Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Граматичні особливості латинської актової мови XV - ХVІ ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Граматичні особливості латинської актової мови XV - ХVІ ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі)

 Анотації

Миронова В. М. Граматичні особливості латинської актової мови XV - ХVІ ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови, окремі індоєвропейські мови.– Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено системному дослідженню морфології та синтаксису актової латинської мови, яка вживалася на території Галицької Русі (XV-ХVІ ст.). У дисертаційному дослідженні застосовувано метод зіставного аналізу, який дозволив встановити зміни в граматиці актової латини, зумовлені україно-латинським білінгвізмом судових писарів. Встановлено, що граматична система латинської актової мови XV - ХVІ ст. в Україні є наслідком інтерференційного поєднання латинської та староукраїнської граматик. Лінгвістичний аналіз виявив взаємозв’язок мовних рівнів у становленні ієрархії мовної системи: зміни граматичних характеристик розглядаються в аспекті взаємодії граматичних значень словоформ із їх синтаксичними функціями. Доведено визначальну роль синтаксичного фактора у зміні морфологічних характеристик латинських словоформ. Встановлено, що частиномовна парадигматика актової латини характеризується змінами як у формальній, так і у функціональній площинах організації мовного знака, причому ці інтерференції є поєднанням різних за походженням форм і функцій. Запропоновано систематизований опис синтаксичної системи актової латини як в аспекті структурної організації різних типів синтаксичних структур, так і в аспекті частиномовної характеристики головних та другорядних членів речення.
   Ключові слова: латинська актова мова XV-XVІ ст. в Україні, середньовічна латина, мовні контакти, інтерференція, морфологія, морфологічна парадигма, синтаксис, синтаксична конструкція, синтаксична структура, синтаксична транспозиція.

Myronova V.M. Grammatical peculiarities of the Ukrainian version of forensic Latin in the 15 th. – 16 th. centuries (based on city and county forensic acts from Halych, Sanok, Peremiyshl, and Lviv administrative districts of Halych Rus'). – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology, in speciality 10.02.14 – classical languages, particular Indo-European languages, Taras Shevchenco Kyiv University. – Kyiv, 1999.

   The thesis is devoted to systemic investigagion of morphology and syntax of the forensic Latin used in Halych Rus' (15 th. – 16 th. centuries). The method of contrastive analysis applied in the thesis has made it possible to estabich changes in the grammar of forensic Latin due to Latin-Ukrainian bilingualism of court scribes. The grammatical system of the Ukrainian version of Latin at the 15 th. - 16 th. centuries has been ascertained as a result of an interference combining Latin and Ukrainian grammars. The linguistic analysis reflects an interdependence of levels in the system of language hierarchically organized: changes in grammatical characteristics are envisaged from the view-point of morphological meanings of word forms interacting with their syntactical functions. The syntactical factor has been demonstrated to play a major part in changing morphological characteristics of Latin word forms. Of has been established that in forensic Latin the paradigms of parts of speech are characterized by changes both in formal and functional planes of linguistic sign organization; moreover, such interferences prove to be combinations of forms and functions of different origin. A systematic description of the forensic Latin syntactical system from the view-point of structural organization of syntactical structures of varions types, as well as from that of characterizing main and secondary parts of a sentence, has been suggested.
   Key words: Ukrainian version of forensic Latin, Medieval Latin, linguistic contacts, interference, morphology, paradigm of part of speech, syntax, destruction of syntactical constructions, syntactical structure, syntactical transposition.

Миронова В. Н. Грамматические особенности латинского актового языка XV-ХVІ в. в Украине (на материале гродских и земских судебных актов Галицкого, Саноцкого, Перемышльского и Львовского административных округов Галицкой Руси).– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.14 – классические языки, отдельные индоевропейские языки.– Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена системному исследованию морфологии и синтаксиса актового латинского языка, употреблявшегося на территории Галицкой Руси (XV - ХVІ в.) в судо- и делопроизводстве судебными писарями. Фактическим материалом диссертационного исследования послужили актовые книги гродских и земских судов из Бернардинского архива во Львове. В диссертационном исследовании применялся метод сопоставительного анализа, который позволил установить изменения в грамматике актовой латыни, обусловленные украинско-латинским билингвизмом судебных писарей. В данном языковом контакте реципиентом является средневековый латинский язык, но носителем этого языка выступает человек, родным языком которого являлся староукраинский язык. Установлено, что грамматическая система латинского актового языка XV - ХVІ в. в Украине является следствием интерференционного сочетания латинской и староукраинской грамматик. Лингвистический анализ выявил взаимосвязь языковых уровней в упорядочении иерархии языковой системы: изменения грамматических характеристик рассматриваются в аспекте взаимодействия морфологических значений словоформ с их синтаксическими функциями. Доказана определяющая роль синтаксического фактора в изменении морфологических характеристик латинских словоформ. Установлено, что частеречная парадигматика актовой латыни характеризуется изменениями как в формальной, так и в функциональной плоскостях организации языкового знака, причем эти интерференции являются сочетанием различных по происхождению форм и функций: функция унаследована от классической латыни, модель формы заимствована из староукраинского языка; модель формы унаследована от классической латыни, функция заимствована у староукраинского языка. Предложено систематизированное описание синтаксической системы актовой латыни как в аспекте структурной организации различных типов синтаксических структур простых и сложных предложений, так и в аспекте частеречной характеристики главных и второстепенных членов предложения. Ключевые слова: латинский актовый язык XV-XVІ в. в Украине, средневековая латынь, языковые контакты, интерференция, морфология, морфологическая парадигма, синтаксис, синтаксическая конструкция, синтаксическая структура, синтаксическая транспозиция.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Граматичні особливості латинської актової мови XV - ХVІ ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net