Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні

Анотації 

Мілова Т. М. Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2008.

   Дисертація присвячена дослідженню конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості та проблем його реалізації в Україні. Досліджено поняття права на свободу наукової творчості, розкрита його характеристика за сутністю, змістом та формою. Проаналізована структура даного права, його основні елементи, місце у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина. Виділено особливості становлення та розвитку права на свободу наукової творчості та його конституційної регламентації в Україні. Проаналізовано конституційно-правові проблеми реалізації права людини і громадянина на свободу наукової творчості та шляхи їх подолання. На підставі вивчення світового досвіду конституційно-правової регламентації права на свободу наукової творчості розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України як у сфері прав та свобод людини і громадянина, так і в сфері наукової діяльності.
   Ключові слова: свобода творчості, наукова творчість, право на свободу наукової творчості, наукова діяльність, наукові установи, механізм реалізації, гарантії права на свободу наукової творчості.

Милова Т. Н. Конституционное право человека и гражданина на свободу научного творчества в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию конституционного права человека и гражданина на свободу научного творчества и проблем его реализации в Украине. Исследуется понятие права на свободу научного творчества, раскрывается характеристика его сущности, содержания и формы.
   Проанализирована структура данного права, её основные элементы. Предложено рассматривать структурные элементы права человека и гражданина на свободу научного творчества в соответствии с тремя стадиями научно-исследовательского процесса, а именно: организационной; исследовательской; стадией обобщения, апробации и реализации результатов исследования. Такой подход позволяет охватить с правовой точки зрения весь процесс научного творчества.
   В работе определяется место права человека и гражданина на свободу научного творчества в общей системе конституционных прав и свобод, а также рассматривается его соотношение и взаимосвязь с отдельными гражданскими, политическими и особенно культурными правами и свободами человека и гражданина.
   Проведено исследование становления и развития права человека и гражданина на свободу научного творчества, а также его документальное закрепление в различных источниках на разных исторических этапах становления украинской государственности. Конкретные шаги по его реализации прослеживаются с середины ХІХ века, когда началось формирование основных организационных форм реализации данного права (университетов, научных обществ) и активизация правозащитной общественно-политической мысли. Выделены особенности конституционной регламентации права человека и гражданина на свободу научного творчества в Украине.
   На основании анализа различных точек зрения ученых-юристов рассматривается механизм реализации права человека и гражданина на свободу научного творчества, определяется его понятие и структура. Среди структурных элементов механизма выделяются и анализируются следующие: механизм действия права, механизм государства, гарантии обеспечения действия исследуемого механизма, механизм юридической ответственности и общесоциальный (неюридический) механизм. Проанализированы особенности функционирования каждого из указанных элементов механизма реализации права человека и гражданина на свободу научного творчества, что позволило его всесторонне исследовать как в статике, так и в динамике.
   Анализируются основные организационные формы реализации права на свободу научного творчества (академические научные учреждения и организации, высшие учебные заведения ІІІ–ІV уровня аккредитации и общественные организации в научной сфере), их права, обязанности, а также проблемы, связанные с реформированием научно-образовательной сферы.
   Особое внимание в работе сосредоточено на органической связи права на свободу научного творчества с определенными функциями государства (экономической, социальной, культурной, оборонной и др.), что является ключевым материальным признаком исследуемого права. Проводится сравнительно-правовой анализ особенностей отношения государства к развитию науки в целом, и к праву на свободу научного творчества в отдельности в ряде зарубежных стран и его проявления в Украине.
   Рассмотрены конституционно-правовые гарантии права человека и гражданина на свободу научного творчества, которые автором подразделяются на две группы: нормативно-правовые и организационно-правовые. Исследуются конституционные нормы-принципы, юридические обязанности, юридическая ответственность, а также государственные, судебные, международные и другие организационно-правовые гарантии обеспечения права человека и гражданина на свободу научного творчества.
   На основании изучения мирового опыта конституционно-правовой регламентации права на свободу научного творчества разработаны предложения относительно совершенствования действующего законодательства Украины как в сфере прав и свобод человека и гражданина, так и в сфере научной деятельности.
   Ключевые слова: свобода творчества, научное творчество, право на свободу научного творчества, научная деятельность, научные учреждения, механизм реализации, гарантии права на свободу научного творчества.

Milova T. M. Constitutional right of man and citizen on freedom of scientific creation in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.02 – constitutional law. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The thesis is devoted to the investigation of the constitutional right of man and citizen on freedom of scientific creation and the problems of its realization in Ukraine. The concept of right on freedom of scientific creation, its characteristic on essence, content and form are researched. The structure of this right, its basic elements and place in the system of constitutional rights and freedoms of man and citizen are analyzed. The peculiarities of formation and development of the right on freedom of scientific creation and its constitutional regulation in Ukraine are given. The constitutional and legal problems of realization of right of man and citizen on freedom of scientific creation and ways of their overcoming are analyzed. On the basis of the investigation of positive world experience of constitutional and legal regulation of right on freedom of scientific creation, the proposals on improvement of valid legislation of Ukraine both in the sphere of rights and freedoms of man and citizen, and in the sphere of scientific activity are made.
   Key words: freedom of creation, scientific creation, right on freedom of scientific creation, scientific activity, scientific establishments, mechanism of realization, guarantees of right on freedom of scientific creation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!