Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення

Анотації 

Король В.А. Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 - економіка торгівлі та послуг.- Київський державний торговельно-економічний університет, Київ, 1998.

   Дисертацію присвячено визначенню умов здійснення торговельними підприємствами фінансових інвестицій. Запропоновано методологічні підходи та конкретні методики по оцінці потенційних можливостей здійснення підприємствами торгівлі вкладень у фінансові активи. Розроблено економіко-математичні моделі, що можуть застосовуватись для отримання додаткового грошового потоку при виникненні умов здійснення фінансових інвестицій. Обгрунтовано застосування певних розроблених моделей в залежності від можливих стратегічних і тактичних цілей торговельного підприємства. Результати наукових розробок можуть бути застосовані в практичній діяльності торговельними і промисловими підприємствами. Основні методики аналізу потенціальних можливостей здійснення фінансових інвестицій и моделі по їх реалізації впроваджені в практику роздрібних торговельних підприємств.
   Ключові слова: фінансові інвестиції, аналіз, потенціальні можливості, умови, торговельні підприємства, грошовий поток, економіко математичні моделі, стратегічні і тактичні цілі.

Король В.А. Финансовые инвестиции торговых предприятий и условия их осуществления.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.05 - экономика торговли и услуг.- Киевский государственный торгово-экономический университет, Киев, 1998.

   Диссертация посвящена определению условий осуществления торговыми предприятиями финансовых инвестиций. Предложены методологические подходы и конкретные методики по оценке потенциальных возможностей осуществления предприятиями торговли вложений в финансовые активы. Разработаны экономико-математические модели, которые могут применяться для получения дополнительного денежного потока при возникновении условий осуществления финансовых инвестиций. Обосновано применение определённых разработаных моделей в зависимости от возможных стратегических и тактических целей торгового предприятия. Результаты научных разработок могут быть применены в практической деятельности торговыми и промышленными предприятими. Основные методики анализа потенциальных возможностей осуществления финансовых инвестиций и модели по их реализации внедрены в практику розничных торговых предприятий.
   Ключевые слова: финансовые инвестиции, анализ, потенциальные возможности, торговые предприятия, денежный поток, экономико-математические модели, стратегические и тактические цели.

Korol V.A. Financial investments of commercial enterprises and condition of their realization.- Manuscript.

Thesis for the degree of a candidate of economic sciences by speciality 08.07.05 - economy of trade and services, Kyiv state trade-economic university, Kyiv, 1998.

   The dissertation is devoted to definition of condition of financial investment realization by commercial enterprises. Author offers methodological approach and concrete method of appreciation of potention opportunity of trade ability realization by enterprises in financial assets. The economico-mathematical models, which can be used for getting of supplementary cash flow in the condition of financial investment realization, are appeared. The use of certain developed models in subjection from possible strategic and tactical aims of commercial enterprises is well-grounded. The result of the work can be practized in a practical activity of commercial and industrial enterprises. Basic method of analysis of potential ability of financial investment realization and models of their realization have found in practic of different commercial enterprises.
   Key words: financial investments, analysis, potential ability, condition, commercial enterprises, cash flow, economico-mathematical models, strategic and tactical aims.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net