Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності

Анотації 

Ковчина І.М. Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2007.

   У дисертації проаналізовано стан науково-теоретичної розробки проблеми підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності; обґрунтовуються напрями соціально-правової діяльності майбутнього соціального педагога – захисний, консультативний, профілактичний, педагогічний, просвітницький; розкрито досвід підготовки спеціалістів соціально-правової діяльності у деяких країнах світу, виявлено специфіку підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності.
   У дисертації теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності. Доведено актуальність соціально-правового навчання майбутніх соціальних педагогів як компонента оновленого змісту їх професійної підготовки у педагогічному університеті. Обґрунтовано соціально-правову підготовку майбутнього соціального педагога, що найбільш повно реалізується в умовах університетської педагогічної освіти.
   Визначено основні компоненти теорії і практики підготовки студента педагогічного університету до соціально-правової діяльності: мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний, соціально-правовий.
   Розроблено, обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічну модель та специфічні системно-структурні принципи підготовки студентів до соціально-правової діяльності у педагогічному університеті. В основу моделі покладено взаємозв’язок мети і завдань з підготовки студентів до професійної роботи у сфері соціально-правової діяльності, її принципів і змісту, продуктивних засобів (медіаосвіти, використання потенціалу Інтернету, робота з кодексами законів та підзаконними актами, впровадження такого методу роботи, як малювання статей законодавчої бази), організаційних форм навчально-виховного процесу (проблемна лекція, робота у малих групах, відвідування судових засідань), сучасних освітніх технологій (модульної, інформаційної, рейтингової). Новизна пропонованої педагогічної моделі соціально-правової підготовки студентів – соціальних педагогів педагогічного університету полягає у досягненні високих показників підготовки до соціально-правової діяльності шляхом організації ефективних взаємодоповнювальних впливів у процесі навчально-виховної діяльності.
   Ключові слова: професійна підготовка, соціальний педагог, соціально-правова діяльність, соціально-правовий захист населення, компоненти готовності студентів, технології соціально-правової діяльності, конструювання соціально-правової діяльності майбутнього соціального педагога.

Ковчина И.М. Теория и практика подготовки будущих социальных педагогов к социально-правовой деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2007.

   В диссертационной работе проанализировано состояние научно-теоретической разработки проблемы подготовки социального педагога к социально-правовой деятельности; обосновываются направления социально-правовой деятельности будущих социальных педагогов – охранный, консультативный, профилактический, педагогический, просветительский; раскрыт опыт подготовки специалистов социально-правовой деятельности в некоторых странах мира; выявлено специфику подготовки социального педагога к социально-правовой деятельности.
   В диссертации теоретически обоснована модель подготовки будущих социальных педагогов к социально-правовой деятельности. Доказана актуальность социально-правового образования будущих социальных педагогов как компонента обновленного содержания их профессиональной подготовки в педагогическом университете. Обоснована социально-правовая активность будущего социального педагога, которая наиболее полно реализуется в условиях университетского педагогического образования.
   Определены основные компоненты теории и практики подготовки студента педагогического университета к социально-правовой деятельности: мотивационный, содержательный, процессуальный, коммуникативный, социально-правовой.
   Экспериментально апробирована педагогическая модель, которая включает работу преподавателя по передаче социально-правовой информации и формирует социально-правовые знания будущих социальных педагогов. Условиями реализации данной модели являются: разработка научно-педагогической системы, формирование комплекса знаний и умений, определение педагогических предпосылок (реального состояния подготовки студентов к социально-правовой деятельности), управление процессом подготовки, проверка динамики знаний и умений. Компонентами формирования готовности студентов к социально-правовой деятельности определены: мотивационный – готовность оказать социально-правовую помощь населению, содержательный – учебные формы деятельности студентов, получение систематических знаний во внеаудиторной работе, процессуальный – готовность применять полученные в аудитории знания и технологии на практике, коммуникативный – умение вести диалоги и монологи в любой ситуации, владеть понятийным аппаратом социально-правовой деятельности, умение убедить клиента в правильности выбранной позиции, социально-правовой – отработка индивидуальных задач, упражнений, тренингов и правильное их применение в своей профессиональной деятельности. Реализация выделенных компонентов должна способствовать овладению студентами умениями выстраивать социально-педагогическую ситуацию и конструировать социально-правовую деятельность с использованием сформированных знаний социально-правовой деятельности, ее принципов и содержания, основных процессуальных подходов (личностно-ориентированный, индивидуальный, групповой, индивидуально-групповой), владеть продуктивными средствами, помогающими в обучении (медиа, Интернет, работа с кодексами законов и подзаконных актов), организационными формами учебно-воспитательного процесса (проблемная лекция, работа в малых группах, посещение судебных заседаний) современными образовательными технологиями (модульной, информационной, рейтинговой). Согласно разработанной модели цель подготовки студентов к социально-правовой деятельности реализуется путем решения следующих задач: овладение системой социально-правовой информации и формирование профессиональных знаний, введение их в сферу социальных и правовых понятий, овладение основными принципами и формами обеспечения реализации знаний на практике, формирование опыта социально-правовой деятельности, усвоение технологических процессов социально-правовой деятельности как инструментом профессиональной деятельности. Новизна предложенной педагогической модели социально-правовой подготовки будущих социальных педагогов заключается в достижении высоких показателей уровня знаний благодаря использованию организации взаимодополняющих форм работы в учебно-воспитательной деятельности.
   Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальный педагог, социально-правовая деятельность, социально-правовая охрана личности, компоненты готовности студентов, технологии социально-правовой деятельности, конструирование социально-правовой деятельности будущего социального педагога.

Kovchina I.M. The theory and practice of preparation of future social pedagogues to the socially legal activity. – Manuscript.

The Doctor of Pedagogy degree dissertation at the specialty 13.00.04 – “The theory and methodology of the professional education”. – National M.Dragomanov Pedagogical University. – Kyiv, 2008.

   The theoretical state of the scientific elaboration of preparation of social pedagogue to socially legal activity is analyzed in dissertation. The directions of socially legal activity of future social pedagogue - protective, consultative, preventive, pedagogical, elucidative are grounded there; experience of preparation of specialists of socially legal activity is exposed in the countries of the world, found out the specific of preparation of social pedagogue to socially legal activity.
   In dissertation in theory grounded and experimentally tested the model of preparation of future social pedagogues to socially legal activity. The topicality of socially legal studies of future social pedagogues is proved as a component of the renewed content of their professional preparation in the Pedagogical University. The socially legal preparation of future social pedagogue which the most full will be realized in the conditions of university pedagogical education is grounded.
   Certainly basic components of theory and practice of preparation of student of Pedagogical University to socially legal activity: motivational, rich in content, judicial, communicative and socially legal are determined.
   It is developed, grounded and experimentally tested the pedagogical model and specific system structural principles of preparation of students to socially legal activity in the Pedagogical University. In basis of this model is fixed an interaction of purpose and tasks in preparation of students to professional work in the field of socially legal activity, its principles and content, productive facilities (the media, use of potential the Internet, work with Codes of laws, introduction of such method of work as designing of the articles of legislative base), organizational forms of an educational-educate process (problem lecture, practice in small groups, attending of the judicial session), modern educational technologies (module, informative, rating ). The innovation of the offered pedagogical model of socially legal preparation of students - social pedagogues of the Pedagogical University consists in achieving the high indexes of preparation to socially legal activity by the way of organizing the effective interactive influences in the process of an educational-educate activity.
   Keywords: the professional education, the social pedagogue, the socially legal activity, the socially legal protection of population, the components of readiness of students, the technology of socially legal activity, the constructing of socially legal activity of future social pedagogues.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net