Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби

Анотації 

Мартиновський В.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2008.

   Дисертацію присвячено комплексному аналізу змісту та визначенню сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби. У роботі наведені результати дослідження, що стосуються правового регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби.
   Адміністративно-юрисдикційну діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби можна визначити як діяльність цих органів або їх посадових осіб по виявленню правопорушень, їх фіксації, розгляду та вирішенню адміністративних справ.
   У роботі наведені ознаки цієї діяльності, розглянутий статус органів санітарно-епідеміологічної служби, визначені принципи, напрямки, форми та проаналізовані окремі адміністративно-юрисдикційні провадження. Приділено увагу діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби по попередженню та припиненню порушень у сфері санітарного законодавства, порядку накладення та стягнення штрафів, а також порядку застосування фінансових санкцій. Акцентується увага на складах адміністративних правопорушень, за якими органи санітарно-епідеміологічної служби мають право складати протоколи, та розглядати й виносити рішення по ним.
   Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби. Обґрунтовано ряд пропозицій щодо змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до низки підзаконних нормативних актів.
   Ключові слова: санітарно-епідеміологічна служба, санітарний нагляд, адміністративно-юрисдикційна діяльність, контроль, нагляд, повноваження, провадження, санітарне законодавство, штраф.

Мартыновский В.В. Административно-юрисдикционная деятельность органов санитарно-эпидемиологической службы. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена комплексному анализу сущности и содержания административно-юрисдикционной деятельности органов санитарно-эпидемиологической службы. В роботе сформулированы результаты исследования, которые касаются правового регулирования административно-юрисдикционной деятельности органов санитарно-эпидемиологической службы.
   Автор исследует историю возникновения и развития органов санитарно-эпидемиологической службы. Анализ исторических аспектов органов санитарно-эпидемиологической службы позволяет выделить этапы ее развития. В роботе осуществлен анализ функций органов санитарно-эпидемиологической службы, приводится их классификация, исследуется их взаимосвязь и взаимозависимость. Особое внимание в диссертации уделяется Министерству здравоохранения Украины, как центральному органу охраны здоровья и в том числе обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения. Охарактеризована структура, задачи, функции, полномочия органов санитарно-эпидемиологической службы.
   Административно-юрисдикционную деятельность органов санитарно-эпидемиологической службы можно определить как деятельность этих органов или их должностных лиц по выявлению правонарушений, их фиксации, рассмотрению административных дел и вынесение по ним решений. Выделены и охарактеризованы основные черты административной юрисдикции, а именно: наличие административного правонарушения или правового спора, административно-юрисдикционная деятельность вследствие своей социальной остроты требует надлежащего процессуального регулирования, обязательность принятия решения в виде юридического акта. Следует отметить, что административная юрисдикция в значительной мере отличается от других видов юрисдикции. Она является менее детализированной и всеохватывающей процессуальной формой. Также в роботе рассмотрены принципы, на которых базируется административно-юрисдикционная деятельность.
   В роботе рассмотрен статус органов санитарно-эпидемиологической службы, направления, формы и проведен анализ отдельных административно-юрисдикционных производств. Уделено внимание деятельности органов санитарно-эпидемиологической службы по предупреждению и пресечению нарушений в сфере санитарного законодательства, порядку наложения и взыскания штрафов, а также порядку применения финансовых санкций. Исследуются отдельные производства, которые имеют юрисдикционный характер, в частности производство по жалобам граждан, дисциплинарное производство, применение мер административного принуждения. Особое внимание уделяется вопросам производства по делам об административных правонарушениях. Акцентируется внимание на составах административных правонарушений, по которым органы санитарно-эпидемиологической службы имеют право составлять протоколы, а какие имеют право рассматривать и выносить решения по ним.
   Сформулированы предложения по совершенствованию административно-юрисдикционной деятельности органов санитарно-эпидемиологической службы. Обоснован ряд предложений относительно изменений и дополнений к Кодексу Украины об административных правонарушениях, а также к ряду подзаконных нормативных актов. 
   Ключевые слова: органы санитарно-эпидемиологической службы, санитарный надзор, административно-юрисдикционная деятельность, контроль, надзор, производство, санитарное законодательство, штраф.

Martynovskiy V.V. Administrative and jurisdictional activity of the body of sanitary and epidemiological service. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree by specialty 12.00.07 – Administrative Law and procedure; Financial Law; Information Law. – Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine. Kharkiv, 2008.

   The thesis is devoted to the complex analysis of content and main points determination of the administrative and jurisdictional activity of the body of sanitary and epidemiological service. Research results, which concern legal regulation of the administrative and jurisdictional activity of the body of sanitary and epidemiological service, have been introduced.
   A statement that the administrative and jurisdictional activity of the body of sanitary and epidemiological service can be identified as an activity of these bodies or their officials according to the crime revealing and fixation and to the examination and determination of administrative cases have been determined.
   Features of this activity have been shown. A status of the body of sanitary and epidemiological service has been examined. Principles, ways and forms have been pointed out and separate administrative and jurisdictional proceedings have been analyzed in the work. Activity of the body of sanitary and epidemiological service according to the prevention and stopping of sanitary wrongs, forfeit and recovery of penalty order, and also use of financial sanctions have been attended. Composition of administrative wrongs that is a basis for keeping records by the body of sanitary and epidemiological service has been stressed. They have a right to investigate it and pronounce a conclusion.
   Proposals according to administrative and jurisdictional activity improvement of the body of sanitary and epidemiological service have been formulated. A number of proposals according to the alteration and amendment of the Ukraine Code about administrative wrongs and chain of subordinate normative acts have been grounded.
   Key words: sanitary and epidemiological service, sanitary supervision, administrative and jurisdictional activity, control, supervision, power, proceeding, sanitary legislation, forfeit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net