Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Інформаційне забезпечення системи державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційне забезпечення системи державного управління

Анотації

Уманський Ю.В. Інформаційне забезпечення системи державного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2008.

   Дисертацію присвячено розробці науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління.
   Обґрунтовано теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління на основі виявлення суперечностей на шляху ефективних комунікацій у процесі демократизації. Визначено роль маркетингу послуг та комунікаційного менеджменту в інформаційному забезпеченні системи державного управління, а також визначено теоретичні засади державної інформаційної політики. Проаналізовано стан використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління. Розроблено концепцію формування інформаційного простору державного управління. Визначено можливості застосування нових засобів інформаційного забезпечення системи державного управління. Удосконалено схему розвитку основних інформаційних ресурсів у системі державного управління. Запропоновано схему використання Інтернет-маркетингу в системі державного управління.
   Ключові слова: державна інформаційна політика, державне управління, державні послуги, Інтернет-маркетинг, концепція, система.

Уманский Ю.В. Информационное обеспечение системы государственного управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Классический приватный университет, Запорожье, 2008.

   Диссертация посвящена разработке научно-теоретических принципов и практических рекомендаций по совершенствованию информационного обеспечения системы государственного управления.
   Обосновано теоретические принципы информационного обеспечения системы государственного управления на основе выявления противоречий на пути эффективных коммуникаций в процессе демократизации. Определено роль маркетинга услуг и коммуникационного менеджмента в информационном обеспечении системы государственного управления, а также теоретические принципы государственной информационной политики. Проанализировано уровень использования информационных технологий в организации информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственного управления. Разработана концепция формирования информационного пространства государственного управления. Определены возможности применения новых средств информационного обеспечения системы государственного управления. Усовершенствована схема развития основных информационных ресурсов в системе государственного управления. Предложено схему использования Интернет-маркетинга в системе государственного управления.
   Наличие полноценных коммуникаций, которые характеризуются, в первую очередь, обратными связями, объективно необходимо и выступает как среда осуществления коммуникационного менеджмента и маркетинга государственных услуг. Коммуникации в государственном управлении определено как механизмы, благодаря которым развиваются отношения между управляемой и управляющей подсистемами в системе управления вместе со средствами передачи их в пространстве и времени, которые способны вызывать синергетические преобразования обеих подсистем в соответствии с поставленной целью. Маркетинг, применяемый в государственном управлении, задает новую, более четкую систему, направленную на удовлетворение потребностей общества. Коммуникационный менеджмент выступает инструментарием государственного управления в информационном обществе и обеспечивающей средой для осуществления маркетинговой модели государственного управления.
   Определено, что последующее развитие системы государственного управления должно основываться на применении современных информационных и коммуникационных технологий, а также на общих тенденциях перехода к информационному обществу. Поэтому возникает необходимость разработки эффективной государственной информационной политики с использованием новых информационных технологий, продуктов и услуг.
   Государственная информационная политика предусматривает, во-первых, реализацию программы модернизации украинской инфраструктуры, основными тенденциями которой являются: рост роли Интернета в системе научно-технической информации; развитие корпоративного электронного ресурса и электронных баз данных; институционализация информационного пространства, которое продуцирует неформальные институционные нормы.
   Необходимость создания эффективной информационно-телекоммуникационной системы государственного управления предопределена объективными причинами: внутренней интеграцией информационной, аналитической, экспертной составляющих органов государственной власти всех уровней; демократизацией органов государственного управления, менеджмента государственного управления, необходимостью создания обратной связи в государственном управлении путем эффективных коммуникаций. В сфере обеспечения коммуникаций органов государственного управления с пользователями государственно-управленческих услуг наиболее завершенным и эффективным является электронное правительство.
   Концепция формирования информационного пространства государственного управления в аспекте формализированной интегрированной структуры процессов управления, преобразования информации и принятия управленческих решений является базой для анализа и последовательного совершенствования системы управления и основана на таких позициях: структурная декомпозиция производственного процесса как объекта управления до уровня элементарных производственных процессов, которые лежат в основе каждого элементарного контура управления; функциональная структуризация процесса управления, где каждая конкретная функция оказывается одной из общих управленческих функций; формализация документооборота как технологии реализации конкретных функций управления на основе выделения типичных операций работы над документами и реквизитами.

Umanskiy Yu.V. The Informative providing of the system of state administration. – Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of sciences from public administration after speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration – Classic privat university, Zaporizhja, 2008.

   Dissertation is devoted development of principles and practical recommendations in relation to perfection of the informative providing of the system of state administration.
   In dissertation grounded theoretical principles of the informative providing of the system of state administration on the basis of exposure of contradictions on the way of effective communications in the process of democratization. Certainly role of marketing of services and of communication management in the informative providing of the system of state administration. Certainly theoretical principles of public informative policy. Consisting of the use of information technologies is analysed of organization of the providing of activity of organs of state administration. Conception of forming of informative space of state administration is developed. Possibilities of application of new facilities of the informative providing of the system of state administration are certain. The chart of development of basic informative resources is improved in the system of state administration. To offer the chart of the use of Internetmarketing in the system of state administration.
   Key words: public informative policy, state administration, state services, Internetmarketing, conception, system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційне забезпечення системи державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net