Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування

Анотації 

Німко О.Б. Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний аграрний університет. – Київ, 2008.

   Дисертація є комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування.
   Згідно з поставленою метою, визначено: поняття державного молодіжного житлового кредитування, окреслено його роль у соціально-економічній політиці; сутність та особливості адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування, його суб’єкти, об’єкт, функції, принципи, методи і форми; підстави виникнення права молоді на соціальний захист у сфері державного молодіжного житлового кредитування; сутність інституційних основ адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування; сутність правових та організаційних засад діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” як суб’єкту адміністративно-правового регулювання економічної та соціально-культурної сфери.
   У роботі проаналізовано чинне законодавство і практику адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування, досліджено стан розробки проблеми, висвітлено та проаналізовано світовий досвід іпотечного молодіжного житлового кредитування. Досліджено чинники, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування, запропоновано напрями підвищення ефективності шляхом вдосконалення норм законодавства та управлінського механізму.
   Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правове регулювання соціально-культурною сферою, адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування, державне молодіжне житлове кредитування, державна молодіжна житлова політика.

Нимко О.Б. Административно-правовое регулирование государственного молодежного жилищного кредитования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный аграрный университет. – Киев, 2008.

   Диссертация является комплексным исследованием административно-правового регулирования государственного молодежного жилищного кредитования.
   Согласно поставленной цели, определены: понятие государственного молодежного жилищного кредитования, показана его роль в социально-экономической политике; сущность и особенности административно-правового регулирования государственного молодежного жилищного кредитования, его объект, функции, принципы, методы и формы; основания возникновения права молодежи на социальную защиту в сфере государственного молодежного жилищного кредитования; сущность институционных основ административно-правового регулирования государственного молодежного жилищного кредитования; суть правовых и организационных основ деятельности Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” как субъекта административно-правового регулирования экономической и социально-культурной сферы.
   Диссертантом детально исследуются правовые основы регулировании государственного молодежного жилищного кредитования, определяющиеся Конституцией Украины и законами Украины, актами Президента Украины та Кабинета Министров Украины, а также Положением “О Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству”, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2000 года.
   В работе проведен анализ действующего законодательства и практики административно-правового регулирования государственного молодежного жилищного кредитования, исследовано состояние разработки проблемы, проанализирован мировой опыт ипотечного молодежного жилищного кредитования. Исследованы факторы, влияющие на эффективность административно-правового регулирования государственного молодежного жилищного кредитования. Диссертантом предложены пути повышения эффективности административно-правового регулирования путем совершенствования норм законодательства и управленческого механизма.
   Отмечено, что государственное молодежное жилищное кредитование позитивно влияет на социально-экономическую политику государства, а также имеет стратегическое значение для Украины, проявляющееся в увеличении объемов жилищного строительства, увеличении рождаемости, замедлении эмиграционных процессов, уменьшении социальной напряженности в обществе, увеличении поступлений в бюджет, детенизации экономики.
   Основаниями возникновения права на социальную защиту в сфере государственного молодежного жилищного кредитования являются: волеизъявление молодого гражданина; решение компетентного органа и набор юридических фактов, порождающих административно-правовые отношения в указанной сфере.
   Учитывая зарубежный опыт (Германия), целесообразно применять аналог строительно-сберегательных касс – использование специальных жилищно-накопительных депозитных счетов, применяющихся в случае строительства объектов жилья на земельных участках, выделенных Государственному специализированному финансовому учреждению “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” и его региональным управлениям органами местного самоуправления при условии предоставления государством гарантий вкладчикам таких депозитных счетов на первом этапе накопления определенной суммы.
   С целью снижения затрат молодых граждан на покупку жилья по программам государственного молодежного жилищного кредитования целесообразно освободить их от оплаты государственной пошлины во время составления договоров купли-продажи и ипотеки.
   Предложено направления совершенствования таких организационных механизмов, как:
   – обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов административно-правового регулирования государственного молодежного жилищного кредитования;
   – проведение общественного обсуждения проектов решений и привлечение субъектов гражданского общества в состав рабочих групп органа исполнительной власти по подготовке нормативно-правовых актов и других решений, которые касаются прав и законных интересов молодых граждан по вопросам обеспечения их жильем;
   – проведение общественной экспертизы по социально важным решениям органов исполнительной власти; обеспечение прозрачности процедур предоставления услуг.
   Ключевые слова: административно-правовое регулирование, административно-правовое регулирование социально-культурной сферой, административно-правовое регулирование государственного молодежного жилищного кредитования, государственное молодежное жилищное кредитование, государственная молодежная жилищная политика.

Nimko O.B. Administrative and legal regulation of state youth house crediting. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in Jurisprudence by speciality 12.00.07 – Administrative law and process; financial law; information law. – National Agrarian University. – Kyiv, 2008.

   The dissertation presents complex research in administrative and legal regulation of state youth house crediting.
   According to the aim set the author defined the notion of state youth house crediting, formulated its role in social and economic politics; the essence and the peculiarities of administrative and legislative regulation of state youth house crediting, its subjects, object, functions, principles, methods and forms; the foundation for appearing youth’s right on social protection in the sphere of state youth house crediting; the main point of institutional ground for administrative and legislative regulation of state youth house crediting; the essence of legislative and organizational basis for the activity of State specialized institution “State fund for assisting youth house-building” as a subject of administrative and legislative regulation in social and cultural spheres.
   The work analyses the present legislation and practice of administrative and legislative regulation of state youth house crediting. It examines factors that influence the effectiveness of administrative and legislative regulation of state youth house crediting and suggests the methods for rising the effectiveness by improving legislative norms and administrative mechanism.
   Key words: administrative and legislative regulation, administrative and legislative regulation by social and cultural sphere, administrative and legal regulation of state youth house crediting, state youth house crediting, state youth house politics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net