Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномена російської культури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномена російської культури

 Анотації

Маслій О.В. Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномена російської культури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2008.

   У дисертації вперше досліджується концепт юродство (КЮ) у сукупності його мовних та дискурсивних репрезентацій. Аксіологічна значущість осмислення юродства дозволяє говорити про нього як про один із ключових концептів російської культури, іманентний її феноменальним властивостям. Лінгвістичний аналіз контекстів зіставлення/протиставлення слів юродивий, юродство з іншими словами показав, що їх глибинні семантичні зв’язки актуалізуються атрактивною смислопороджувальною процесуальністю. Семантичні зміни зумовлюють дифузність і розмаїтість сучасних значеннєвих проекцій КЮ. Перелік семантичних компонентів, виявлених у різних контекстах, виключає їхню ієрархію, але дозволяє представити певний значеннєвий інваріант. Головним у семантиці КЮ є уявлення про національну специфіку поведінки, яка відхиляється від соціальних і культурних норм, але наділена парадоксальною значущістю. Наявність такої конотації може свідчити про наближення КЮ до символу російської культури. При цьому, однак, зберігається зв’язок зі специфікою цілісного феномена. Контекстуальний зміст кожного з аналізованих слів виявився дискурсивно зумовленим. У роботі доводиться, що дискурсивно-семантична атракція є способом існування К та його феноменальною властивістю.
   Ключові слова: юродство, юродивий, концепт, дискурс, цінність, оцінка, картина світу, атракція.

Маслий Е.В. Дискурсивные парадигмы концепта юродство как самобытного феномена русской культуры. – Рукопись.

   В диссертации впервые реконструируется содержание концепта юродство (КЮ) в совокупности его языковых и дискурсивных репрезентаций. Характер осмысления феномена юродства (Ю) в контекстах различного типа позволяет говорить о нем как об одном из ключевых концептов (К) русской культуры, имманентном ее феноменальным свойствам. Динамика социокультурных изменений превращает Ю из религиозного и социального явления в явление, определяющее национальное своеобразие русской культуры в целом.
   Слова, связанные с КЮ, в истории развития языка последовательно утрачивают определенность денотата, что связано с исчезновением из реальной жизни фигуры юродивого Христа ради, и приобретают широкий набор признаковых (оценочных) значений. Этой особенностью предопределены диффузность и разнообразие современных смысловых проекций КЮ. Семантический анализ контекстов соположения/противопоставления слов юродивый, юродство с другими словами показал, что глубинные семантические связи разных слов актуализируются аттрактивной смыслопорождающей процессуальностью. Пространный перечень семантических компонентов, выявленных в разных контекстах, исключает их иерархию, но позволяет представить некий смысловой инвариант. Главным в семантике КЮ является представление о национальной специфике отклоняющегося от социальных и культурных норм поведения, наделенного при этом парадоксальной значимостью.
   Материал исследования показывает, что КЮ на современном этапе развития культуры утрачивает как образную синкретичность, так и понятийную определенность. В этом качестве КЮ дает начало новому витку словесных смыслов, что подтверждают концептуальные смыслы Ю, реализованные в пространстве публицистического дискурса. Они демонстрируют, что актуализованные семантические компоненты отличаются более высоким уровнем абстрактности по сравнению с традиционным словоупотреблением. Бесспорной остается коннотация значимости Ю, которая связывает современные концептуальные смыслы с первоначальным феноменом. Наличие такой коннотации может свидетельствовать о приближении КЮ к символу русской культуры.
   Анализ обусловленных контекстно значений слов, формирующих лексико-семантическую парадигму КЮ, выявил значимость дискурса, в рамках которого реализуется тот или иной текст. Контекстуальный смысл каждого из анализируемых слов оказывается дискурсивно обусловленным. При этом семантическое ядро К в целом не является неизменным. Его содержание предопределяет та или иная социокультурная доминанта. В религиозном дискурсе эта доминанта связана с юродством Христа ради, в фольклорном – с парадоксальностью, “глупостью” особого рода, неявной установкой на ценностное переструктурирование мира, в рамках медицинского дискурса – с психической ненормальностью юродивого. Доминанта научного и философского дискурсов обусловлена осмыслением Ю не только как религиозного, но и как социального феномена и может быть определена в качестве главного итога научного познания – репрезентативной культурной модели Ю. В художественном дискурсе на основе семантической аттракции происходит максимальное расширение понятия Ю и продуцирование целого спектра новых концептуальных смыслов. Интернет, как новая форма коллективной памяти, позволяет интегрировать в единое целое дискурсивные модификации К. Эти модификации в режиме аттрактивного взаимодействия расширяют смысловой объем КЮ, но также, как и в художественном дискурсе, не предполагают выделения доминантного смысла. Обыденное сознание отражает практически все концептуальные смыслы, обусловливающие понимание Ю в пространстве культуры. Тем не менее, доминантными в них являются умственная неполноценность как природное качество и связь Ю с нормой как таковой.
   В социокультурной динамике типы дискурсов замещают друг друга. Поэтому дискурсивно-семантическая аттракция, с одной стороны, выявляет смену разных планов актуализованных в различных дискурсах смысловых доминант. С другой стороны, в синхронии дискурсивные планы дополняют друг друга, взаимодействуя и сосуществуя в пространстве культуры в целом на основе дискурсивной аттракции. Таким образом, на уровне дискурсивных практик в общем концептуальном пространстве обнаруживается изменение доминантных смыслов К (центр – периферия). На уровне К как уникального смыслового целого наблюдается аттрактивное взаимодействие составляющих его смыслов, их расширение и неизбежная в связи с этим диффузность их соотношений. При этом дискурсивно-семантическая аттракция выступает как гарантия смысловой целостности К, что наделяет ее основополагающей значимостью в качестве способа существования К и в качестве его феноменального свойства.
   Ключевые слова: юродство, юродивый, концепт, дискурс, ценность, оценка, картина мира, аттракция.

Masliy O.V. The Discursive Paradigms of the Concept “Yurodstvo” as of a Distinctive Russian Cultural Phenomenon

Dissertation for Candidate Degree in philology, speciality 10.02.02 – Russian language. – Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, Kharkiv, 2007.

   The axiological importance of comprehending and interpreting the concept “yurodstvo” enables rating it as a key concept of the Russian culture. The dissertation pioneers the research of the concept in the complex of its linguistic and discursive representations. The linguistic analysis of the contexts with the words from the lexical semantic group “yurodstvo” showed that semantic changes result in diffusivity and diversity of the modern meaning projections the concept “yurodstvo” has. The deep semantic relationships of these projections are actualized by the attractive processuality, which generates meaning. The set of semantic components found in different context enables a certain meaning invariant to be presented. The notion about the national specifics of behavior, deviating from the social and cultural norms but enjoying paradoxical importance, is the key element in the concept “yurodstvo” semantics. The dissertation approaches the functioning of the words with the root “yurod” against the background of different discourses (religious, folkloric, medical, scientific and philosophic, belletristic, Internet, publicistic, everyday). The contextual meaning of every word analyzed was found to be discursively conditioned, and the direction of semantic changes is caused by the changes in the time of the discursive dominant. This enables the discursive and semantic attraction to be considered both a way of the concept existence and its phenomenal characteristic.
   Key words: yurodstvo, yurodivy, concept, discourse, value, assessment, picture of the world, attraction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномена російської культури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net