Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду

Анотації 

Михайлишин Л. Р. Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. –  Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2008.

   Висвітлено теоретико-методологічні аспекти організації місцевого управління, удосконалено понятійно-категорійний апарат, з’ясовано вплив теорій місцевого самоврядування на формування системи місцевого управління різних країн, охарактеризовано основні моделі організації місцевого управління як складової територіальної організації влади.
   Проаналізовано організацію місцевого управління у країнах з класичними моделями організації місцевого управління: англосаксонською (Великобританія, США), континентальною (Франція, Італія, Польща) та змішаною (ФРН, Японія). Досліджено адміністративно-територіальний устрій, конституційні засади організації місцевого управління, розкрито особливості формування органів місцевого управління, здійснено аналіз їх компетенції, фінансове забезпечення, висвітлено форми контролю та нагляду за діяльністю інституцій місцевого управління.
   Запропоновано основні напрями реформування місцевого управління в Україні, з огляду на зарубіжний досвід, а саме: реформування адміністративно-територіального поділу, функціональні та процедурні реформи місцевого управління, реформування системи фінансового забезпечення місцевого управління.
   Ключові слова: місцеве управління, система місцевого управління, територіальна організація влади, теорії місцевого самоврядування, моделі організації місцевого управління, повноваження, фінансове забезпечення, контроль, напрями вдосконалення.

Михайлишин Л. Р. Усовершенствование системы местного управления в Украине с использованием зарубежного опыта. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. –  Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Львов, 2008.

   Отражены теоретико-методологические аспекты организации местного управления, усовершенствован понятийно-категориальный аппарат, раскрыто влияние теорий местного самоуправления на формирование системы местного управления разных стран, охарактеризованы основные модели организации местного управления как составной территориальной организации власти.
   Проанализирована организация местного управления в странах с классическими моделями организации местного управления: англосаксонской (Великобритания, США), континентальной (Франция, Италия, Польша) и смешанной (ФРГ, Япония). Исследовано административно-территориальное устройство, конституционные принципы организации местного управления, раскрыты особенности формирования органов местного управления, осуществлен анализ их компетенции, финансовое обеспечение, отражены формы контроля и надзора за деятельностью институций местного управления.
   Предложены основные направления реформирования местного управления в Украине, учитывая зарубежный опыт, а именно: реформирования административно-территориального деления, функциональные и процедурные реформы местного управления, реформирования системы финансового обеспечения местного управления.
   Ключевые слова: местное управление, система местного управления, территориальная организация власти, теории местного самоуправления, модели организации местного управления, полномочия, финансовое обеспечение, контроль, направления совершенствования.

Mykhaylyshyn L. R. The improvement of local government system in Ukraine using the foreign experience. – Manuscript.

The Thesis for the Candidate of Science Degree in Public Administration. Speciality 25.00.01 – the Theory and History of Public Administration. – Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Lviv, 2008.

   In the dissertation the theoretical and methodological aspects of local government organization are described, the system of notions is improved: for example the notion of “local government system” is proposed and the notion of “territorial organization of power” is defined as “fixed in legislation complex of bodies of power at the territory of the administrative-territorial unity or the administrative-territorial level that in the process of cooperation by means of different cooperation links form the system of territorial organization of power.
   In the dissertation the analysis of the main theories of self government is made, among them the theory of free community, economical, communitive, state theory (juridical and political aspects), the theory of municipal dualism and the theory of municipal socialism, the sociologic conception of self government, social-class theory, organic theory and the theory of social service. Besides the influence of the theories of self government on the process of formation of the local government system in different countries is described, also the characteristic of the basic model of local government as a part of territorial organization of power is given.
   Considering the local government system as a part of territorial organization of power the author analyse the models of local government in foreign countries at the meditative level: Anglo-Saxon (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The USA), continental (France, Italy, Poland) and mixed (Germany, Japan), at the basic level: council - the head of magistrate, council - manager, commission model.
   It is peculiar for Anglo-Saxon model that the bodies of local government exist at all subnational levels of government but the local bodies of executive power do not exist. The continental model is known with the developed system of administrative control of state power on local bodies. There is two kinds of the continental model: at all sub national levels except of the basic level both elective bodies of territorial community and the representatives of the state power exist. At the basic level only bodies of self government are formed and at the intermediate level the authorized state administrations or/and elective bodies of self-government are formed. The mixed model combines the features both Anglo-Saxon and continental models.
   Analyzing the process of reformation of administrative-territorial system of foreign countries such trends are described: making the administrative-territorial unities of basic level bigger; the role of intermediate level of local government is more influence; state policy of uniting of communities.
   Analyzing the organizational functional special features of local government the author indicates that the countries of Anglo-Saxon and models of local government hare different organizational forms of local government. In the counties of continental model the systems of the local government are mostly the same.
   The division of authorities between bodies of power is made on the objects of regulation and authorities that are fixed, in the countries of continental model – on the spheres of activity as in is in Ukrainian self-government. There is two ways of regulation of local government bodies’ authorities: positive regulation in Anglo-Saxon model and negative regulation in continental and mixed models.
   The legislative regulation of organization and activity of local power and the court and administrative control on them are the main principles of the cooperation between state power and self-government. The bodies of local government are controlled by state by means of court, administrative and financial control in administrative and financial control and by community and using self-control in administrative and financial spheres.
   Analyzing the sources of incoming to local budgets, four main sources are described: faxes, nontax incomings, subsidies from state budget and loans.
   The author proposed the main trends of reformation of local government system in Ukraine using the foreign experience: reformation of the administrative-territorial division, functional and procedural reforms of local government, reformation of the system of the financial maintenance of local government.
   Key words: local government, local government system, territorial organization of power, theories of self government, models of local government organization, financial maintenance, authorities, control, trends of improvement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net