Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів

 Анотації

Артюшина М.В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2000.

   Дисертація присвячена питанням організації групової навчальної діяльності студентів з метою підвищення ефективності процесу навчання у вищій школі. У роботі розкривається сутність поняття "групова навчальна діяльність", обгрунтовуються й експериментально перевіряються показники і критерії результативності індивідуальної і групової навчальної діяльності студентів. Виявлено тенденції соціально-психологічного структурування академічних студентських груп. Доведено, що не тільки індивідуально-психологічні особливості, але й позиції студентів у структурі групи впливають на результати їхньої навчальної діяльності. Визначено взаємозв'язок між соціально-психологічними і дидактичними умовами групової навчальної діяльності, обгрунтовані й експериментально підтверджені шляхи використання цього взаємозв'язку для підвищення результативності навчальної діяльності студентів. Рекомендації з організації групової навчальної діяльності студентів мають загальний характер і можуть використатись при вивченні різних предметів. Основні результати дослідження впроваджуються у навчальний процес вищих навчальних закладів.
   Ключові слова: групова навчальна діяльність, академічна студентська група, соціально-психологічна структура академічної студентської групи, індивідуально-психологічні особливості студентів, взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності, результативність навчальної діяльності студентів, дидактичні засоби підвищення результативності навчання.

Артюшина М.В. Взаимосвязь социально-психологических и дидактических условий групповой учебной деятельности студентов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального образования. - Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2000.

   Диссертация посвящена вопросам организации групповой учебной деятельности студентов с целью повышения эффективности процесса обучения в высшей школе. В работе показывается, что учебная деятельность студентов будет более результативной, если при применении групповых форм обучения использовать взаимосвязь между ее социально-психологическими и дидактическими условиями.
   Групповая учебная деятельность определяется как форма совместной учебной деятельности студентов, которая осуществляется в составе малой группы. Среди критериев результативности учебной деятельности, в том числе и групповой, рассматривается не только формальный результат - учебная успеваемость, но и психологические и социально-психологические изменения в субъектах учебной деятельности.
   Под социально-психологическими условиями понимаются особенности академической студенческой группы и факторы, которые влияют на ее структурирование. Дидактическими условиями групповой учебной деятельности являются специфические учебные цели, формы организации, средства стимулирования, управления и коррекции работой малых групп, осуществление контроля и оценивания результатов групповой деятельности, определение и распределения групповых обязанностей.
   Совершенствуется методика изучения социально-психологических условий обучения (введено понятие социометрической однородности академической группы, уточнена методика расчета социометрических показателей). Выявлены тенденции социально-психологического структурирования академических студенческих групп, доказано влияние индивидуально-психологических особенностей студентов на позиции студентов в структуре группы и результативность их учебной деятельности.
   Впервые научно обоснована взаимосвязь социально-психологических и дидактических условий групповой учебной деятельности, которая может использоваться на каждом этапе группового взаимодействия: подготовительном, вводно-мотивационном, операционально-познавательном и контрольно-оценочном. Позитивное влияние на результативность групповой учебной деятельности оказывают такие дидактические условия, как создание оптимального соотношения внешнего педагогического воздействия и самоуправления в организации учебной деятельности студенческих подгрупп, применение текущей и завершающей рефлексии, оптимальная комплектация групп по количественному составу и психологическим особенностям их участников, распределение функциональных обязанностей в соответствии с психологическими склонностями студентов. Показано, что дополнительные возможности относительно позитивного влияния на академические студенческие группы и входящих в них студентов имеют пролонгированные, профессионально ориентированные формы организации групповой учебной деятельности, в которых применяется делегирование управленческих функций подгруппам студентов при организации и проведении занятий, развернутая система контрольно-оценочной деятельности, основными субъектами которой являются сами студенты и студенческие группы.
   Сравнение разнообразных показателей результативности учебной деятельности экспериментальных групп с аналогичными показателями контрольных групп до и после эксперимента позволила установить, что групповая учебная деятельность, построенная с опорой на социально-психологические ее условия, позитивно влияет на социально-психологические параметры академических групп, повышает текущую успеваемость учебной деятельности студентов и улучшает их отношение к процессу психолого-педагогической подготовки в высших учебных заведениях непедагогического профиля. Рекомендации по организации групповой учебной деятельности студентов имеют общий характер и могут использоваться при изучении различных предметов. Основные результаты исследования внедряются в учебный процесс высших учебных заведений.
   Ключевые слова: групповая учебная деятельность, академическая студенческая группа, социально-психологическая структура академической студенческой группы, индивидуально-психологические особенности студентов, взаимосвязь социально-психологических и дидактических условий групповой учебной деятельности, результативность учебной деятельности студентов, дидактические средства повышения результативности обучения.

Artiushina M.V. The mutual connection of social-psychological and didactic conditions of students’ group teaching activity. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 13.00.04 - Theory and Methodic of professional education. - National Pedagogical University named by M.P.Dragomanov, Kyiv, 2000.

   Dissertation is dedicated to the problem of students’ group training activity organization, for raising the effectiveness of a teaching process in the higher school. The thesis reveals the essence of concept "group training activity", theoretically grounded and experimentally checked up indicators and criteria of the resultativness of students’ individual and group training activity. Tendencies of the social-psychological structureness of the students’ academic group are discovered. It was proved, that not only individually-psychological differences, but also students’ positions in a structure of the group influence on the results of their learning. It was developed the mutual connection between social-psychological and didactic conditions of students’ group teaching activity, clarified and experimentally confirmed the ways of using of this mutual connection for the raising the resultativness of the students’ training activity. Recommendations on the organization of students’ group training activity have common character and may be used for the realization of different subjects. The main results of researches have been including in the learning process at colleges.
   Key words: group training activity, students’ academic group, social-psychological structure of the students’ academic group, individually-psychological differences of students, the resultativness of the students’ training activity, mutual connection of social-psychological and didactic conditions of students’ group teaching activity, didactic means for raising the resultativness of the learning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net