Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор

 Анотації

Крутій В.А. Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання. - Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2001.

   У дисертації розглядаються питання активізації навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор.
   У даному дослідженні проаналізовано стан і перспективи розвитку даної проблеми у сучасній школі. У роботі уточнюється поняття "навчальна активність"; розглядаються види та критерії активності; визначаються умови та структурні компоненти активізації навчальної діяльності молодших школярів; розглядаються дидактичні ігри як засіб активізації навчальної діяльності молодших школярів, види та структура дидактичних ігор, методика використання їх у навчальному процесі початкової школи; даються рекомендації учителям початкових класів щодо керівництва дидактичними іграми на уроках.
   Розроблено систему дидактичних ігор, які доцільно використовувати на уроках математики та природознавства з метою активізації навчальної діяльності; описано апробацію даної системи; визначено основні рівні активності на різних етапах дослідницько-експериментальної роботи; наведено результати впровадження нових форм і методів навчальної роботи, спрямованої на активізацію навчальної діяльності; обґрунтовано ефективність використання дидактичних ігор з метою активізації навчальної діяльності молодших школярів.
   Ключові слова: активізація навчальної діяльності, активність, навчальна діяльність, урок, дидактичні ігри, керівництво дидактичними іграми, ігрова діяльність.

Крутий В.А. Активизация учебной деятельности младших школьников в процессе использования дидактических игр. - Рукопись.

Диссертация на соискание степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 - теория обучения. - Институт АПН Украины. - Киев, 2001.

   Диссертация посвящена вопросам активизации учебной деятельности младших школьников в процессе использования дидактических игр. Проанализировано состояние и перспективы развития данной проблемы в современной начальной школе.
   В первом разделе "Предмет и теоретические основы исследования" определены теоретико-методологические условия исследования; анализируется литература по проблеме; расскрыты суть, содержание, структура и условия активизации учебной деятельности младших школьников; рассматриваются дидактические игры как средство активизации учебной деятельности младших школьников.
   Активизация учебной деятельности на уровне формирования личности это глубокое осознание учеником необходимости всестороннего познания, а ее высший уровень имеет преобразовательный характер. При этом в деятельности преобразуется не только объект, на который она направлена, но и ее субъект.
   Под активизацией учебной деятельности понимается стремление учещихся в процессе формирования умений и навыков к максимальной активности, направленной на сознательное усвоение знаний, развитие учебных интересов и творчества.
   Суть активизации учебной деятельности состоит в том, что бы учещиеся правильно и в полном объеме усвоили учебный материал, могли самостоятельно применять полученные знания на практике.
   Одним из эффективных средств активизации учебной деятельности младших школьников являются дидактические игры.
   В отечественной педагогике дидактические игры стали объектом особого внимания, о чем свидетельствуют работы К.Д.Ушинского, В.А.Сухомлинского, А.С.Макаренко, Е.И.Удальцовой, Д.В.Менджерицкой, А.П.Усовой, А.И.Сорокиной, А.Я.Савченко и других.
   Во втором разделе "Активизация учебной деятельности в процессе использования дидактических игр" рассматриваются виды и структура дидактических игр, методика их использования в учебном процессе начальной школы; даются рекомендации учителям начальных классов по руководству дидактическими играми на уроках; предлагается система дидактических игр, которые целесеобразно использовать на уроках математики и природоведения для активизации учебной деятельности младших школьников, приводятся результаты аппробации данной методики; определяются уровни активизации учебной деятельности на разных этапах исследовательско-экспериментальной работы.
   На уроке необходимо использовать такие дидактические игры, организация которых не требует от учителя много времени на приготовление, а для учещихся - запоминания громоздких правил. Кроме того, предпочтение отдаётся играм, в которых предусмотрено участие учещихся всего класса, скорость ответов, сосредоточение внимания. Чтобы игра заинтересовывала учеников, ее условия надо постепенно усложнять.
   Предложенная нами система дидактических игр с последовательным повышением уровня сложности - ефективное средство активизации учебной деятельности младших школьников. Показателями эфективности использования даной методики есть повышенная успеваемость, развитие интереса к учебной деятельности, возросшая самостоятельность при решении домашних заданий, повышение уровня общения.
   Ключевые слова: активизация учебной деятельности, активность, учебная деятельность, урок, дидактические игры, руководство дидактическими играми, игровая деятельность.

Krutiy V.A. The Junior Pupils’ Activation of Educational Activity in the Process of Didactic Games Usage. - Manuscript.

Theses for a candidate degree by speciality 13.00.09 - theory of professional education. - The Institute of Pedagogics of the Academy of Pedagogical Science Ukraine, Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted to the problem of the junior pupils’ activation of educational activity in the process of didactic games usage.
   The state and perspectives of given problem development in modern school are analysed. The notion “educational activity” is fixed; the activity’s kinds and criteria are considered; the structure and conditions of the junior pupils’ activation of educational activity are exposed; the didactic games as the method of the junior pupils’ activation of educational activity is considered; the kinds and structure of didactic games, the methods of their usage in the educational process of primary school, the methodical recommendations to the primary school teachers concerning of didactic games realisation at the lessons are given.
   The systems of didactic games which should be used at the mathematics and natural sciences lessons with the purpose of activation of educational activity are elaborated. The given system approbation is also described; the main levels of activity at the different stages of research and experimental work are defined and the results of new forms and methods of educational work improvement, directed to activation of educational activity are proved in the work.
   The effectiveness of didactic games usage with the purpose of the junior pupils’ activation of educational activity is substantiated. The main results of this dissertation are reflected in the scientific articles.
   Key words: activation of educational activity, activity, educational activity, a lesson, didactic games, didactic games supervising, game activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net