Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю

Анотації 

Мироненко Т.Є. Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових аспектів управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю. У роботі запропоновано визначення поняття управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю, під яким необхідно розуміти активну цілеспрямовану діяльність означених органів із формування зв’язків з активними верствами населення України, за допомогою яких створюються умови для удосконалення діяльності органів прокуратури та побудови в Україні громадянського суспільства; визначено цілі управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю, які складаються із стратегічних і тактичних. Стратегічні цілі полягають у: 1) реальному втіленні у суспільну практику гарантованих Конституцією України прав і свобод людини і громадянина; 2) розвитку громадянського суспільства, його демократичних інститутів; 3) зміцненні політичної і соціальної стабільності в суспільстві. Тактичні цілі полягають сьогодні у зміцненні авторитету органів прокуратури та підвищенні правової культури громадськості;
   У дисертації сформульовано завдання управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю, до яких віднесено: підвищення прозорості у діяльності прокуратури, доведення до широких верств населення інформації про соціальне призначення, правовий статус та особливості діяльності прокуратури в Україні прогнозування можливості виникнення соціальної напруженості в окремих соціальних групах у сфері інтересів діяльності прокуратури та вжиття заходів щодо їх попередження та інші; розроблено класифікацію функцій і методів управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю; проаналізовано нормативно-правове підґрунтя взаємодії органів прокуратури з громадськістю і на підставі виявлених прогалин і суперечностей запропоновані зміни до законів і підзаконних нормативно-правових актів. До принципів взаємодії з громадськістю віднесено наступні: системності, законності, гласності, толерантності, рівності громадян перед законом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
   Управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю має виконувати наступні функції: 1. За цілепокладаючою інформацією: функцію прогнозування взаємодії з громадськістю та функцію планування. 2. За ознакою необхідних для здійснення взаємодії з громадськістю ресурсів: функції фінансування, матеріально-технічного забезпечення, стимулювання працівників органів прокуратури, які ефективно здійснюють взаємодію з громадськістю, кадрового забезпечення взаємодії з громадськістю. 3. Функції узгодженості взаємодії з громадськістю: функції керівництва взаємодією з громадськістю, координації, організації та контролю. 4. Функції формування та удосконалення системи взаємодії органів прокуратури з громадськістю: функції організаційного проектування і організаційного планування.
   У роботі запропоновано створення у обласних та прирівняних до них прокуратурах відділів по зв’язках з громадськістю, визначено мету їх створення, завдання , основні напрямки діяльності та принципи кадрового комплектування.
   У дисертації сформульовано ряд конкретних пропозицій щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, які прямо чи опосередковано регулюють питання взаємодії органів прокуратури з громадськістю, а саме: до Законів України “Про прокуратуру”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про інформацію” та інших.
   Ключові слова: взаємодія, прокуратура, органи прокуратури, система управління, функції і методи управління, громадськість, засоби масової інформації, громадські організації.

Мироненко Т.Е. Организационно-правовые аспекты управления взаимодействием органов прокуратуры Украины с общественностью. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена анализу организационно-правовых аспектов управления взаимодействием органов прокуратуры Украины с общественностью. В работе предложено определения понятия управления взаимодействием органов прокуратуры с общественностью, под которым необходимо понимать активную целенаправленную деятельность указанных органов по формированию связей с активными слоями населения Украины, с помощью которых создаются условия для совершенствования деятельности органов прокуратуры и построения в Украине гражданского общества; определены цели управления взаимодействием органов прокуратуры с общественностью, которые состоят из стратегических и тактических, задания, функцыии и методы управления взаимодействием органов прокуратуры с общественностью.
   В работе предложено создание в областных и приравненных к ним прокуратурах отделов по связям с общественностью, определена цель их создания, задача , основные направления деятельности и принципы кадрового комплектования.
   В диссертации сформулированы ряд конкретных предложений относительно внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, которые прямо или опосредованно регулируют вопросы взаимодействия органов прокуратуры с общественностью, а именно: в Законы Украины "О прокуратуре", "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации", "О печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине", "Об информации" и др.
   Ключевые слова: взаимодействие, прокуратура, органы прокуратуры, система управления, функции и методы управления, общественность, средства массовой информации, общественные организации.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net