’ясовано роль різних класів онімної та апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У цьому аспекті визначено склад слов’янських і християнських імен та розкрито семантику апелятивів української мови, відображених в основах прізвищевих назв та прізвищ Уманщини. Визначено основні мотиваційно-номінаційні групи уманського антропонімікону XVII − початку ХХІ ст.: патроніми (матроніми), патронімно-посесивні назви, локативні назви, квалітативи, ситуативні назви та агентиви.
   Словотвірно-структурний аналіз особових назв досліджуваного регіону дозволив виділити 5 основних способів їх творення: лексико-семантичний афіксальний, морфолого-синтаксичний, синтаксичний, слово- та основоскладання; фіксуються і назви подвійної словотвірної мотивації. У результаті дослідження встановлено продуктивність основних словотвірних моделей Уманщини як у синхронічному, так і в діахронічному плані. Укладено інверсійний покажчик прізвищ досліджуваного регіону, що унаочнює результати проведеного дослідження.
   Комплексний аналіз прізвищевої системи засвідчує, що вона функціонує як невід’ємний складник української антропонімії.
   Ключові слова: прізвище, онім, апелятив, патронім, посесив, квалітатив, агентив, локативна назва, ситуативна назва, структурно-словотвірна модель.

Блажчук Ю. И. Антропонимия Уманщины XVII − начала XXI вв. − Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.− Киев, 2008.

   В работе впервые в украинском языкознании исследуются лексико-семантические, мотивационные и словообразовательно-структурные особенности фамилий Уманщины XVII – начала XXI вв. Работа состоит из предисловия, трёх разделов, общих выводов, списка использованной литературы и приложений.
   Во введении излагаются цели и задачи работы, методические принципы, новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, характеризуются источники фактического материала.
   Первый раздел представляет собой теоретическое введение в исследование. В нем проводится научный анализ литературы по изучаемой проблеме, раскрываются достижения отечественного и зарубежного языкознания, представлены историко-этнографические сведения о данном регионе, о формировании местного антропонимикона.
   Во втором разделе рассматривается ономастическая и апеллятивная лексика, послужившая основой при образовании фамилий исследуемого региона, проанализированы все структурные варианты древнеславянских автохтонных и христианских имён, семантические группы имен и прозвищ апеллятивного происхождения (разрядов nomina personalia (личные названия) и nomina impersonalia (неличные названия), а также апеллятивные определения лица. Характеристика отыменных антропооснов позволила представить наиболее популярный репертуар имен, сохранившийся в антропоосновах данного региона, а также показала преимущество антропооснов, мотивированных мужскими христианскими вариантами, которые, в свою очередь, различны по степени продуктивности в образовании фамилий. Наиболее продуктивными в образовании фамилий исследуемой территории выступают имена и прозвища разряда nomina impersonalia (названия существ (кроме людей); растений и их плодов; различных предметов, орудий труда и т. п.).
   Вследствие анализа мотивационных отношений были выделены следующие группы фамилий: патронимы (матронимы), патронимно-посессивные названия, локативы, квалитативы, ситуативные названия и агентивы. Наиболее распространенным разрядом являются патронимы и матронимы, что соответствует давней славянской традиции называть детей по отцу или матери.
   В третьем разделе выделено 6 основных способов образования фамилий: лексико-семантический, аффиксальный, слово- и основосложение, морфолого-синтаксический, синтаксический. Определенная часть фамилий, с учетом трудностей установления словообразовательных отношений, квалифицирована как наименования с двойной словообразовательной мотивацией.
   Лексико-семантическим способом образованы фамилии вследствие семантического переосмысления базового названия путём изменения его функции: собственное имя (или его дериват), прозвище, апеллятивное определение лица без формально-структурных преобразований переходило в наследственное именование. Аффиксальный способ образования фамилий заключается в одновременном изменении функции и структуры антропонима: перечисленные онимы усложнялись патронимическими и полифункциональными формантами и переходили в разряд наследственных родовых наименований. Наиболее распространёнными среди них являются модели с формантами
-енко и -ук (-’ук), -чук. Морфолого-синтаксические образования ничем не отличаются от базового названия в структурном плане, но приобретают новые морфологические категории. К этой группе антропонимов относим фамилии посессивного типа (названия на -ов, -ев, -ин, -ін), а также словообразовательные модели на -с’к-ий (-ц’к-ий, -з’к-ий).
   Среди фамилий, образованных путем слово- и основосложения, наиболее распространенной моделью выступает словообразовательный тип “основа прилагательного + существительное”, что объясняется высокой степенью антропонимизации существительных и прилагательных в период формирования фамилий.
   Очень мало фамилий образовано синтаксическим способом, то есть путем сращения нескольких антропонимных элементов и их полной или частичной лексикализации.
   Таким образом, антропонимия Уманщины - это неотъемлемая часть общенациональной антропосистемы украинского языка, проявляющая как общеукраинские, так и региональные особенности.
   Ключевые слова: фамилия, оним, апеллятив, патроним, посессив, квалитатив, агентив, локатив, ситуативное название, структурно-словообразовательная модель.

Blazhchuk Y. I. Anthroponomy of Uman district from the Seventeenth to the beginning of the Twenty First Centuries. − Manuscript.

Thesis for Candidate’s Degree of philological sciences (speciality 10.02.01 – Ukrainian language). – National Dragomanov University, Kyiv, 2008.

   The dissertation is devoted to the analysis of lexical basis, motivational relations and structural word-building peculiarities of Uman District surnames of the seventeenth to twenty first centuries. Appellative and onym lexis that is a building block of stems of the Uman District surnames is established by the way of lexico-semantic analysis. All structural variants of old Slavonic autochthonous names (composite and those derived from the composite names), Christian names and nicknames of appellative nature, as well as appellative modifiers of a person that motivated the surnames stems of the anthroponyms are under analysis. Patronyms (matronyms), possessives, locatives, kvalitatives, agentives and situational names are main motivation-nominative groups defined in the study.
   Derivational analysis of surnames of the period under study enabled us to come to a conclusion that they were formed by means of 5 ways: lexico-semantical, morphological, morphological-syntactical, syntactical and composition. The study defines most typical word-building surname types on synchronic and diachronic levels. The research enables us to introduce the surname material of the territory, which is systematized in an inversive order.
   Comparative analysis of the Uman District surnames demonstrated that they function as a constituent part of Ukrainian anthroponymy.
   Key words: surname, onym, appellative, patronym, possessive, kvalitative, agentive, locative, situational name, structure word-forming model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антропонімія Уманщини XVII − початку XXI ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net