Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства

Анотації 

Гриньов А.В. Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 — Економіка підприємства і організація виробництва. — Харківський державний економічний університет, Харків, 1998.

   Дисертація містить теоретичне обгрунтування економічного змісту бізнес-планування розвитку акціонерної форми господарювання, методичні рекомендації щодо визначення напрямів ефективного функціонування акціонерних товариств в умовах ринкових відносин. Розглянуто теоретичні основи розвитку акціонерних товариств на основі ефективного сполучення переваг цієї форми господарювання та бізнес-планування. Обгрунтовано роль бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці. Виділено технологічну стратегію розвитку АТ як його стратегічного майбутнього.
   Проведено дослідження стану розвитку акціонерної форми господарювання. Запропоновано методичні рекомендації щодо розробки бізнес-плану з метою забезпечення стратегії розвитку АТ, а також моделювання оцінки його інвестиційного потенціалу.
   Обгрунтовано методичні рекомендації відносно застосування функціонально-вартісного аналізу при розробці бізнес-плану, а також удосконалення системи управління АТ. Запропоновано використання теорії ігор з метою формування стратегії розподілу прибутку акціонерного товариства.
   Ключові слова: акціонерне товариство, бізнес-план, стратегічне планування, стратегія розвитку, інвестиційний потенціал, стратегія розподілу прибутку, напрями ефективного функціонування, функціонально-вартісний аналіз.

Гринев А.В. Бизнес-планирование развития акционерного общества. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 — Экономика предприятия и организация производства.— Харьковский государственный экономический университет, Харьков, 1998.

   В работе рассмотрено планирование как фактор хозяйственной деятельности в рыночной экономике; раскрыто содержание и взаимосвязь категорий " план" и " рынок" ; доказано, что развитой и разнообразный рынок должен базироваться на развитом производстве и в то же время служить мощным фактором прогресса. На основе обобщения мирового опыта показано, что экономическая политика вывода государства из кризисного состояния требует мобилизации всех ресурсов, интеллектуального потенциала, высокой организованности и опирается на инструментарий планового регулирования на макроуровне, задающего ориентиры планирования хозяйственной деятельности на микроуровне. Показано, что приватизация государственной собственности предполагает значительное повышение самостоятельности и на этой основе — эффективности работы предприятий, что приводит к возникновению новых функций, включающих изучение и поиск новых рынков сбыта для производимой продукции, разработку новых товаров и др. Доказано, что реализация этих функций возможна лишь с помощью поставленного на научную основу перспективного, текущего и оперативного бизнес-планирования.
   В диссертации обоснована роль стратегического бизнес-планирования в развитии акционерного общества. Рассмотрены этапы стратегического планирования, их взаимосвязь с видами деятельности АО. Обоснован состав стратегических планов и их взаимосвязь с разделами бизнес-плана. Доказана необходимость пересмотра подходов к разработке и реализации планов, предусматривающих адаптацию системы планирования к изменяющейся, слабо предсказуемой внешней среде. Показано, что процесс стратегического планирования следует осуществлять с помощью системного и ситуационного подходов, предполагающих рассмотрение акционерного общества как открытой системы, основывающейся на увязке эффективного функционирования с внешней средой. Обосновано, что особая роль в период информационной эры принадлежит технологии, которая становится движущей силой, определяющей стратегическое будущее АО. Показано влияние технологии на стратегию развития акционерного общества; предложены схемы выбора стратегических направлений деятельности и оценки привлекательности перспективных видов деятельности. Доказано, что оценка взаимосвязи всех видов деятельности акционерного общества возможна на основе концепции синергизма.
   Проведен анализ состояния развития акционерной формы хозяйствования.
   Предложены схемы процесса бизнес-планирования и взаимосвязей разработки бизнес-плана с его участниками. Разработаны структура и процедуры оформления бизнес-плана в увязке с характеристикой необходимой информации. Рассмотрены особенности разработки бизнес-плана действующих акционерных обществ. Разработан алгоритм стратегического бизнес-планирования развития АО.
   Показано, что экономический рост во многом определяется наличием инвестиций. Предложена схема взаимоувязки этапов инвестиционной стратегии АО с целями, условиями, направлениями и путями ее формирования. Разработаны методические рекомендации по использованию чистой прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества, моделированию его инвестиционного потенциала. Приведена схема описания источников финансирования бизнес-проектов.
   Обоснованы направления эффективного развития акционерных обществ, выявляемые в процессе осуществления бизнес-планирования. Предложены методические рекомендации по применению функционально-стоимостного анализа на современном этапе развития АО. Разработана методика проведения ФСА с целью совершенствования системы управления акционерным обществом, включающей четыре направления сокращения затрат при увеличении, сохранении или сокращении количества функциональных элементов системы управления.
   Показано, что производственно-хозяйственная деятельность АО находится в тесной взаимосвязи с содержащим в себе элементы неопределенности поведением акционеров по поводу распределения полученной прибыли. Предложено с целью выработки эффективных решений в условиях неопределенности использовать теорию игр, позволяющую формировать стратегию распределения прибыли АО как составной части финансового раздела бизнес-плана.
   Ключевые слова: акционерное общество, бизнес-план, стратегическое планирование, стратегия развития, инвестиционный потенциал, стратегия распределения прибыли, направления эффективного функционирования, функционально-стоимостный анализ.

A.V.Grinyov. Business Planning of theJoint-Stock Company Development. -- Manuscript.

The thesis is competed for a scientific deqree -Candidate Science in Economics in the speciality 08.06.01 - Economy of Enterprise and Orqanization of Production The Kharkiv State University of Economics, Kharkiv, 1998.

   The thesis contains theoretical substantiation of a business planning content for the development of the joint stock form of ekonomic management, methodical recommendations for determination the trends of the joint-stock companies effective functioning in conditions of market relations.
   Theoretical bases for the development of the joint-stock companies includingsubstantiation of planning as a factor of economic activity in the market ekonomy, strategic planning in particular.Technoloqical strategy of the development as technological future of the joint-stock companies was defined.
   The analysis of the state for the development of the joint-stock form of economic management was made. Methodical recommendations for working ont a business plan to ensure the development strategy of a joint-stock company as well as its investment potential modelling were suqqested.
   The trends for effective development of the joint-stock companies in present conditions such as: methodical recommendations for application of the functional - cost analysis in working out a business plan, perfection of the joint-stock companies management system were substantiated.
   Theory of games for forming of a joint-stock company profit distribution strategi was suqqested.
   Key words: joint-stock company, business plan, strategic planning, development strategy, investment potential, strategy of profit distribution, trends of effective functioning, functional-cost analysis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net