Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Застосування формалізованого аналізу почерків при описі єврейських рукописів (доба середньовіччя – XVIII ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування формалізованого аналізу почерків при описі єврейських рукописів (доба середньовіччя – XVIII ст.)

 Анотації

Хамрай О. О. Застосування формалізованого аналізу почерків при описі єврейських рукописів (доба середньовіччя – XVIII ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – Мови народів Азії і Африки, аборигенів Америки та Австралії - Інститут Сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Київ, 1998.

   Дана робота являє собою узагальнення досвіду використання формалізованого аналізу почерків єврейських рукописів при атрибуції рукописних матеріалів єврейського походження. Дослідник аналізує світові надбання в галузі єврейської палеографії та кодикології, простежує типологічні зв’язки почерків єврейських рукописів починаючи з античних часів до сьогодення.
   Особливу увагу дисертант зосереджує на вивченні почерків єврейських рукописів починаючи з доби середньовіччя до XVIII ст. Саме в цей період виникає велике розмаїття варіантів почерків. Автор простежує основні типологічні риси кожного з шести типів почерків єврейських рукописів (ашкеназького, сефардського, візантійського, італійського, східного та єменського) в трьох їхніх функціональних різновидах (квадратному, напівкурсиві та курсиві).
   Досвід, накопичений в галузі західноєвропейської – насамперед візантійської – та кириличної палеографії та кодикології, може бути застосований при атрибуції рукописних матеріалів єврейського походження, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Урахування цього досвіду разом з сучасними досягненнями в галузі єврейської кодикології дозволяє створити методику атрибуції цих матеріалів, яка дала б змогу надійно їх датувати в межах певного періоду та визначити їхню приналежність до конкретної рукописної традиції, навіть якщо йдеться про недатовані рукописні фрагменти. Виходячи з того, що такі матеріали становлять більшість вищезгаданого зібрання, аналіз графічної інформації набуває особливого значення. На думку дослідника, при цьому аналізі доцільно застосувати принципи графічної експертизи.
   Вивчення типологічних рис вищезгаданих почерків дає змогу скласти перелік формалізованих ознак, притаманних кожному почерку, що дозволяє з високим ступенем надійності визначати приналежність почерку рукопису до тієї чи іншої традиції та доби. Складені дослідником таблиці еталонних числових характеристик почерків дозволяють, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, скласти базу даних почерків єврейських рукописів, яка може значно полегшити процес атрибуції рукописних фрагментів за допомогою аналізу їхньої графіки.
   Ключові слова: гебрайська писемність, палеографія, кодикологія, еврейська рукописна традиція.

Хамрай А. А. Использование формализованного анализа почерков при описании еврейских рукописей (период средневековья – XVIII в.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.13 – Языки народов Азии и Африки, аборигенов Америки и Австралии - Институт востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, Киев, 1998.

   Данная работа представляет собой обобщение опыта использования формализованного анализа еврейских рукописей при атрибуции рукописных материалов еврейского происхождения. Исследователь анализирует мировые достижения в области еврейской палеографии и кодикологии, прослеживает типологические связи почерков еврейских рукописей, начиная со времен античности до сегодняшнего дня.
   Особое внимание исследователь сосредотачивает на изучении почерков еврейских рукописей начиная с периода средневековья до XVIII в. Именно в этот период возникает большое разнообразие вариантов почерка. Автор прослеживает основные типологические черты каждого из шести типов почерков еврейских рукописей (ашкеназского, сефардского, византийского, итальянского, восточного и йеменского) во всех трех их функциональных разновидностях (квадратной, полукурсиве и курсиве).
   Опыт, накопленный в области изучения западноевропейских – в первую очередь византийских – и кириллических рукописей, может быть применен при атрибуции рукописных материалов еврейского происхождения, которые хранятся в фондах Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. Использование этого опыта, а также современных достижений в области еврейской кодикологии позволяет создать методику атрибуции этих материалов, которая способствовала бы определению их принадлежности к той или иной рукописной традиции, и, следовательно, значительно облегчила бы их атрибуцию, даже когда речь идет о недатированных рукописных фрагментах. Исходя из того, что такие материалы составляют большинство вышеупомянутого собрания, анализ графической информации приобретает особое значение. По мнению исследователя, при таком анализе целесообразно применять принципы графической экспертизы.
   Изучение типологических черт вышеуказанных почерков дало возможность составить перечень формализованных признаков, характерных для каждого почерка, что позволяет с большой степенью надежности определять принадлежность почерка рукописи к той или иной традиции или периоду.
   В отличие от существующих методик палеографической и кодикологической идентификации рукописных документов, предлагаемый диссертантом подход основывается на числовом анализе формализованных характеристик графических знаков, нашедшем широкое применение в судебно-медицинской экспертизе письма. В работе отмечается, что понятийный аппарат и методы анализа, разработанные для решения решения задачи идентификации исполнителя рукописи по почерку вполне применимы для определения типологических черт почерка изучаемой рукописи. При этом задача идентификации исполнителя рукописи также может ставиться при наличии достаточного количества почерковой информации, в данном случае, при атрибутированных рукописей известного исполнителя.
   Если при определении принадлежности почерка рукописи к тому или иному типу традиционные методики дают достаточно высокую степень надежности, то при анализе графики рукописей, выполненных писцами-иммигрантами, на первый план выступают особенности, характерные для письма намерено измененным почерком. В силу миграции еврейского населения количество подобных рукописей достаточно велико, в этом случае только изучение количественных характеристик элементов почерка может обеспечить приемлемую степень надежности результата.
   Составленные исследователем таблицы эталонных числовых характеристик почерков позволяют, с применением современных информационных технологий, создать базу данных, которая значительно бы облегчила и ускорила атрибуцию рукописных фрагментов при помощи анализа их графики. Методики числового и графического анализа почерка рукописного документа, использованные диссертантом для анализа почерков еврейских рукописей, позволяют выделить надежные критерии определения принадлежности почерка к конкретному типу, а также сгруппировать типологически различные варианты внутри одного почерка, основываясь на характерных различиях, определяемых, как правило, количественными характеристиками, что затрудняет использование традиционных методов. Определение количественных характеристик графики конкретного документа и их сопоставительный анализ с учетом результатов, полученных в ходе исследования, позволит, по мнению диссертанта, повысить надежность датировки еврейских рукописей и предоставит исследователям ценную информацию не только о месте и времени создания документа, но и о принадлежности его к той или иной рукописной традиции.
   Ключевые слова: еврейская письменность, палеография, кодикология, еврейская рукописная традиция.

O. O. Khamray. Application of formalised analysis of handwriting for attribution of Hebrew manuscripts (Middle Ages – 18 cent.). – Manuscript.

A thesis submitted for a Candidate of Philology degree with the specialisation 10.02.13 – Languages of Asia and Africа, aborigines of America and Australia - A. Krymsky Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1998.

   The present thesis offers a study generalising experience of application of formalised analysis of handwritings of Hebrew manuscripts when attributing handwritten materials of Hebrew origin. World accomplishments in the area of Hebrew palaeography and codicoogy have been analysed in this work, and typological correlations between handwritings of Hebrew manuscripts from Antique time up to now have been investigated.
   Special attention is paid to examining handwriting of Hebrew manuscripts of Middle Ages up to 18 cent. It is during this very period when a vast diversity of variants of handwriting emerged. The author investigates the main typological features of each of six types of post-medieval Hebrew scripts (Ashkenazi, Sephardi, Italian, Byzantine, Oriental and Yemenite) in all their three functional classes (Square, Semi-Cursive, Cursive).
   An experience accumulated in the area of palaeography and codicology of East European (Byzantine first and foremost) and Cyrillic manuscripts can be applied to attributing handwritten materials of Hebrew origin which are kept in the stocks of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. Taking this experience alongside with modern achievements in the area of Hebrew codicology into account enables the researcher to create reliable methods of attributing of these materials even when talking about undated handwritten fragments. Proceeding from the fact that the latter materials present the bulk of the above mentioned stock, the analysis of graphic information is of special importance. The researcher thinks it is expedient to apply principles of graphic expertise.
   Investigation of formalised characteristics of the above named handwritings has enabled the author to create a list of formalised characteristics peculiar to every type of script which makes it possible to attribute the handwriting of a certain manuscript to a certain tradition and period with high accuracy. Tables of standard numeral characteristics of handwritings compiled by the researcher enables us to attribute the non-dated fragments of Hebrew manuscripts quickly with assistance of modern information technologies and analysis of their graphics.
   Keywords: Hebrew writing, Palaeography, Codicology, Jewish manuscripts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування формалізованого аналізу почерків при описі єврейських рукописів (доба середньовіччя – XVIII ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net