Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України

Анотації 

Могілевський Л.В. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2008.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України. Досліджено соціально-правову характеристику та історичні витоки єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин працівників ОВС. Обґрунтовано необхідність проведення диференціації правового регулювання трудових відносин працівників ОВС. Проаналізовано різні точки зору вчених-юристів на понятійний апарат і підстави диференціації правового регулювання трудових відносин. Досліджено проблеми оптимального співвідношення єдиного і диференційованого регулювання трудових відносин працівників ОВС. Визначено основні риси єдиного і диференційованого правового регулювання відносин прийому на службу, робочого часу, часу відпочинку, трудової дисципліни і заробітної плати працівників ОВС. На основі аналізу диференціації правового регулювання трудових відносин працівників ОВС узагальнено і систематизовано її підстави. Запропоновано авторський варіант визначення понять внутрішньовідомчої диференціації правового регулювання трудових відносин працівників ОВС та її меж, а також класифікацію підстав внутрівідомчої диференціації. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинних та розроблення нових нормативно-правових актів із питань співвідношення єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин працівників ОВС.
   Ключові слова: диференціація правового регулювання, єдність правового регулювання, трудові відносини, працівники органів внутрішніх справ, критерії, специфіка праці.

Могилевский Л.В. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений работников органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Харьковский национальный университет внутренних дел - Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений работников органов внутренних дел. Исследована социально-правовая характеристика и исторические предпосылки единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений работников ОВС. Обоснована необходимость проведения дифференцированного правового регулирования трудовых отношений работников ОВД, которая обусловлена, прежде всего, специфическими функциями и заданиями этого правоохранительного органа. Проанализированы точки зрения ученых-трудовиков на понятийный аппарат и основания дифференциации правового регулирования трудовых отношений.
   Обосновано, что дифференциация правового регулирования трудовых отношений работников ОВД может осуществляться с помощью специальных норм, систему которых можно представить в виде двух групп: в первую группу включаются нормы, которые или воспроизводят общие нормы трудового права или ссылаются на них; во вторую группу целесообразно объединить нормы, которые устанавливают особенности правового регулирования трудовых отношений работников ОВД. В свою очередь эти нормы по характеру правовых предписаний можно разделить на четыре группы: 1) нормы, которые устанавливают для работников ОВД дополнительные льготы в сравнении с аналогичными общими нормами трудового права; 2) нормы, которые содержат исключения из тех гарантий, установленных общими нормами трудового права для большинства работников; 3) нормы, предусматривающие особенные условия службы, характерные только для работников ОВД; 4) нормы, которые в установленных случаях предоставляют право выбора того или иного правила для применения.
   Предложено определение внутриведомственной дифференциации правового регулирования трудовых отношений работников ОВД как правового механизма установления, учета и, в случае необходимости, компенсации особенностей объективного и субъектного характера, существование которых обусловлено особым характером деятельности, функциями и задачами органов внутренних дел Украины. Обосновано, что отсутствие в действующем законодательстве о работе, в частности в Кодексе законов о труде Украины, четкого указания относительно соотношения общих и специальных положений усложняет правоприменительную практику, приводит к снижению эффективности регулирования трудовых отношений работников ОВД. Этот пробел в праве предложено устранить путем установления в соответствующих статьях Кодекса законов о труде Украины четких критериев разграничения общего и специального нормотворчества.
   Исследованы наиболее яркие проявления дифференциации правового регулирования трудовых отношений работников ОВД в конкретных институтах трудового права (принятие на работу, рабочее время и время отдыха, трудовая дисциплина и оплата труда).
   Предложена следующая классификация критериев внутриведомственной дифференциации правового регулирования трудовых отношений работников ОВД: объективные (специфика служебно-трудовой деятельности, особенности территории несения службы); субъективные (основные – возраст, пол, состояние здоровья; дополнительные – гражданство, судимость, образование, выслуга лет, специальное звание) и смешанные. Сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию действующих и разработке новых нормативно-правовых актов по вопросам соотношения общих и специальных положений в правовом регулировании трудовых отношений работников ОВД.
   Ключевые слова: дифференциация правового регулирования, единство правового регулирования, трудовые отношения, работники органов внутренних дел, критерии, специфика трудовой деятельности.

Mogilevsky L.V. Unity and differentiation of legal regulation of labour relations of law enforcement personnel of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the candidate of law in speciality 12.00.05 – labour law, social law. – Kharkiv national university of internal affairs. – Kharkiv, 2008.

   The dissertation is devoted to the problems of unity and differentiation of legal regulation of labour relations of the law enforcement personnel of Ukraine.
   Social and legal characteristics of unity and differentiation of legal regulation of labour relations of law enforcement personnel have been examined. Necessity of differentiation of legal regulation of labour relations of law enforcement personnel has been substantiated. Various viewpoints of law scientists on conceptual apparatus and reasons for differentiation of legal regulation of labour relations have been analyzed. Main features of varied legal regulation of relations with respect to accepting for service, working hours, rest time, labour discipline and salary of law enforcement personnel have been determined.
   On the basis of analysis of differentiation of legal regulation of labour relations of law enforcement personnel its grounds have been summarized and systematized. Author’s variant of determining notions of intergovernmental differentiation of legal regulation of labour relations of law enforcement personnel and its boundaries as well as classification of grounds of intergovernmental differentiation have been suggested. Suggestions with respect to introducing specific changes and additions to the current legislature have been formulated.
   Key words: differentiation of legal regulation, unity of legal regulation, labour relations, law enforcement personnel, criteria, labour specifics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net