Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату)

 Анотації

Островський Д.О. Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007.

   У дисертації досліджено систему понять: історична реалія, історичний символ, історичний лінгвоконцепт з погляду їхнього функціонування в комунікативно-ціннісному просторі ВТ. Ці поняття розглянуто за семантичними, функціональними, структурними ознаками. Вироблена система методик дозволяє виявити ці поняття у ВТ і з’ясувати їхнє значення. Для передачі значень названих історизмів у ПТ визначено систему перекладацьких трансформацій. Адекватність сприйняття значень історизмів у ПТ перевіряється порівняльно-типологічною методикою.
   У ході дослідження встановлено, що найчастіше історичні реалії перекладаються за допомогою власне лексичних трансформацій; історичні символи перекладаються за допомогою лексико-семантичних і структурних трансформацій; історичні концепти вербалізуються в ПТ за допомогою структурних трансформацій. Структурні трансформації найбільш адекватно передають оцінність і символічність історизмів у ПТ.
   Ключові слова: історична реалія, історичний символ, лінгвоконцепт, комунікативно-ціннісний простір текстів історичної тематики, мульти/кроскультурна комунікація, оцінність.

Островский Д.О. Аксиологический аспект историзмов как переводоведческая проблема (на материале украинских, русских и немецких текстов малого формата). – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.16 – переводоведение. – Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского.– Симферополь, 2007.

   Диссертация состоит из введения, трех разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Общий объем диссертации – 348 страницы, из них 172 страницы основного текста. Во введении дается обоснование актуальности темы, характеризуются цель и задачи исследования, научная новизна, теоретическое значение и практическая ценность результатов исследования, их апробация, а также кратко излагается содержание разделов диссертации.
   В первом разделе диссертации рассмотрена система понятий: исторические реалии, исторические символы, исторические лингвоконцепты с точки зрения их функционирования в текстах исторической тематики. Эти понятия рассматриваются по следующим признакам: а) семантическим, б) функциональным, в) структурным. Установлено, что через функционирование этих историзмов в текстах исторической тематики реализуется оценочность. Статус историзма определяет тип оценочности, реализуемой через него в тексте: эмоциональный / экспрессивный. И, наоборот, по значениям, их объёму переводчик определяет статус историзмов в ИТ. Исторические реалии переводчик выявляет в исходном тексте по предметным и эмоциональным значениям. Исторические символы определяются по их ассоциативным значениям, а исторические лингвоконцепты – по концептуальным значениям.
   Для определения оценочности исторических реалий, исторических символов, исторических лингвоконцептов, статуса этих единиц, и их места в структуре текстов исторической тематики в работе выработана система методик. С помощью этих методик переводчик определяет: а) оценочную семантику историзмов, б) статус историзмов, в) места их концентрации в текстах исторической тематики, г) динамику изменения оценочной и предметной семантики историзмов в одном тексте / цикле текстов.
   Переводческие трансформации, используемые для передачи значений историзмов в ПТ, рассматриваются как система по следующим критериям: а) сохранение денотативных значений “иной культуры” историзмов в переводном тексте, б) сохранение объёма коннотативных значений историзмов в переводном тексте. Сам выбор трансформаций регулируется статусом историзмов и типом текста.
   Во втором разделе работы уточняется анализ оценочности историзмов в краеведческих, публицистических и художественных текстах исторической тематики. Оценочность историзмов определяется по форме её реализации (лексическая, структурно-композиционная и смешанная). Оценочность историзмов в текстах исторической тематики анализируется через текстовые элементы на уровнях: а) гипертекстовом, б) текстовом, в) гипотекстовом и через оппозиции: а) инвариантные / релевантные, б) вариативные / релевантные, в) вариативные / нерелевантные.
   В третьем разделе определены: а) типы историзмов, характерные для краеведческих, публицистических и художественных текстов исторической тематики, б) типы переводческих трансформаций, которые используются с максимальной частотностью для передачи оценочных значений историзмов разных статусов. В ходе исследования установлено, что с максимальной частотностью исторические реалии переводятся с помощью чисто лексических трансформаций, исторические символы – через лексико-семантические и структурные трансформации, исторические концепты вербализуются в ПТ через структурные трансформации. Структурные трансформации максимально адекватно передают оценочность и символичность историзмов в тексте перевода.
   Ключевые слова: историческая реалия, исторический символ, исторический лингвоконцепт, коммуникативно-ценностное пространство текстов исторической тематики, мульти/кросскультурная коммуникация, оценочность.

Ostrovskiy D. Axiological aspect of historicisms as problem of Translation studies (on the material of Ukrainian, Russian and German small format texts). – Manuscript.

A thesis for the scholarly degree of Candidate of Philology in speciality 10.02.16 – Translation Studies. Vernadsky Tauric National University. – Simferopol, 2007.

   The thesis represents an all-round analysis of translation strategies applied in the historical texts of cross-cultural communication at lexical level presented by historicism. Difficulty in understanding meanings of historical vocabulary consists in its synchronic and diachronic remoteness. With the aim of identification of: a) historicism obligatory / optional for translation; b) choice of the way of their translation, the following classification of historicisms from the point of view of structure of communicative axiological space of cross-cultural communication according to the following criteria: a) semantic; b) functional; c) structural.
   The most frequent way of rendering historical realias is lexical transformation – loan translation, which helps to keep “other” connotation. Translation of historical symbols requires selection of suitable connotations which is attained through lexico-semantic transformations – extension of meaning. Connotations of historical linguoconcepts are rendered at the seme level through structural transformations.
   Key words: historical realia, historical symbol, historical linguoconcept, communicative axiological space, cross-cultural communication, evaluation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net