Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх

Анотації 

Корж-Ікаєва Т.Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2008.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню існуючих проблем адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх. У роботі визначаються та розкриваються:
   - права і свободи неповнолітніх як об’єкти адміністративно-правового забезпечення;
   - поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх;
   - система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх;
   - міліція як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх;
   - з’ясовується зміст механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх та його гарантії;
   - правове регулювання прав і свобод неповнолітніх у сфері виконавчої влади;
   - висловлюються науково обґрунтовані пропозиції удосконалення механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх;
   - формулюються практичні рекомендації та пропозиції до нормативно-правових актів, спрямованих на ефективне та якісне адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх.
   Ключові слова: права і свободи неповнолітніх, адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх, механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх.

Корж-Ікаева Т.Г. Административно-правовое обеспечение прав и свобод несовершеннолетних. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2008.

   В диссертации исследованы теоретические, законодательные и практические проблемы административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних.
   Под “правами и свободами несовершеннолетнего как объектов административно-правового обеспечения” предложено понимать закрепленные в Конституции Украины и гарантированные государством возможности поведения и развития несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных потребностей и социальных интересов общества в соответствии с существующим действующим национальным законодательством и международным правом.
   Предложена собственная классификация прав и свобод несовершеннолетних как объектов административно-правового обеспечения, а именно: общие, особенные и специальные.
   Административно-правовое обеспечения прав и свобод несовершеннолетних – это совокупность административно-правовых мероприятий и средств, направленных на создание соответствующих условий, для эффективной реализации, охраны|охранения|, защиты и возобновления|восстановления| нарушенных|возбуждает| прав и свобод несовершеннолетних.
   Определён круг субъектов административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних. К субъектам, которые осуществляют обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, отнесены: 1) международные; 2) национальные: а) субъекты, которые наделены властными полномочиями; б) другие субъекты, которые не наделены властными полномочиями. Автором рассматривается место и роль милиции как субъекта административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних. Аргументируется целесообразность внедрения школьной милиции в Украине.
   В диссертации раскрываются понятие и содержание механизма административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних, его гарантии, вопросы правового регулирования прав и свобод несовершеннолетних в сфере исполнительной власти.
   Механизм административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних – это целостная|цельная| система административно-правовых норм и структурно взаимоповязаных между собой субъектов административно-правового обеспечения, которая|какие| создает надежные условия для гарантированного осуществления реализации, охраны|охранения|, защиты и возобновления|восстановления| нарушенных|возбуждает| прав и свобод несовершеннолетних.|вводит|
   На основе анализа действующего законодательства Украины относительно| административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних, теоретического осмысления научных трудов автором сформулированы выводы, предложения к| нормативно-правовым актам, а также обоснованы рекомендации, направленные на усовершенствование механизма административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних на современном этапе развития Украины.
   Ключевые слова: права и свободы несовершеннолетних, административно-правовое обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, механизм административно-правового обеспечения прав и свобод несовершеннолетних.

Korzh-Ikaeva T.G. The administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms. – Manuscript.

Scientific thesis for the degree of the Candidate of Law in speciality 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; informational law. – Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2008.

   The thesis is devoted to the complex research of current problems in the field of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms. Juvenile rights and freedoms as objects of the administrative-legal ensuring; definition and peculiarities of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms, system of subjects of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms, militia as a subject of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms are investigated and discovered.
   The research of the procedure of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms and its guarantee, legal regulation of juvenile rights and freedoms in the sphere of executive of improvement of procedure of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms are given. The anther presents practical recommendations and suggestions to normative legal acts focused on the effective and qualitative administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms.
   Key words: juvenile rights and freedoms, administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms, procedure of the administrative-legal ensuring of juvenile rights and freedoms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net