Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку

 Анотації

Лопатинська Н.А. Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02.-теорія і методика навчання (українська мова).- Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2000.

   У дисертації розглядаються особливості засвоєння дітьми старшого дошкільного віку дієслівного словотворення префіксального типу. Розроблена експериментальна технологія засвоєння префіксальних дієслів сприяла формуванню системності знань у старших дошкільників і охоплювала такі компоненти: спостереження і сприймання семантичної ролі дієслів руху (дії, стану), виділення і узагальнення істотних ознак префіксів та їх узгодженість із прийменниками, перенесення словотвірної моделі дієслів руху на дієслова дії та стану, виконання вправ на закріплення, що передбачали включення одержаних знань у мовленнєву практику. Встановлено і охарактеризовано рівні, стадії, педагогічні умови, тенденції й закономірності засвоєння префіксального словотворення дієслів.
   Ключові слова : словотворення, словотвірна семантика, семи префіксів, активізація.

Лопатинская Н.А. Активизация употребления приставочных глаголов и понимания их семантики детьми старшего дошкольного возраста. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02.- теория и методика обучения (украинский язык).- Южно-Украинский государственный педагогический университет (г.Одесса) им.К.Д.Ушинского, Одесса, 2000.

   В диссертации исследуется проблема активизации употребления глаголов приставочного способа образования и понимания их семантики детьми старшего дошкольного возраста. Разработанная дидактическая модель включает четыре взаимосвязанных этапа: этап ознакомления дошкольников с семантикой глаголов движения, действия, состояния и семантической ролью приставок, коммуникативно-деятельностный, моделирующий и творческий этапы. Реализации технологии усвоения дошкольниками приставочного глагольного словообразования способствовала разработанная система речевых ситуаций, которая включала одновременное ознакомление с парами антонимичных приставок; мотивация речевой деятельности содержанием созданных лингвистических сказок; моделирование с помощью схем, упражнений на кодирование и декодирование образованных приставочных глаголов в контексте речевого высказывания; применение приобретенных словообразовательных умений и навыков в свободном речевом общении и творческом рассказывании.
   Учитывая принципы индивидуализации и дифференциации обучения, дидактическая модель способствовала формированию системности знаний у старших дошкольников и включала такие компоненты: наблюдение и восприятие семантической роли глаголов движения (действия, состояния), выделение и обобщение главных признаков приставок и их согласованности с предлогами, перенесение словообразующей модели глаголов движения на глаголы действия и состояния, выполнение упражнений на закрепление, которые предусматривали включение полученных знаний в речевую практику.
   В ходе исследования было выявлено, что усвоение детьми приставочного глагольного словообразования проходит определенные последовательные стадии, а именно: актуализация знаний детей о словах-действиях, однокоренных словах, глагольной основе, обогащение и уточнение семантики глаголов движения, действия, состояния, глагольных приставок, формирование образного понятия “приставка”, осознание детьми словообразовательной семантики; активизация речи детей приставочными глаголами на специальных занятиях и в свободном общении; ознакомление с моделью приставочного глагола, формирование умения подбирать слова к модели и создавать модель приставочного глагола; реализация и закрепление приобретенных знаний, умений и навыков как в творческих задачах, так и в свободном общении.
   Разработанные словообразовательные упражнения способствовали обогащению речи лексическими единицами с производной основой и реализации нормативно-практического аспекта в соответствии с возрастными языковыми и речевыми знаниями, умениями и навыками детей старшего дошкольного возраста. Существенно повысился коэффициент усвоения приставочных глаголов; положительные изменения наблюдались и в уровнях усвоения детьми глагольной лексики и словообразовательных моделей; значительно возросло количество детей с высоким и достаточным уровнем усвоения. Сравнительный анализ качественных и количественных результатов в усвоении приставочных глагольных моделей дал возможность определить следующие закономерности : работа над смыслом приставочных глаголов способствовала решению задач осознанного и практического овладения родным языком, развитию мышления и речи; роль экспериментального обучения наблюдалась в умении детей старшего дошкольного возраста образовывать производные глаголы с приставками без опоры на речевой анализ предметной ситуации; благодаря целенаправленному педагогическому руководству были созданы условия для эффективного овладения дошкольниками языковыми закономерностями в области словообразования, развития их чувства языка ещё на этапе формирования первичных грамматических представлений.
   Во время обучения детей приставочному глагольному словообразованию были определены условия, оказывающие содействие эффективному формированию словообразовательных умений и навыков, а именно: активная речевая деятельность, которая основывается на заинтересованности детей в познании нового, самостоятельности в процессе обучения; связь работы над грамматическим понятием с речевой практикой; усвоение смысловых признаков понятия; включение нового понятия в систему ранее изученных, вариантность материала в процессе ознакомления с признаками понятия и в речевых упражнениях.
   Технология усвоения приставочного глагольного словообразования старшими дошкольниками способствовала осознанному, свободному, точному и уместному употреблению словообразовательных моделей соответственно семантическому значению. Это дало возможность развить точность словаря, что в будущему обеспечит успешное усвоение соответствующих разделов курса украинского языка в начальных классах, правил орфографии и предотвратит появление у детей семантической дисграфии.
   Ключевые слова : словообразование, словообразовательная семантика, семы приставок, активизация.

Lopatinskaya N.A. The stiring up of using of the verbs with prefixes and understanding of their meanings by the elder pre-school children.- Manuscript.

The thesis in order to receive the candidate’s degree of pedagogical sciences by spesiality 13.00.02 – Theory and Methodology of Education (the Ukrainian Language).- South-Ukrainian State Pedagogical University (Odessa) after K.D.Ushinskiy , Odessa, 2000.

   The peculiarities of learning of the verbal word building with prefixes by the elder children under school age have been studied in this thesis. It also has worked out experimental technology of learning of the verbs with prefixes by the elder pre-school children. This technology promoted to forming of systematic knowledge of the elder pre-school children. It included such components: observation and perception of the semantic role of the verbs of movement ( action, position), attribution and generalization of considerable signs of prefixes and their grammatical agreement with prepositions, transference of the word-building model from the verbs of motion to the verbs of action and state, doing exercises for appointing of knowledge which included all obtained knowledge for speech habits.
  It determined and described levels, stages, pedagogical conditions, tendencies and regularilies of learning of the verbal word-building with prefixes.
  Key-words : word-building, the word-building semantic, sema prefixes, stiring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net