Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

Анотації

Когут Я.М. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2008.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевої міліції. Розглянуто особливості процесу реформування галузі внутрішніх справ в Україні у напрямі децентралізації правоохоронної функції. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері правоохоронної діяльності, зокрема організації охорони громадського порядку, визначення адміністративно-правового статусу місцевої міліції та її персоналу, структури органів внутрішніх справ тощо.
   Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правовий статус, громадський порядок, кадрове забезпечення, механізм адміністративно-правового регулювання, місцева міліція, поліція, правовідносини.

Когут Я.М. Административно-правовое регулирование деятельности органов местной милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Львовский государственный университет внутренних дел, Львов, 2008.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-правового регулирования деятельности органов местной милиции. В работе изложено теоретическое обобщение и новые решения научной проблемы, которая выражается в разработке современной системы регулирования правоотношений в отрасли внутренних дел в Украине.
   В работе применен системный подход к исследованию проблемы взаимоотношений между органами внутренних дел и органами публичной власти. Рассмотрены особенности процесса реформирования отрасли в направлении децентрализации правоохранительной функции. Сформулированы предложения по усовершенствованию отечественного законодательства в сфере правоохранительной деятельности, в частности организации охраны общественного порядка, определения административно-правового статуса местной милиции и ее персонала, структуры органов внутренних дел и т.д.
   Современное состояние административно-правового регулирования деятельности органов местной милиции не создает надлежащих условий для их формирования. Этот процесс в Украине приостановлен. Органы местного самоуправления не готовы к принятию соответствующих решений, потому что они не заинтересованы в реформах, которые не наделяют их весомыми рычагами воздействия на процесс обеспечения правопорядка на своей территории. Государство также не готово к децентрализации правоохранительных функций по ряду причин. Среди них можно выделить проблему несовершенства административно-правового регулирования этого вопроса.
   Определение места в системе органов власти, административно-правового статуса органов и персонала местной милиции, формулирование принципов деятельности, определение ее структуры, заданий и функций лежат в основе проведения научного исследования в этом направлении.
   Ключевые слова: административно-правовое регулирование, административно-правовой статус, кадровое обеспечение, местная милиция, механизм административно-правового регулирования, общественный порядок, полиция, правоотношения.

Kohut Ya.M. The administrative and legal regulation of the activity of the local militia organs. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Law in speciality 12.00.07 – Administrative Law and Procedure, Financial Law, Information Law. – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2008.

   The thesis is devoted to a complex investigation of the administrative and legal regulation of the local militia organs activity. The peculiarities of the Internal Affairs branch reformation process in the Ukraine in the direction of the decentralization of the law enforcement function are considered in this work. The suggestions concerning the improvement of the Ukrainian legislation in the law enforcement activity sphere are formulated, especially concerning the organization of the public order protection, the definition of the administrative and legal status of the local militia and its personnel, the structure of the law enforcement organs, etc.
   Key words: administrative and legal regulation, administrative and legal status, public order, personnel supply, mechanism of administrative and legal regulation, local militia, police, legal relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net