Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області)

Анотації 

Калабухова С.В. Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - Київський національний економічний університет. Міністерство освіти України, Київ, 1998.

   Дисертацію присвячено питанням аналізу і управління оборотним капіталом підприємства у відповідності з сучасними вимогами до побудови та організації бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання. В роботі розроблено новий підхід до поглибленого дослідження питань сутності оборотного капіталу та визначення тих функцій, які він виконує у ринковому механізмі, і на основі цього підходу розроблено методику фінансового та управлінського аналізу оборотного капіталу для підприємств різних форм власності. Встановлено, що у статиці реалізується фінансовий аспект аналізу, а у динаміці – управлінський. Автором створено модель управління дебіторською заборгованістю неплатоспроможних дебіторів і запропонований новий підхід до нормування елементів оборотних активів на основі даних управлінського обліку.
   Ключові слова: оборотний капітал, фінансовий аналіз, управлінський аналіз, виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти.

Калабухова С.В. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия (на материалах сервисных предприятий агропромышленного комплекса Ивано-Франковской области). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 - бухгалтерский учет, анализ и аудит. - Киевский национальный экономический университет. Министерство образования Украины, Киев, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам анализа и управления оборотным капиталом предприятия в соответствии с современными требованиями к построению и организации бухгалтерского учета в рыночных условиях хозяйствования. В работе определен новый подход к углубленному исследованию вопросов сущности оборотного капитала и изучению тех функций, которые он выполняет в рыночном механизме, и на основе этого подхода разработана методика финансового и управленческого анализа оборотного капитала на предприятиях различных форм собственности.
   В диссертации выделено три группы проблем.
   Первая группа проблем связана с исследованием сущности оборотного капитала в современных рыночных условиях хозяйствования и с изучением его роли в системе управления предприятием. В результате исследования выделены три аспекта, требующие изучения: политэкономический, финансовый и управленческий. Политэкономический аспект требует использования единой методологии определения сущности и стоимостного содержания оборотного капитала; финансовый аспект концентрирует внимание на контроле оборотных активов, на регистрации и классификации финансовых операций и подготовке финансовых отчетов, что предполагает проведение ретроспективного анализа; управленческий аспект реализуется путем создания эффективной информационной системы для внутреннего управления предприятием и фокусирует внимание на будущих результатах, то есть предполагает проведение перспективного анализа.
   В диссертации сущность оборотного капитала определяется с точки зрения изучения экономических процессов в динамике и в статике. В статике под оборотным капиталом подразумевается совокупность стоимостей его материально-вещественных носителей, то есть оборотных активов, которые на протяжении одного производственного цикла или одного календарного года могут быть превращены в денежные средства. В динамике в рамках материального процесса воспроизводства под оборотным капиталом понимается движение по стадиям кругооборота в виде трех функциональных форм единой стоимостной субстанции, которая оборачивается на базе и одновременно с движением потребительных стоимостей предметов труда, выступающих ее вещественной основой, и обеспечивает беспрерывность процесса производства и реализации продукции. Таким образом, в статике реализуется финансовый аспект анализа, а в динамике – управленческий.
   Вторая группа проблем связана с исследованием организации и методологии финансового анализа оборотного капитала. В результате изучения этих вопросов получены следующие выводы: в анализе оборотного капитала сверх меры используются методы статистики, ограничивается роль факторного анализа как инструмента выявления величины влияния изменений в объемах и структуре оборотного капитала, скорости его оборота на финансовые результаты и на показатели финансового положения предприятия. Финансовый анализ объемов и структуры оборотного капитала должен обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и эффективностью работы субъекта хозяйствования.
   Третья группа проблем охватывает ряд вопросов, связанных с прогнозированием объемов инвестиций в отдельные элементы оборотных активов. В ходе изучения этих проблем выявился следующий аспект: требует развития финансовое планирование как процесс определения будущих действий по формированию и использованию финансовых ресурсов. Отправным пунктом финансового планирования является управленческий анализ, который проводится на основе данных управленческого учета, и дает возможность спрогнозировать политику управления отдельным элементом оборотного капитала. В работе на основе данных управленческого учета создана модель управления дебиторской задолженностью неплатежеспособных дебиторов, суть которой сводится к финансовому планированию увеличения объемов предоставления услуг за счет реализации их неплатежеспособным дебиторам. Предложен новый подход к нормированию элементов оборотных активов на основе данных управленческого учета, при этом под нормами понимаются унифицированные, предварительные меры, которые служат основой для сравнения издержек и способствуют совершенствованию управления.
   Отдельным вопросом в работе выделена проблема информационного обеспечения анализа оборотного капитала, так как внедренные формы отчетности практически учитывают только интересы налоговых органов и органов статистики. Предлагается в национальные стандарты финансовой отчетности включить отчет о движении денежных средств, который по сути отображает изменения в финансовом состоянии предприятия.
   Ключевые слова: оборотный капитал, финансовый анализ, управленческий анализ, производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства.

Kalabukhova S.V. Analysis and management of working capital of the enterprise (based on the materials of service enterprises of Ivano-Frankovsk agro-industrial complex). - Manuscript.

Dissertation for the candidate's degree in Economics, speciality 08.06.04 – “Accounting, analysis and auditing”.-Kyіv National University of Economics, Ministry of Education of Ukraine, Kyіv, 1998.

   The dissertation is devoted to the problems of analysis and management of working capital of the enterprise in accordance with the present requirements to the structure and organization of accounting in the market economy. A new approach to in-depth research of the problems connected the very essence of working capital and determining its functions in the market mechanism has been developed and on the basis of this approach the technique of financial and managerial analysis of working capital for enterprises with different forms of ownership has been elaborated. It has been proved that financial aspect of analysis is implemented in static, and managerial – in dynamics. The author has created the model of management dealing with debtors who are not credit-worthy and a new approach to working out norms of current assets elements on the basis of managerial accounting data.
   Key words: working capital, financial analysis, managerial analysis, inventory, accounts receivable, cashes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net