Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм

Анотації 

Коваленко Р.О. Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарс-твом. – Донецький національний університет, Донецьк, 2008.

   У дисертації досліджується проблема раціонального вибору рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм, що дозволяє виявити конституційно-|правові передумови ефективного розвитку економіки і визначити, яким чином економічні процеси впливають на державу, а фундаментальні норми права впливають на розвиток економіки.
   Розглянуто сутність конституційної економіки та її вплив на розвиток держави, концепцію констутиційного регулювання економіки держави, критерії раціонального вибору рішень, запропоновано механізми раціонального вибору економічних рішень і раціонального соціально-економічного розвитку і взаємодії регіонів.Розглядаються|розглядають| питання ефективності управління соціально-економіч-ними перетвореннями на основі конституційних норм. У процесах вироблення ефективної Конституції практичну роль відводиться|відводить| регіональним Центрам законодавчих ініціатив, що дозволяють корегувати конституційні| норми з метою реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів.
   Ключові слова: держава, раціональний вибір, Конституція, механізми, законодавчи ініціативи, ефективний розвиток економіки, регулятивна політика.

Коваленко Р.А. Рациональный выбор решений в регулятивной политике государства на основе конституционных норм. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2008.

   В диссертации исследуется проблема рационального выбора решений в регулятивной политике государства на основе конституционных норм, что позволяет выявить конституционно-правовые предпосылки эффективного развития экономики и определить каким образом экономические процессы влияют на государство, а фундаментальные нормы права влияют на развитие экономики.
   Рассмотрена сущность конституционной экономики и ее влияние на развитие государства, концепция констутиционного| регулирования экономики государства, критерии рационального выбора решений, предложены механизмы рационального выбора экономических|экономичных| решений и рационального социально-экономического развития и взаимодействия регионов.
   Конституционная экономика является новым научным направлением, изучающим вопросы взаимосвязи конституции и экономики, демократии и свободного рынка с целью выявления конституционно-правовых предпосылок эффективного развития экономики и анализа воздействия экономики на государство.
   Комплексный подход к исследованию проблем конституционной экономики имеет большое практическое значение, так как позволяет преодолеть ограниченность принятия управленческих решений в экономике с позиций их правомерности. От качества конституционных правил напрямую зависит уровень экономического развития страны. Конституция должна формировать такую систему организации государственной власти, которая обеспечивала бы максимально благоприятные условия для эффективного функционирования экономики, создала бы возможности и механизмы принятия эффективных решений на макро и микроуровнях, ориентировала бы на доминирование стратегических интересов перед краткосрочными.
   Разработаны механизмы рационального выбора экономических решений; предложен механизм рационального социально-экономического развития и взаимодействия регионов; предложено распределение правомочий между государством и регионами на основе институциональных факторов; разработан информационно-аналитический базис регулятивной политики государства на основе конституционных норм.
   Рассматриваются вопросы эффективности управления социально-економическими преобразованиями на основе конституционных норм. В процессах выработки эффективной Конституции практическую роль отводится региональным Центрам законодательных инициатив, которые позволяют корректировать конституционные нормы с целью реализации программ социально-экономического развития регионов, а также позволяет органам местного самоуправления принимать участие в законодательном процессе.
   Ключевые слова: государство, рациональный выбор, Конституция, механизмы, законодательные| инициативы, эффективное развитие экономики, регулятивная политика.

Kovalenko R.A. The rational choice of decisions in the regulatory| policy|politics| of the state on the basis of constitutional norms|standard|. – Manuscript.

Thesis|thesis| for|science| a Candidate Degree in Economic sciences, specialty 08.00.03 – Economy and management of a national economy. – Donetsk National University, Donetsk, 2008.The problem of the rational choice of decisions

   |explore| in the regulatory | policy|politics| of the state on the basis of constitutional norms is investigated in the thesis.|standard| That allows to expose constitutionally legal pre-conditions|pre-requisite| of effective development of economy and to define how economic processes|Carbro| influence on the state and|but| fundamental norms|standard| of the right influence on the economy development.
   The essence of constitutional economy and its influence on the state development, the conception of the constitutional | regulation |adjustment| of economy of the state, the criteria of the rational choice of decisions, mechanisms of the rational choice of decisions and rational socio-economic development and cooperation of regions, efficiency of management of social economic | transformations on the basis of constitutional norms are considered in the given paper|standard|. In the processes|Carbro| of the effective Constitution making a practical role is done by the regional| Centers|heartland| of legislative initiatives, which allow correcting constitutional norms|standard| in order to implement the programs of socio-economic development of the regions.
   Keywords: state, rational choice, Constitution, mechanisms, legislative initiatives, effective development of economy, regulatory| policy|politics|||politics|.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net