Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності

Анотації 

Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.— Університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 1999.

   Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності. Досліджуються сутність та значення торговельної діяльності у розвитку суспільних відносин в Україні, особливості її правового регулювання, дається правова характеристика правил торгівлі та адміністративно-правових засобів забезпечення їх виконання. Аналізуються сутність та підстави адміністративної відповідальності в зазначеній сфері, процедури її реалізації, а також система та види адміністративних проступків в галузі торговельної діяльності. Визначаються шляхи удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності в сфері торгівлі, сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КпАП України, розробки та прийняття ряду законодавчих та інших нормативних актів.
   Ключові слова: торговельна діяльність, загальнообов’язкові правила, порушення, проступок, адміністративна відповідальність, провадження, удосконалення.

Ващенко С.В. Административная ответственность за правонарушения в области торговой деятельности.— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право.— Университет внутренних дел, Украина, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам административной ответственности за правонарушения в области торговой деятельности. Исследуются вопросы, связанные с уяснением сущности торговой деятельности, ее значения в развитии общественных отношений в Украине. Соискатель отмечает, что торговая деятельность на протяжении всего существования человечества играла значительную роль в его развитии, была одной из форм улучшения социально-бытовых потребностей людей, которая свидетельствовала о состоянии не только экономических, но социальных отношений в обществе. В работе детально анализируются характерные признаки торговой деятельности, формулируется её понятие, определяются особенности правового регулирования торговой деятельности, отмечается, что правовой базой её осуществления являются нормы Конституции Украины, законов, указов Президента Украины, постановления Кабинета Министров Украины; приказы, решения, распоряжения органов исполнительной власти и местного самоуправления.
   В диссертации дана характеристика существующих общеобязательных правил торговли и административно-правовых средств их обеспечения. Раскрывая содержание последних, диссертант отмечает, что административно-правовые средства обеспечения исполнения правил торговли представляют собой систему предусмотренных нормами административного права приемов, способов, методов, при помощи которых соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления влияют на общественные отношения с целью обеспечения выполнения нормативных предписаний, содержащихся в правилах торговли, предупреждения и пресечения правонарушений в этой сфере, привлечения виновных в их совершении к ответственности.
   Основное внимание в работе уделено анализу общих вопросов административной ответственности и особенностей ее реализации в сфере торговой деятельности. Раскрывается сущность административной ответственности, её роль и значение в правовой охране общественных отношений, осуществлен анализ оснований привлечения к административной ответственности. Особое внимание уделяется проблемам применения административных взысканий за правонарушения в области торговой деятельности. Отмечается, что в применении отдельных из них существуют нормативные противоречия, которые необходимо решить на законодательном уровне. Осуществлена систематизация и классификация административных проступков в сфере торговли, даётся характеристика их составов, раскрываются особенности их квалификации и производства по делам о них. Определены пути совершенствования правового регулирования административной ответственности в указанной сфере, сформулированы предложения о внесении изменений и дополнений в КоАП Украины, разработке и принятии ряда законодательных и иных нормативных актов.
   Ключевые слова: торговая деятельность, общеобязательные правила, нарушение, проступок, административная ответственность, производство, совершенствование.

Vastchenko S.V. The administrative responsibility for offences in the field of sales efforts.— Мапuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law, speciality 12.00.07 — theory of administration, administrative law and procedure, financial law.— University of Internal Affairs of Ukraine, Кharkov, 1999.

   The thesis is devoted to theoretical and practical problems of administrative responsibility for law-breakings in the sphere of commerce. The essence and importance of commercial activity in the development of social relations in Ukraine, specific features of the activity regulation are investigated in the work. Legal characteristics of the rules in trade and the guarantee of fulfilment of administrative legal means are given in the work.
   The essence and grounds of administrative responsibility in the definite sphere, procedures of its realization and the system and kinds of administrative offences in the sphere of trade activity are analysed. Ways of improvement of legal adjustment of administrative responsibility in the sphere of trade are defined, proposals concerning changes and additions of Code on Administrative Law breakings in Ukraine, elaboration and adoption оf a number of legal and other standards are formulated in the work.
   Кeу words: sales efforts, compulsory rules, break, delinquency, administrative responsibility, procedure, perfection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net