Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади

Аннотації 

Коваль Р.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008.

   Дисертацію присвячено питанням удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів влади. Набуло подальшого розвитку визначення функціональної ролі інформатизації в зміні сучасної парадигми інформаційно-аналітичного забезпечення усіх рівнів державної влади. З’ясовано особливості сучасного стану інформаційно-аналітичної діяльності органів влади та інституціонального забезпечення інформатизації органів влади в умовах упровадження в Україні електронного урядування. Обґрунтовано структуру сучасної інформаційно-аналітичної системи забезпечення діяльності органів влади. З метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів влади на регіональному рівні запропоновано підхід до вдосконалення інформаційної інфраструктури регіону шляхом розвитку її технологічної складової та формування механізмів інформаційної безпеки. Розроблено пропозиції щодо побудови дієвої системи управління інформатизацією органів влади на регіональному рівні.
   Ключові слова: діяльність органів влади, інформація, інформатизація, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційно-аналітична система, інформаційне суспільство, електронне врядування, інформаційна інфраструктура.

Коваль Р.А.  Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Классический приватный университет. – Запорожье, 2008.

   Диссертация посвящена вопросам усовершенствования информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти. Получило дальнейшее развитие определение функциональной роли информатизации в изменении современной парадигмы информационно-аналитического обеспечения всех уровней государственной власти. Доказано, что на современном этапе развития Украине необходимо научно обоснованное изменение парадигмы информационного обеспечения всех эшелонов государственной власти, которая предусматривает широкое использование современных информационно-коммуникационных средств, переход всех государственных структур на электронное делопроизводство, объединение локальных сетей органов власти в интегрированную сеть, доступ государственных служащих к Интернету, а также создание условий для интерактивного участия граждан в процессе принятия решений.
   Обоснована структура современной информационно-аналитической системы обеспечения деятельности органов власти, основными элементами которой должны являться базы данных необходимой информации, системы связи и передачи данных, системы обработки данных, автоматизированные рабочие места государственных служащих.
   Определены особенности современного состояния информационно-аналитической деятельности органов власти и институционального обеспечения информатизации органов власти в условиях внедрения в Украине электронного правительства. Характерной чертой в данной сфере является отставание технологизации процессов управленческой деятельности от современных потребностей государственного управления и современного уровня развития информационных технологий, а также низкий уровень развития прямых и обратных связей органов власти с общественностью и средствами массовой информации.
   С целью повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения органов власти на региональном уровне предложен подход к усовершенствованию информационной структуры путем развития ее технологической составляющей и формирования механизмов информационной безопасности. Разработаны предложения по построению действенной системы управления информатизацией органов власти на региональном уровне.
   Ключевые слова: деятельность органов власти, информация, информатизация, информационно-аналитическое обеспечение, информационно-аналитическая система, информационное общество, электронное правительство, информационная инфраструктура, информационная безопасность.

Koval R. – Information-analitical supply of authorities activity. – Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of sciences from state administration after speciality – 25.00.02 are mechanisms of state administration. Classic private university. Zaporozhia, 2008.

   The dissertation is dedicated to the perfection of information-analytical provision of functioning of bodies of power. It was developed the definition of functional role of informatization in change of modern paradigm of information-analytical activities of bodies of power and institutional provision of information of bodies of power under condition of electronic government implementation in Ukraine. It was grounded the structure of modern information-analytical system provision of activities bodies of power. With the aim of effectiveness improvement of information-analytical provision of activities of bodies of power on the regional level it was proposed an approach to the improvement of information infrastructure of the region by developing its technological element and formation of mechanisms, of information safety.
   It was worked out a proposition as for making functional management system of informatization of bodies of power on the regional level.
   Keywords: activity of bodies of power, information, informatization, information-analytical provision, information-analytical system, information society, electronic government, information, infrastructure and information safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net