Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування «образу Я» працівників ОВД у процесі професійного становлення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування «образу Я» працівників ОВД у процесі професійного становлення

Анотації 

Мацегора Я. В. Формування “образу Я” працівників ОВД у процесі професійного становлення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за фахом 19.00.06. – юридична психологія. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

   У дисертації проведено психологічний аналіз самосвідомості працівників ОВС. Проаналізовано сучасні підходи до проблеми самосвідомості. Дано аналіз співвіднесення понять “Я-концепція” і “образ Я”. Проаналізовано уявлення про структуру “образу Я”. Приведено основи системного підходу до дослідження “образу Я”. Показано роль самосвідомості в професійному становленні, формуванні моральних якостей і відповідальності працівників ОВС.
   У дослідницькій частині показано, що самосвідомість є цілісною системою, структурні компоненти якої взаємозалежні між собою і зовнішнім світом. Самовідношення є показником професійної ідентифікації працівників ОВС. Особливості “образу Я” пов'язані з особливостями етапу професійного становлення й особливостями професійної діяльності. Виявлено й описано деякі механізми самосвідомості, характерні для працівників ОВС. На підставі отриманих результатів запропоновано шляхи оптимізації процесу професійної орієнтації.
   Ключові слова: самосвідомість, “образ Я”, правосвідомість, самовідношення, внутрішня і зовнішня мотивація розвитку “образу Я”, інтернальність, “ефект фасаду”, “тактика знецінювання”, “диференційований вплив”, “готовність до діяльності”, захисний механізм самосвідомості.

Мацегора Я. В. Формирование “образа Я” работников ОВД в процессе профессионального становления. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06. – юридическая психология. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2008.

   В диссертации проведен психологический анализ самосознания работников ОВД. Проанализированы современные подходы к проблеме самосознания. Дан анализ соотнесения понятий “Я-концепция” и “образ Я”. Показано соотношение сознания и самосознания, “образа мира” и “образа Я”, а также соотношение самосознания и правосознания. Проанализированы представления о структуре “образа Я” в работах отечественных и зарубежных авторов. Показана роль мотивации в исследовании самосознания. Проанализированы принципы исследований самосознания. Приведены основы системного подхода к исследованию “образа Я”. Проанализированы подходы к выделению этапов профессионального становления. Рассмотрено, каким особенностям самосознания уделяют внимания на этих этапах. Показана роль самосознания в формировании моральных качеств и ответственности работников ОВД. Рассмотрены особенности “образа Я” при профессиональной деформации. Проанализированы исследования самосознания работников правоохранительных органов.
   В исследовательской части показано, что “образ Я” является целостной согласованной структурой, компоненты которой взаимосвязаны между собой и зависят от функций, которые стоят перед работником ОВС и условий их деятельности. Самоотношение является показателем профессиональной идентификации работников ОВД. Особенности “образа Я” связаны с особенностями этапа профессионального становления и особенностями профессиональной деятельности. Выявлены особенности структуры “образа Я” и мотивации саморазвития на разных этапах профессиональной деятельности. Рассмотрено влияние практики на формирование “образа Я”. Выявлены и описаны способы поддержания позитивного самоотношения, характерные для работников ОВД. Показано, что особенности интернальности работников ОВД связаны с особенностями выполняемых ими функций. На основании полученных результатов предложены пути оптимизации процесса профессиональной ориентации.
   Ключевые слова: самосознание, “образ Я”, правосознание, самоотношение, внутренняя и внешняя мотивация развития “Образа Я”, интернальность, “эффект фасада”, “тактика обесценивания”, “дифференцированное влияние”, “готовность к деятельности”, защитный механизм.

Matsegora Y. V. Formation “Self-image” workers of internal affairs during professional becoming. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree in psychological science by speciality: 19.00.06 – juridical psychology. – Kharkov National University of Internal Affairs, Kharkov, 2008.

   The psychological analysis of consciousness of the workers of internal affairs is lead in dissertations. Modern approaches to a problem of consciousness are considered, concepts “Self-conception” and “Self-image” are dissolved, representations about structure “Self-image” are analysed. The role of consciousness in professional becoming, formation moral qualities and the responsibility of workers of internal affairs is shown.In a research part it is shown, that the consciousness is complete system which structural components are interconnected among themselves and an external world. The self-relation is a parameter of professional identification of workers of internal affairs. Features “Self-image” are connected to features a stage of professional becoming and features of professional work. Mechanisms of consciousness, characteristic for workers of internal affairs are revealed and described. On the basis of the received results ways of optimization of process vocational counselling are offered.
   Key words: consciousness, “Self-image”, legal conscience, self-relation, internal and external motivation of development “Self-image”, internal control, “effect of a facade”, “tactics of depreciation”, “differentiated influence”, “readiness for activity”, protective mechanism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування «образу Я» працівників ОВД у процесі професійного становлення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net