Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд»)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд»)

Анотації 

Скочиляс С.М. Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації “Укрбуд”). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 1998.

   Захищається рукопис кандидатської дисертації, яка містить теоретичні, методологічні і практичні питання відносно вдосконалення економічного аналізу продуктивності праці в будівництві. Виходячи із вимог ринкових відносин в дисертації доводиться необхідність реформування механізму управління ефективністю праці в галузі. Запропонована нова класифікація факторів і резервів зростання продуктивності праці. Розглядаються напрями вдосконалення методики аналізу індустріальних і організаційних резервів зростання продуктивності праці, вносяться рекомендації щодо підвищення ефективності використання персоналу будівельно-монтажних організацій.
   Ключові слова: аналіз продуктивності праці в будівництві, будівельно-виробничий персонал, економія трудових витрат, індустріалізація будівельного виробництва, організація виробництва і праці, організаційно-технічні заходи, технологічна спеціалізація, фактори і резерви зростання продуктивності праці, фонд оплати праці, частка ручної праці.

Скочиляс С.М. Анализ производительности труда в строительстве и резервы ее повышения в условиях рыночных отношений (на материалах строительно-монтажных организаций корпорации “Укрбуд”). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04. – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Тернопольская академия народного хозяйства, Тернополь, 1998.

   Защищается рукопись кандидатской диссертации, содержащей теоретические, методологические и практические вопросы относительно совершенствования экономического анализа производительности труда в строительстве. Исходя из требований рыночных отношений в диссертации доказывается необходимость реформирования механизма управления эффективностью труда в отрасли. Предложена новая классификация факторов и резервов повышения производительности труда. Рассматриваются направления совершенствования методики анализа индустриальных и организационных резервов повышения производительности труда, предлагаются рекомендации по повышению эффективности использования персонала строительно-монтажных организаций.
   Ключевые слова: анализ производительности труда в сроительстве, строительно-производственный персонал, экономия трудовых затрат, индустриализация строительного производства, организация производства и труда, организационно-технические мероприятия, технологическая специализация, факторы и резервы повышения производительности труда, фонд оплаты труда, доля ручного труда.

Svitlana Skochelyas. Analisis of labour productivity in building and reserves of its raising under relations (on the exаmple of building-installation organization corporations “Ukrbud”) – Manuscript.

The thesis for the degree of candidate of Economics science in spesiality 08.06.04. – Accounting, Analysis and Audit. – Ternopil Academy of National Economy. – Ternopil 1998.

   The candidate's thesis countains theoretical, methodological and practical issues of economic improvement analysis of labour productivity in building.Taking into cosideration market relations requests the necessity of mechanism management of labour effectiveness in the branch reformation is proved. A new classification of factors and reserves of labour productivity increase is given. Directions of analysis methods improvement of industrial and organizational reserves of labour productivity increase are examined. Recomendations of staff usage improvement in building-mounting enterprises are worked out.
   Key words: analysis of labour productivity in building; building-productive staff, labour expenses economy, building production industrialization, production and labour organization, organizational and technical measures, technological spesialization, factors and reserves of labour productivity increase, labour payment fund, manual work part.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд»)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net