Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності

Анотації 

Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2008.

   У дисертації викладено результати комплексного наукового дослідження різноманітних аспектів кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Розглянуто основні соціальні і правові чинники, що тим чи іншим способом впливають на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Проаналізовано процеси становлення ат розвитку законодавства, на підставі якого здійснювалась кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності, в Російській імперії, СРСР та незалежній Україні.
   Розглянуто норми Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що закладають основі вимоги до кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Також розглянуто ряд норм Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність. Здійснено науковий аналіз кримінально-правових норм, на підставі яких здійснюється охорона прав інтелектуальної власності в Сполучених штатах Америки, ряді країн Європи та колишнього СРСР.
   Проаналізовано склади злочинів, передбачених ст.ст. 176, 177, 229, 231, 232 чинного Кримінального кодексу України.
   На основі дослідження різноманітних концепцій загального об'єкта злочину дано авторське визначення родового об'єкту злочинів проти прав інтелектуальної власності, а також безпосереднього об'єкту кожного з цих злочинів. Визначено, що предмет даних злочинів складають майнові права на передбачені диспозицією відповідних статей об'єкти.
   Досліджено суспільно небезпечні наслідки, як складову частину об'єктивної сторони даних злочинів.
   Визначено співвідношення ролі загального та спеціального суб'єктів при вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 176, 177, 229, 231, 232 КК України.
   Підготовлено ряд пропозицій по вдосконаленню норм чинного кримінального законодавства України.
   Ключові слова: злочини проти прав інтелектуальної власності, охорона інтелектуальної власності, кримінальний кодекс, норма кримінального права, порушення майнових прав.

Нерсесян А.С. Уголовно-правовая охрана прав интеллектуальной собственности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2008.

   В диссертации излагаются результаты комплексного научного исследования различных аспектов уголовно-правовой охраны прав интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные факторы, тем или иным способом влияющие на состояние уголовно-правовой охраны прав интеллектуальной собственности.
   Автором проанализированы социальные и правовые основы правового института интеллектуальной собственности. Рассмотрены исторические аспекты становления и развития норм уголовного законодательства, на основании которых осуществляется охрана прав интеллектуальной собственности. В частности, автор рассматривает нормы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, Уголовного уложения 1903 года, уголовных кодексов УССР 1922, 1927, 1961 годов, а также действующего Уголовного кодекса Украины. Также проанализирован ряд работ современных этим нормативным актам учёных-юристов. Определены основные факторы, влияющие на развитие системы уголовно-правовой охраны прав интеллектуальной собственности.
   Рассмотрены положения Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, которые определяют основные требования к национальной системе уголовно-правовой охраны прав интеллектуальной собственности. Также рассмотрен ряд норм Конвенции Совета Европы о киберпреступности, касающиеся, в частности вопросов нарушения авторского права и смежных прав во всемирной сети Интернет. Выделены основные положения, которые данные международные договора рекомендуют внедрить в национальные законодательства.
   В диссертации анализируются также акты уголовного законодательства США, ряда стран Европы и стран, образовавшихся после распада СССР. Данные страны группируются по ряду критериев, в частности, по месту расположения норм, на основании которых осуществляется уголовно-правовая охрана прав интеллектуальной собственности. Выносится ряд выводов, направленных на заимствование отдельных положений некоторых из рассмотренных норм.
   Проанализированы составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 176, 177, 229, 231, 232 УК Украины. Сделан вывод, что размещение этих норм в разных разделах УК проведено в соответствии с внутренним содержанием объекта преступления, в частности, с соотношением в соответствующих объектах прав интеллектуальной собственности творческой и имущественной составляющих.
   Анализируются различные концепции объекта преступления, существующие в украинской науке. Автор делает вывод, что наиболее содержательным является взгляд на общий объект преступления, как на установленный с помощью норм права порядок общественных отношений, ответственность за нарушение которого предусмотрена действующим украинским законодательством. На основании этого определения даны определения родового объекта преступлений против прав интеллектуальной собственности и непосредственного объекта каждого из этих преступлений.
   Сделан вывод, что предметом преступления может быть, наряду с предметами и явлениями материального мира, также нематериальные объекты. Так, предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 176, 177, 229, 231,232 УК, определены имущественные права интеллектуальной собственности на соответствующие объекты.
   Исследованы общественно опасные последствия, как составляющая часть объективной стороны данных преступлений. Определено, что общественно опасные последствия могут выражаться в форме материального вреда в значительном, большом и особенно большом размере (ст.ст. 176, 177, 229 УК) и в форме существенного вреда, нанесённого субъекту хозяйственной деятельности (ст.ст. 231, 232 УК).
   Определено соотношение ролей общего и специального субъектов преступлений, предусмотренных нормами ст.ст. 176, 177, 229, 231,232 УК. Проанализированы вопросы по соучастию общего и специального субъектов при совершении данных преступлений.
   Определено, что коммерческая и банковская тайны являются разными по правовому режиму объектами и, соответственно, должны охраняться на основании разных статей Уголовного кодекса Украины.
   Подготовлены предложения по усовершенствованию норм действующего уголовного законодательства Украины. В частности, предложено дополнить Уголовный кодекс Украины ст. 175-1, а также новой редакцией ст. 231, внеси изменения в ст.ст. 177, 229 и отменить ст. 232 УК Украины.
   Ключевые слова: преступления против прав интеллектуальной собственности, охрана интеллектуальной собственности, уголовный кодекс, норма уголовного права, нарушение имущественных прав.

Nersesyan A.S. Criminal-legislative defense by intellectual property rights. – Manuscript.

Thesis for a Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences in Speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. The V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Ukrainian academy of Science, Kiev, 2008.

   The results of complex scientific research of different aspects of criminal-law protection of intellectual property rights are expounded in dissertation. Basic factors are considered, that or by other method influencing on the state of criminal-law defense of intellectual ownership rights.
   An author is investigating social and legal bases of juridical institute of intellectual property. The historical aspects of becoming and development of norms of criminal statutes, which the guard of intellectual ownership rights is carried out on the basis of, are considered. Becoming norms of criminal legislation are analyzed in the Russian empire, USSR and independent Ukraine. Basic factors, influencing on development of the system of criminal-law protection of intellectual ownership rights, are certain.
   In dissertation also are analyzed the acts of criminal statute of the USA, some countries of Europe and countries, appearing after disintegration of the USSR.
   Investigated corpus delicti, foreseen the articles 176, 177,229, 231, 232 of the Criminal code of Ukraine. Different conceptions of object of crimes, existing in Ukrainian science, are analyzed.
   Items of these crimes acknowledges property rights for next objects: literature, scientific, artistic and musician works, performances, phonograms and video-grams, trademarks, other objects of intellectual property, which foreseen of this articles.
   Prepared suggestion on the improvement of norms of current criminal legislation of Ukraine.
   Key words: crimes against intellectual property rights, defense of intellectual property, criminal code, norm of criminal legislation, offences against property rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net