Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці

Анотації 

Чеснокова Наталія Володимирівна. Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 - економічна теорія. Харківський державний університет. Харків, 1999.

   В роботі розглянуто питання реформування відносин власності в транзитивній економіці України, що аналізуються на фоні основних тенденцій становлення постіндустріального суспільства - процесів розвитку соціалізації і гуманізації. 
   Визначено економічну основу теорії прав власності. Виділено відношення всекористування, як головний елемент нової структури відносин власності на постіндустріальній стадії розвитку суспільства. Розкрито приватну і державну форми власності. Визначено функцію держави як суб'єкту власності в транзитивній економіці. Обгрунтовано відмінність індивідуалізованої форми власності від приватної. Запропоновано використання франчайзінгу як форми ведення малого і середнього бізнесу, а також створення подвійних підприємств в регіоні з метою залучення прямих іноземних інвестицій. Охарактеризовано основні положення концепції грошового етапу приватизації. Уточнено модель інвестицій в людський капітал.
   Ключові слова: власність, розділено-сумісна власність, права власності, транзиція.

Чеснокова Наталья Владимировна. Собственность: содержание и реформирование в транзитивной экономике.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.01.01 - экономическая теория. Харьковский государственный университет. Харьков, 1999.

   В работе рассматриваются вопросы реформирования отношений собственности в транзитивной экономике Украины, протекающие на фоне основных мировых тенденций становления постиндустриального общества - развивающихся процессов социализации и гуманизации.
   Определена экономическая основа теории прав собственности. В диссертации подчеркивается совместно-разделенный характер собственности, противоречивость которого разрешается при переходе общества в постиндустриальную стадию своего развития, где доминантой общественного развития становится всеобщий труд, основанный на превращении науки в главную производительную силу. Происходит усиление единства отношений совместности и разделенности, представленное способностями индивида, впитывающего и развивающего духовно-культурный опыт и информацию. Поскольку отношения собственности на знания и способности, представляющие собой индивидуализированную форму собственности, не могут быть аналогичными отношениям присвоения-отчуждения материальных благ, так как в этом случае самого отчуждения как такового не существует, то это позволяет выделить отношение всепользования, как главный элемент новой структуры отношений собственности постиндустриального общества.
   Различие индивидуализированной формы собственности от частной обосновано через критерий, основанный на отношениях отчуждаемости-неотчуждаемости объектов собственности индивида. Если при частной собственности главными являются отношения отчуждаемости материальных благ, то при индивидуализированной - отношения неотчуждаемости духовных благ.
   Раскрыты частная и государственная формы собственности. Вопрос о приоритетности той или иной формы собственности предполагает рассмотрение общих причин, определяющих эффективность форм собственности; границ, в пределах которых данная форма собственности эффективна, а также - конкретных условий отдельно взятой страны.
   В работе показано, что в связи с отсутствием институтов рынка в транзитивном обществе, каким и является Украина, актуализируется функция государства по выполнению роли субъекта собственности.
   Доказана содержательная нетождественность форм собственности, существующих в условиях социализма и переходного состояния общества, с формами собственности, функционирующими в естественно исторически развитых государствах.
   Подчеркивается необходимость четкого определения прав собственности в экономике Украины, которые на сегодняшний день санкционированы весьма слабо. Это позволит создать эффективно действующий институт частной собственности. Наряду с формированием основных институтов рыночной экономики, стоит важная задача законодательного закрепления пределов реализации экономической власти за отдельными уровнями государственного управления. Сегодня реальными собственниками экономической власти выступают административно-экономические группы, представляющие собой объединение представителей государственного аппарата и коммерческих структур и служащие реализации своих политических и экономических целей.
   Рекомендовано использование франчайзинга как формы ведения малого и среднего бизнеса. Предложено создание двойных предприятий в регионе с целью привлечения прямых иностранных инвестиций.
   Охарактеризованы основные положения концепции денежного этапа приватизации. Прежде всего, основная часть средств от приватизации должна быть направлена на модернизацию потенциально конкурентоспособных предпринимательских структур. Необходимо принимать во внимание значимость объекта государственной собственности для экономики в целом и для решения общегосударственных задач. Целесообразно учитывать возможности потенциального субъекта приватизированной собственности эффективно использовать присвоенный объект. Кроме того, следует практиковать заключение договоров между собственником предприятия и соответствующим органом, что позволит определить не только права и обязанности сторон, но и механизм привлечения к ответственности в случае невыполнения своих обязательств. Проведение денежного этапа приватизации позволит создать многочисленный класс эффективно действующих частных собственников, привлечь финансовые средства для оздоровления предприятий и поможет решить задачу пополнения государственного и местных бюджетов.
   Уделено внимание вопросу инвестиций в человеческий капитал, поскольку именно внутренние качества человека, его знания и способности приобретают сегодня доминирующее значение. Произведено уточнение в математической и графической модели инвестиций в человеческий капитал, которое позволило преобразовать эту модель к более общему виду, что дает возможность для более широкого ее применения.
   Ключевые слова: собственность, разделенно-совместная собственность, права собственности, транзиция.

Natali V. Chesnokova. Property: Maintenance and Reforming in Transitional Economy.

The Dissertation is presented as a claim for the Candidate degree of Economic sciences, speciality 08.01.01 - economic theory. Kharkov State University, Kharkov, 1999.

   The paper considers the property relations reforming questions in Transition Ukraine economy going on at the background of the basic world tendencies of the Post-Industrial society formation - developing processes of socialization and humanization.
   The economic rights theory basis of ownership is defined. The relationship of all using as the principal element of the new property relations structure at the Post-Industrial stage of the society development is singled out. The private and state property forms are revealed. The state function as the property subject in Transition economy is defined. The distinction of the individualized property form from the private one is grounded. Making franchising using as the authority form of small and middle business is recommended. The creation of double enterprises in the region for the purpose of attracting straight foreign investments is offered. The basic conception regulations of money privatization stage are characterized. The investments model into the human capital is made precise.
   Key words: property, parted-joint property, ownership rights, Transition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net