Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антропонімія Опілля

 Анотації

Панчук Г. Д. Антропонімія Опілля. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 — українська мова. Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999.

   У дисертації аналізуються прізвища Опілля кін. XVIII-XX ст. На обширному матеріалі показано семантичні і структурно-словотвірні особливості прізвищ.
   Встановлено онімну й апелятивну лексику, відображену в основах опільських прізвищ, розкрито роль різних класів цієї лексики у творенні прізвищ.
   Словотвірно-структурний аналіз прізвищ дозволив виявити продуктивність та локалізацію основних словотвірних моделей прізвищ ополян у різні історичні періоди.
   Дослідження прізвищ Опілля показує, що, маючи регіональні особливості, вони (прізвища) виступають складовою частиною загальноукраїнського антропонімікону.
   Ключові слова: прізвище, онім, апелятив, словотвірно-структурна модель, антропонім

Панчук Г. Д. Антропонимия Ополья. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 — украинский язык. Тернопольский государственный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, 1999.

   В диссертации исследуются фамилии Ополья кон. XVIII—XX  в. На обширном материале показано семантаческие и структурно-словообразовательные особенности фамилий.
   Установлено онимную и апелятивную лексику, отраженную в основах фамилий Ополья, показано роль различных классов этой лексики в образовании фамилий.
   Структурно-словообразовательний анализ фамилий позволил установить продуктивность и локализацию основных словообразовательных моделей фамилий ополян в разные исторические периоды.
   Исследование фамилий Ополья показывает, что, имея свои региональные черты, они выступают составной частью общеукраинского антропонимикона.
   Ключевые слова: Фамилия, оним, апелятив, структурно-словообразовательная модель, антропоним

Panchuk H. D. Anthoponymy of Opillya (Manuscript)

The specialiti 10.02.01, the Ukrainian Language. Ternopil State Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, 1999.

   The dissertation deals with the analysis of Opillya surnames of XVIII-XX centuries.
   The introductory part includes substantiation of the choice of the dissertation. Theme, its actuality; the analysis of the state of the research the definition of the aim, tasks, methods and methodological foundations of the analysis; the description of the sources of the material; the exposition of the novelty, theoretical and practical significance of the work.
   In the first chapter the achievements of the Ukrainian anthroponyrnic science and the most important problems confronting onomastic science are outlined. It is hjinted out that the prospects of the development of anthroponymy are inseparably connected with such sciences as state low, history, ethnography, psycholody, aesthetics and others.
   The second chapter gives the description of proper and common lexical units became the stem of Opillya surnames. The decisive role in the formation of those surnames belonged to christian and ancient Slavonic names. The stems of Opillya surnames show the word-building variety of proper names, give opportunity to reproduce the nests of the names which in everyday use in Opillya.
   The third chapter is devoted to word-building and structural characteristics of Opillya surnames and proper names derived from surnames are dividend into surnames of semantic building and surnames of affixal way of building. The word-building and structural analysis of the surnames enabled to find out productivity and localization of the main word-building models of Opillya surnames in different historical periods.
   The investigations of Opillya surnames shows that having regional peculiarities they become a components of the general Ukrainian anthroponymy.
   Key words: Surname, a proper, name, a commons name, structural and wordbuilding, model, antroponym.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антропонімія Опілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net