Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту

 Анотації

Шапошнікова Н.П. Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Криворізький державний педагогічний університет. - Кривий Ріг, 2001.

   У дослідженні розкрито сутність і специфіку реалізації засобів педагогічного менеджменту професійно-технічного училища щодо організації процесу навчальної, соціальної та професійної адаптації учнів. Визначено зміст та особливості основних етапів професійної підготовки національних робітничих кадрів, уточнено сутність і цільові установки їхньої професійно-технічної освіти в сучасних умовах розвитку суспільства. Конкретизовано специфіку і визначено співвідношення понять “управління”, “керівництво” і “менеджмент” в освіті. Теоретично обгрунтовано сутність професійно-технічного училища як соціально-педагогічної системи з виробничими ознаками - суб'єкта ринкових відносин і об'єкта педагогічного менеджменту. Експериментально доведено доцільність і ефективність впровадження в практику навчально-виховного процесу сучасного професійно-технічного училища засобів педагогічного менеджменту.
   Ключові слова: педагогічний менеджмент; професійно-технічне училище; підготовка робітничих кадрів; адаптація учнів.

Шапошникова Н.П. Адаптация учащихся профессионально-технического училища к условиям рыночной экономики средствами педагогического менеджмента. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Криворожский государственный педагогический университет. - Кривой Рог, 2001.

   В исследовании осуществлен научно-теоретический анализ проблемы управления подготовкой рабочих кадров в теории и истории отечественного профессионально-технического образования, отражены достижения и противоречия основных этапов его становления и развития; конкретизирована сущность понятий "подготовка рабочих кадров", "профессиональное образование", "профессионально-техническое образование"; определено соотношение понятий "управление", "руководство" и "менеджмент" в образовании; выявлены специфические особенности педагогического менеджмента.
   В диссертации комплексно изучена и теоретически обоснована актуальность проблемы обновления управленческого механизма современного профессионально-технического училища на основе принципов педагогического менеджмента. С позиций системного подхода раскрыта сущность современного профессионально-технического училища как особой социально-педагогической системы с производственными признаками, функционирующей как субъект рыночных отношений и объект педагогического менеджмента. Конкретизирована общая концепция педагогического менеджмента профессионально-технического училища, специфика управленческой деятельности его директора как менеджера профессионально-технического образования, с конкретизацией её основных задач, этапов, условий и способов осуществления. Разработана структурно-функциональная модель педагогического менеджмента профессионально-технического училища относительно планирования, организации и оценки качества результатов процесса адаптации учащихся как будущих работников швейного производства к условиям рыночной экономики.
   Педагогический менеджмент профессионально-технического училища в аспекте обеспечения процесса адаптации учащихся к условиям рыночной экономики рассматривается как целенаправленная организационно-педагогическая деятельность по системному анализу, прогнозированию перспектив развития, планированию способов реализации, формированию и регулированию общественных (учебно-познавательных, учебно-профессиональ-ных, производственных, коммерческих, деловых, нравственных, индивидуаль-ных, групповых, межличностных и др.) отношений в данном учебном заведении и системе его реальных связей с социумом, способствующая адекватному включению будущих рабочих в структуру общества посредством тренинга в осуществлении своих учебных, социальных и профессиональных проб.
   В процессе проведения опытно-экспериментальной работы доказано, что овладение руководящими и инженерно-педагогическими кадрами профессионально-технического училища средствами педагогического менеджмента проходит успешнее, если их методическая работа является не только источником профессионально значимой информации, но и развивает потребность в самообновлении и самоизменении, способствует усилению удовлетворенности содержанием и способами педагогической коммуникации с коллегами и подчиненными, нацеливает на творческий подход к организационно-педагогической деятельности и сотрудничеству с учащимися.
   Кроме того, преобразующий эксперимент засвидетельствовал, что результативность подготовки конкурентно способных и социально защищенных рабочих кадров значительно возрастает, если организационно-педагогическую работу коллектива профессионально-технического училища сконцентрировать на обеспечение процесса учебной, социальной и профессиональной адаптации учащихся в направлении: вооружения их достаточной информацией о системе социально-экономических отношений, складывающихся в обществе; оказания индивидуальной социальной и профессиональной помощи учащимся в решении возникающих у них проблем; создание условий для преодоления у учащихся отчуждения от училища, формирования чувства сопричастности к результатам его работы, что предусматривает их включение в систему реальных социальных и профессиональных проблем в финансово-экономической, коммерческой, маркетинговой (расчет эффективности своей производительной деятельности, стимулированный поиск улучшения экономической эффективности работы училища), общественной (развитие ученического самоуправления) и духовной (включение в нравственно-эстетическую оценку окружающего, широкое ознакомление с культурными и духовными ценностями) сферах жизнедеятельности.
   Материалы диссертации создают необходимую научно-теоретическую основу для дальнейшего совершенствования форм и методов организации профессионально-технического образования будущих рабочих с учетом современных реалий развития общества рыночной экономики.
   Ключевые слова: педагогический менеджмент; профессионально-техническое училище; подготовка рабочих кадров; адаптация учащихся.

Shaposhnikova N.P. Adaptation of secondary technical college students for the “market-oriented” economic conditions by methods of pedagogical management. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences, speciality – 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – Kryviy Rih State Pedagogical University. - Kryviy Rih, 2001.

   The research under study attempts to reveal the essence as well as the mechanism of realisation of the main functions of pedagogical management conducted in a technical college as to the organization of the educational, social, and professional adaptation of pupils. The peculiarities of a technical college being an open and dynamic social-pedagogical system with the orientation on manufacturing, and treated as the objective of pedagogical management are theoretically well grounded. The conditions enabling the introduction of methods of pedagogical management as effective means for the adaptation to the “market-oriented” economics into the process of functioning of a technical college are defined. The essence as well as the interrelation of such notions as "administration", "management" and "pedagogical management", "professional education" and "professional adaptation" are determined therein. Both the vitality and the effectiveness of the introduction of pedagogical management methods into the educational process of a contemporary technical college are experimentally substantiated.
   Key words: pedagogical management; a secondary technical college; education of specialists; adaptation of students.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net