Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури

 Анотації

Драчук Л.І.Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української літератури, Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2000.

   Захищаються результати теоретико-експериментального дослідження. Встановлено, що використання на уроках народних традицій, відображених у художній літературі, застосування новітніх ефективних форм і методів організації навчальної діяльності, моделювання виховних ситуацій за допомогою системи поетапного формування моральності значно підвищать рівень морально-етичної вихованості учнів, сформують їх морально-етичні ідеали, естетичні смаки, моральні норми поведінки.
   Матеріали дослідження слугують науковою основою для подальшого вдосконалення процесу вивчення літератури в школі.
   Ключові слова: мораль, етика, традиції, звичаї, обряди, морально-етичне виховання, система поетапного формування, моделювання виховних ситуацій, сучасні ефективні форми та методи.

Драчук Л.И.Морально-этическое воспитание учащихся на традициях украинского народа в процессе изучения литературы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика изучения украинской литературы, Институт педагогики АПН Украины, Киев, 2000.

   Защищаются результаты теоретико-экспериментального исследования. Установлено, что использование на уроках народных традиций, отраженных в художественной литературе, применение новейших эффективных форм и методов организации учебно-воспитательной работы, моделирование воспитательных ситуаций при помощи системы поэтапного формирования моральности существенно повысят уровень морально-этической воспитанности учеников, сформируют их морально-этические идеалы, эстетические вкусы, моральные нормы поведения. В исследовании научно обоснована и разработана эффективная методика морально-этического воспитания учеников на традициях украинского народа в процессе изучения украинской литературы; определены критерии эффективности разработанной системы, которая содействует формированию у школьников морально-этических убеждений, ценностных ориентиров, бережного отношения к истории своего народа, его культуре, традициям.
   Экспериментальная методика осуществления морально-этического воспитания учащихся на традициях украинского народа в процессе изучения литературы содействует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в школе.
   Результаты исследования дают конкретный материал для усовершенствования пособий учителям-словесникам, вносят уточнения в программы по литературе для общеобразовательных школ.
   Ключевые слова: мораль, этика, традиции, обычаи, обряды, морально-этическое воспитание, система поэтапного формирования, моделирование воспитательных ситуаций, современные эффективные формы и методы.

Drachuk L.I.Moral and ethic education of pupils in the process of literature learning on the traditions of the Ukrainian people. – Manuscript.

The dissertation for the candidate degree of pedagogical sciences in speciality 13.00.02 – theory and methods of teaching Ukrainian, Institute of Pedagogic of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv,2000.

   The results of theoretical and experimental research are defended. It is examined that the use of national traditions reflected in fiction, the application of modern effective forms and methods of organization in studies, modeling of educational situations with the help of the system of step by step morality forming at lessons will considerably raise the level of moral and ethic upbringing of schoolchildren. It will also form their moral and ethic ideals, aesthetical tastes and ethical norms of behavior.
   The materials of the research are theoretical and methodic basis for further perfection of the process of literature studying at school.
   Key words: moral, ethics, traditions, customs, ceremonies, moral and ethic upbringing, the system of step by step forming, modeling of educational situations, modern effective forms and methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net