Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання

 Анотації

Собаева О.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Харківській державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди, Харків, 2001.

   В дисертації досліджується організація активної пізнавальної діяльності студентів у дистанційному навчанні, забезпеченому комп'ютерними засобами. Уточнено поняття дистанційного навчання, виявлені його позитивні можливості та проблеми впровадження. Обґрунтовано дидактичні особливості використання комп'ютерних засобів.
   Розроблено та впроваджено у навчальний процес педагогічну технологію дистанційного навчання, спрямовану на активізацію пізнавальної діяльності студентів. Навчання організується відповідно до прийнятої в сучасній дидактиці його структури – від пізнавальної мотивації до діагностично обґрунтованої оцінки досягнень студентів. Використовуються різні види самостійної роботи: репродуктивна, евристична, творча. Розроблена технологія забезпечує активне співробітництво студентів і викладачів у віртуальному навчальному просторі. Для оцінки динаміки результатів навчального процесу використовується педагогічна діагностика (з допоміжними функціями комп'ютера), що сприяє адекватній рефлексійній діяльності та істотно стимулює пізнавальну активність.
   Доведено, що застосування експериментальної педагогічної технології дистанційного навчання забезпечує досягнення більшістю студентів евристичного і творчого рівнів пізнавальної активності.
   Ключові слова: дистанційне навчання, пізнавальна активність, проблемна ситуація, дискусія, електронний навчальний посібник, комп'ютерні засоби навчання, мережа Інтернет.

Собаева Е.В. Активизация познавательной деятельности студентов в условиях дистанционного обучения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 – теория обучения. – Харьковский государственный педагогический университет им.Г.С.Сковороды, Харьков, 2001.

   Диссертационная работа посвящена проблеме организации активной познавательной деятельности студентов в дистанционном обучении с компьютерной поддержкой. Определено понятие дистанционного обучения как разновидности открытого обучения с использованием компьютерных и телекоммуникационных средств, которые обеспечивают интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов на разных этапах обучения и самостоятельную работу последних с материалами информационной сети, большую часть которых готовит преподаватель.
   Выявлены особенности дистанционного обучения взрослых, а также педагогические, психологические и организационные проблемы внедрения новой формы учебного процесса.
   Учитывая возможные отрицательные последствия чрезмерного увлечения виртуальной реальностью, компьютеру в учебном процессе отводятся достаточно ограниченные функции. Определяет эти функции преподаватель и в некоторой степени сам студент. Преподаватель выступает автором оригинальной учебной программы, разработчиком проблемных задач, ведущим электронных дискуссий, призванным обеспечить научный и развивающий характер диалога, консультантом на всех этапах познавательной деятельности, ведущим экспертом учебных достижений студента. Последний становится соавтором своих учебных программ, активным участником учебного процесса.
   В диссертационной работе рассмотрены дидактические возможности использования компьютерных средств (Интернет, технология WWW, виртуальная реальность, гипертехнология, электронная почта, чат-технология) для развития познавательной активности личности.
   Разработана и внедрена в учебный процесс педагогическая технология дистанционного обучения, направленная на активизацию познавательной деятельности студентов. Согласно этой технологии обучение организуется в соответствии с научно обоснованной в современной дидактике его структурой (мотивация, предъявление нового материала, обеспечение его понимания, осмысления, закрепления, обобщения, использование приобретенных знаний и умений в поисковых и творческих самостоятельных работах, осуществление объективных диагностик и контроля). Основное содержание учебного курса отображено в электронном учебнике, интегрирующем в себе концепции проблемно-модульного обучения и современные компьютерные средства. Исследованы различные виды самостоятельной работы студентов: репродуктивные, эвристические, творческие. Проблемность обучения выходит за рамки традиционных форм, благодаря использованию гипертехнологий и телекоммуникационных средств, которые расширяют информационное поле решения проблемно-поисковых и творческих задач. Обеспечивается активное сотрудничество студентов и преподавателей в виртуальном учебном пространстве.
   Учитывая несомненную ограниченность традиционного компьютерного обучения (один на один с аппаратом) для развития стабильной познавательной активности студента, расширены функции компьютера как среды для неформальной дискуссии. Проведенные электронные дискуссии с виртуальными диалогами “преподаватель – студенты”, “студент – студенты” подтвердили достаточную производительность такого диалога, который во многом не уступает результативности непосредственных встреч со студентами.
   Для оценки динамики результатов учебного процесса использована педагогическая диагностика (со вспомогательными функциями компьютера), которая способствует формированию адекватной самооценки и существенно стимулирует познавательную деятельность.
   В рамках педагогической технологии разработаны показатели, критерии и комплексная методика количественной оценки уровней познавательной активности студентов при решении проблемных педагогических ситуаций. Это позволило выявить реальные учебные достижения студентов: большинство из них вышли на эвристический и творческий уровни познавательной активности. Эти показатели соответствуют цели предложенной педагогической технологии дистанционного обучения.
   Экспериментальное исследование подтвердило теоретический вывод о значительных потенциальных возможностях использования информационных средств в образовании. Установлено, что при определенных дидактических условиях дистанционное обучение с использованием компьютерных средств предпочтительнее традиционного заочного образования.
   Полученные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем развитии теории дистанционного обучения: для конкретизации отдельных дидактических технологий познавательной мотивации, изучения нового, организации активного сотрудничества в виртуальном пространстве, оптимизации самостоятельной деятельности студентов.
   Ключевые слова: дистанционное обучение, познавательная активность, проблемная ситуация, дискуссия, электронное учебное пособие, компьютерные средства обучения, сеть Интернет.

E.V. Sobaeva. Activization of cognitive activity of the students in conditions of distance training. - Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of pedagogical speciality 13.00.09—theory of training.—Kharkiv State Pedagogical University named G.S.Scovoroda, Kharkiv, 2001.

   The dissertation is devoted to organization of active cognitive activity of the students in distance training with computer support. The concept of distance training is determined, its positive opportunities and problems of introduction are revealed. The didactic opportunities of computer means in development of cognitive activity of a person are grounded. The pedagogical technology of distance training with computer support is developed and introduced into educational process directed on activation of cognitive activity of the students. It is proved that the use of this technology provides the achievement with the majority of the students of their heuristic and creative levels of cognitive activity.
   Key words: distance training, cognitive activity, problem situation, discussion, electronic textbook, computer-aided teaching, Internet.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net