Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави

Анотації 

Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2008.

   Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню природи місцевої влади, яка діє через відносно відокремлені інститути: місцевої виконавчої влади (місцеві державні адміністрації) та місцевого самоврядування. Представлено концепцію організації влади в Україні, яка на сучасному етапі розглядається як центральна (державна) влада, що здійснюється за принципом її поділу на три самостійні гілки – законодавчу, виконавчу і судову; місцева влада, в системі якої виокремлюється – державна (виконавча) і самоврядна влада. Досліджені та розкриті особливості співвідношення місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, проблеми делегування повноважень. Сформульовані концептуальні положення, рекомендації та пропозиції щодо удосконалення законодавства про місцеву владу в Україні з метою підвищення ефективності її організації та функціонування.
   Ключові слова: поділ влади, центральна влада, місцева влада, правове регулювання, місцеве самоврядування, органи місцевої виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, механізм демократичної держави, делегування.

Онуприенко А. Н. Местные органы власти в механизме демократического государства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена общетеоретическому исследованию природы местной власти, действующей через относительно обособленные институты: местной исполнительной власти (местные государственные администрации) и местного самоуправления. Представлена концепция организации власти в Украине, которая на современном этапе рассматривается как: центральная (государственная) власть, которая осуществляется по принципу ее разделения на три самостоятельные ветви – законодательную, исполнительную и судебную; местная власть, в системе которой выделяются государственная (исполнительная) и самоуправляющаяся власть. Определены авторские подходы к понятию местной власти, дана характеристика ее основных признаков, отличающих ее от центральной власти. Обосновывается подход к местной власти, в соответствии с которым функционирование местных государственных администраций является воплощением ее государственной политико-правовой природы, а деятельность территориальных громад имеет негосударственную политико-правовую природу, является приближенной к элементам гражданского общества. При исследовании проблем власти сделан вывод, что дальнейшее усовершенствование организации и функционирования системы власти невозможно без реформирования системы государственного управления с точки зрения централизации и децентрализации власти, сбалансированности общегосударственных интересов и интересов регионов и территориальных громад. Предпосылкой достижения сбалансированности интересов является формирование и внедрение взвешенной государственной политики в отношении регионов, особенно в аспекте финансового обеспечения их социально-экономического развития, согласованности полномочий и действий органов регионального управления и местного самоуправления. Подчеркивается целесообразность осуществления властных полномочий, касающихся интересов граждан, ближайшими к населению органами власти, то есть разграничение полномочий между разными уровнями власти должно осуществляться на основе реальных потребностей и интересов местных жителей; с низшего уровня организации власти на верхний должны передаваться только те полномочия, реализация которых на низшем уровне невозможна. Раскрываются подходы по определению наиболее оптимальной интеграции местного самоуправления в механизм демократического государства при сохранении его относительной самостоятельности, которая позволит местному самоуправлению сохранить необходимый баланс интересов государственной (центральной) и местной власти. Исследованы и раскрыты особенности соотношения местных государственных органов и органов местного самоуправления. Предлагаются теоретические выводы и практические рекомендации по совершенствованию института делегирования полномочий органам местного самоуправления в Украине. Сформулированы концептуальные положения, рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства в сфере местной власти в Украине с целью повышения эффективности ее организации и функционирования.
   Ключевые слова: разделение власти, центральная власть, местная власть, правовое регулирование, местное самоуправление, органы местной исполнительной власти, местные государственные администрации, механизм демократического государства, делегирование.

Onuprienko A. N. Local authority bodies in the mechanism of a democratic state. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in Law on the specialty 12.00.01 - theory and history of the state and law, history of the political and legal studies. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. – Kharkiv, 2008.

   The thesis is devoted to general-theoretical investigation of the nature of local authority acting through comparatively isolated institutions: local executive authority (local state administrations) and local self-government. The concept of authority organization in Ukraine which at the present stage it is esteemed as: central (state) authority which is carried out on the principle of its division into three independent branches – the legislative, the executive and the judicial one; the local authority in the system of which there is a subdivision into the state (the executive) authority and the self-governing one has been presented. The peculiarities of interrelation between the local state bodies and the bodies of local self-government, the problems of delegation of powers to the bodies of local self-government in Ukraine have been investigated and covered. The conceptual positions, recommendations and offers as for the improvement of legislation in the area of local authority in Ukraine on purpose to raise the efficiency of its organization and functioning have been formulated.
   Key words: the division of power, central authority, local authority, legal regulation, local self-government, local bodies of the executive power, local state administrations, the mechanism of a democratic state, delegating.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!