Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови

 Анотації

Нелюба А.М. Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут української мови НАН України, Київ, 2008.

   У дисертації визначено основні принципи номінації, критерії відмежування словотвірної номінації і її способів від інших типів номінації. Уперше в українському мовознавстві зреалізовано спробу окреслити явища економії на рівні словотвірної будови української мови, з’ясовано механізми дії і наслідки таких явищ, їхні різновиди у словотвірній номінації. Переглянуто науковий апарат теорії скорочень, уведено до наукового обігу низку нових понять і термінів на їх позначення; запропоновано нову класифікацію скорочень, в основу якої покладено словотвірно-номінативні критерії і статус самого скорочення. Обґрунтовано і досліджено словотвірну економію як зовнішній вияв заощадження мовних знаків (експліцитна економія) і як заощадливість на рівні словотвірної системи української мови (імпліцитна економія).
   Ключові слова: принципи і типи номінації, способи словотвірної номінації, експліцитна економія, імпліцитна економія, абревіація, контамінація, утинання, черезкрокове словотворення, римейк, парадигматичне вирівнювання, словотвірна лакуна.

Нелюба А.Н. Эксплицитная и имплицитная экономия в словообразовательной номинации украинского языка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. Институт украинского языка НАН Украины, Киев, 2008.

   Исследование явлений экономии на уровне словообразовательной номинации ограничено преимущественно анализом фактов сокращения слов и словосочетаний, причиной и следствием которых является экономия языковых усилий; экономия на уровне словообразовательной системы, их причины и почва остаются вне исследовательских интересов.
   Диссертация посвящена исследованию эксплицитной и имплицитной экономии в словообразовательной номинации украинского языка. Само исследование базируется на словарях украинского языка, на материалах художественных, научных, публицистических текстов, разговорно-бытовых источниках и разных типах жаргонов, собранных на протяжении 1983–2008 годов. Кроме того, использованы словари других языков.
   В работе изложены основные вопросы, сущность которых сводится к определению 1) основных принципов номинации, 2) границ словообразовательного и других типов номинации, 3) способов словообразования и основных их критериев, 4) лингвистического статуса языковых сокращений, их соотносительности со словом и словообразованием, 5) явлений и видов эксплицитной экономии в украинском словообразовании, 6) явлений имплицитной экономии в ее различных причинно-следственных проявлениях.
   Впервые в украинском языкознании осуществлена попытка определить явления экономии на уровне словообразовательного строения украинского языка, установлены механизмы и следствия таких явлений, разновидности в словообразовательной номинации. Пересмотрен научный аппарат теории сокращений в лингвистике, уведен ряд новых понятий и терминов, предложена новая классификация сокращений, в основу которой положены словообразовательные и номинативные критерии и статус самого сокращения.
   Установлены три основных принципа номинации: мотивированности, парадигматичности, модели и образца. В зависимости от использованных конкретных средств номинации, операционных процессов, типа мотивационных отношений определены и разграничены четыре типа номинации: семантическая, словообразовательная, синтаксическая, абро-идеографическая, которые представляют соответствующие совокупности способов номинации. Взаимодействие языковых типов номинации отражено в номинативном гнезде.
   Экономия естественна для всех типов номинации украинского языка и представляет собой языковую универсалию, реализованную как на уровне конкретных способов и средств словообразования, то есть в эксплицитной экономии, и на уровне словообразовательной системы вообще – в имплицитной экономии.
   Эксплицитная экономия, ее способы словообразовательной номинации: усечение, контаминация, универбация, сложение сокращенных основ – касаются прежде всего формального строения языковых структур и имеют материальное выражение. Они свидетельствуют об общих причинах образования дериватов, в частности: 1) несовершенство, неудобство формы существующего номена с точки зрения экономии языковых средств и усилий, вследствие чего такой номен становится объектом дальнейших деривационных операций; 2) эти способы и дериваты преимущественно исполняют прагматические функции.
   Имплицитная экономия в словообразовательной номинации имеет свои особенности: она не зависит от говорящего, обусловлена общими свойствами словообразовательной системы, проявляется на уровне словообразовательных звеньев, парадигм и гнезд и не имеет материально выраженной формы. Наличие такой экономии обнаруживается только в сопоставлении с другими аналогичными элементами системы. Она базируется на четко выраженных внутриязыковых противопоставлениях, на противоположности процессов и явлений, что и создает соответствующий баланс в системе. В отличие от эксплицитной экономии, явления имплицитной экономии имеют более высокую степень взаимообусловленности, но не имеют четкой иерархии.
   Комплексный анализ деривационного материала свидетельствует об изменениях в развитии и соответственно в лингвистическом определении некоторых стилистических явлений, о формировании новых тенденций и процессов в словообразовательной номинации украинского языка, большом количестве дериватов, образованных “экономными” способами. Экономия как явление касается всех составных частей словообразовательной системы: средств, дериватов, моделей, звеньев, парадигм и гнезд.
   Ключевые слова: принципы и типы номинации, способы словообразовательной номинации, эксплицитная экономия, имплицитная экономия, аббревиация, контаминация, усечение, черезступеньчатое словообразование, римейк, парадигматическое выравнивание, словообразовательная лакуна.

Neluba A.M. Explicit and Implicit Economy in Word Creative Nomination of the Ukrainian Language. – Manuscript.

Dissertation applied for the scientific degree of Professor of Philology, speciality 10.02.01 – the Ukrainian language. – Institute of the Ukrainian Language NAS of Ukraine, Kyiv, 2008.

   The main principles of nomination, criteria of dissociation of word creative nomination and its modes from other types of nomination are determined in the dissertation. For the first time in Ukrainian linguistics the attempt to discover phenomena of economy on the level of word creative building of the Ukrainian language is realized. Mechanisms and consequences of such phenomena, varieties and displays in word creative nomination are determined. Scientific apparatus of abbreviation theory in linguistics is revised, a number of new notions and relevant terms are introduced into scientific circulation; new classification of abbreviations formed on the basis of word creative nominative criteria and status of abbreviation itself is proposed. Word creative economy is substantiated not only as external display of language signs saving but also as thrift of language word creative system with two varieties of economy such as explicit and implicit.
   Key words: principles and types of nomination, modes of word creative nomination, explicit economy, implicit economy, abbreviation, contamination, severance, interstage word creation, remake, paradigmatic leveling, word creative lacuna.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net