Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методологічні засади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методологічні засади

 Анотації

Сищенко С.В. Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методологічні засади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. Харків, 2001.

   У дисертації розроблено теоретико–методологічні засади книгознавчої підготовки фахівців у системі вищої бібліотечно–бібліографічної освіти в умовах пріоритетного формування національної книжкової галузі України. Здійснено контент–аналіз основних публікацій вітчизняних і зарубіжних учених за темою дослідження та суміжних з нею. Проаналізовано сучасний стан і визначено основні тенденції у системі підготовки книгознавчих кадрів в Україні та інших країнах світу, виявлено існуючу номенклатуру книгознавчих спеціальностей, спеціалізацій, навчальних дисциплін та форми їх інституційної реалізації. Виявлено протиріччя між сучасними потребами України у висококваліфікованих фахівцях книгознавчого і бібліотечно–бібліографічного профілю та недосконалістю існуючої системи підготовки відповідних кадрів у вищій школі. Запропоновано комплекс теоретичних підходів до модернізації змісту і напрямів книгознавчої підготовки, її системного розвитку; обгрунтовано перспективи змістовно–структурного та організаційного реформування книгознавчої освіти в умовах формування єдиного освітнього простору України; виокремлено основні чинники впливу на якість формування змісту і напрямів книгознавчої підготовки в системі вищої бібліотечно–бібліографічної освіти; запропоновано нові перспективні книгознавчі спеціалізації, розроблено та обгрунтовано зміст навчання професіоналів у галузі книжкового та інформаційного маркетингу.
   Ключові слова: книгознавча підготовка фахівців, вища бібліотечно–бібліографічна освіта, книгознавство, книжкова справа, книжкова комунікація, книгознавча спеціалізація, кадрове забезпечення книговидання, книгорозповсюдження і книговикористання.

Сыщенко С.В. Книговедческая подготовка специалистов в системе высшего библиотечно–библиографического образования Украины: теоретико–методологические основы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 07.00.08 – Книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Харьковская государственная академия культуры, Харьков, 2001.

   В диссертации разработаны теоретико–методологические основы книговедческой подготовки специалистов в системе высшего библиотечно–библиографического образования в условиях приоритетного формирования национального книжного дела Украины. Осуществлен контент–анализ основных публикаций украинских и зарубежных ученых по теме исследования и сопредельных с ней. Проанализировано современное состояние подготовки книговедческих кадров в Украине и других странах мира, выявлена существующая номенклатура книговедческих специальностей, специализаций и учебных дисциплин, формы их институциональной реализации. Выявлено, что книговедческая подготовка специалистов в системе высшего библиотечно–библиографического образования реализуется такими основными способами: а) путем органичного включения книговедческого знания в учебные курсы библиотечно–библиографического профиля; б) благодаря введению сугубо книговедческих дисциплин; в) путем организационного оформления книговедческих специализаций. Однако существующая содержательная и организационная структура книговедческого образования уже не соответствует современным потребностям Украины в высококвалифицированных кадрах книжного дела, требует обоснования новых теоретико–методологических подходов.
   Определены основные факторы влияния на качество формирования содержания и направлений книговедческого образования. Среди них: 1) учет потребностей личности, общества и государства в развитии национальной системы книгоиздания, книгораспространения и книгоиспользования; 2) системное отражение основных компонентов книговедения и книжного дела в содержание образования и их дидактическое осмысление; 3) учет уровня кадрового обеспечения основных видов деятельности в книжном деле, выявление существующих пробелов в содержании и направлениях образования; 4) учет требований практики к содержанию образования.
   Обосновано, что системный характер книговедения, книжного дела и книжной коммуникации обусловливает необходимость системного развития книговедческой подготовки в образовательном пространстве Украины. Теоретико–методологическую основу для этого составляет рассмотрение национального книгоиздания, книжной торговли, библиотечной и библиографической деятельности как единой мощной системы взаимосвязанных и взаимодействующих отраслей книжного дела, требующей соответствующего кадрового обеспечения. Предложенный диссертантом комплекс теоретических подходов создает концептуальные основы системного развития книговедческого образования, целостности и интегрированности его содержания, закладывает научные основы для достижения соответствия между практическими потребностями национального книгоиздания, книгораспространения, книгоиспользования и образовательной подсистемой книжного дела.
   Ориентация на системное обучение профессионалов требует интеграции знаний общих закономерностей книговедения, книжного дела, книжной коммуникации на уровне фундаментальной подготовки с дифференциацией знаний в области книгоиздания, книгораспространения и книгоиспользования на уровне специальной подготовки бакалавров, специалистов и магистров. На принципах системной полноты, интеграции и дифференциации книговедческого образования должны формироваться инвариантная и вариативная части книговедческого образования, создаваться циклы фундаментальных, профессионально–ориентированных, специальных дисциплин и курсов специализаций с учетом профессионально–квалификацированного уровня образования и сферы будущей профессиональной деятельности выпускника вуза.
   Обосновано, что в современных условиях Украины наиболее приемлемыми, не требующими существенных организационных и финансовых средств, можно считать такие два варианта организации книговедческой подготовки: 1) создание интегрированную специальность "Книговедение, библиотековедение и библиографоведение"; 2) расширение номенклатуры книговедческих специализаций в существующей специальности "Библиотековедение и библиография". Каждый из этих вариантов имеет как преимущества, так и недостатки и может быть реализован в системе высшего образования.
   Обоснована объективная потребность введения новых книговедческих специализаций, способных ликвидировать существующие пробелы в кадровом обеспечении национальной книжной отрасли и имеющих перспективу, в частности, в области книжного и информационного маркетинга.
   Доказано, что достичь единого образовательного пространства в книжной сфере Украины можно согласованием направлений, содержания и структуры обучения на общегосударственном уровне путем содержательного и организационного реформирования высшего образования в стране, создания национальных стандартов образования, базовых профессионально–образовательных программ, квалификационных характеристик бакалавров, специалистов и магистров, а также программ курсов объединенными усилиями преподавателей ведущих вузов Украины – субъектов профессиональной подготовки специалистов для издательской, книготорговой, библиотечной и библиографической деятельности.
   Ключевые слова: книговедческая подготовка специалистов, высшее библиотечно–библиографическое образование, книговедение, книжное дело, книжная коммуникация, книговедческая специализация, кадровое обеспечение книгоиздания, книгораспространения и книгоиспользования.

Syshchenko S.V. Bibliology training of specialists in the system of the higher library and bibliography education in Ukraine: theoretical and methodological bases. - Copy.

The thesis for a Candidate's degree of Pedagogical science in speciality 07.00.08 - Bibliology, Library science, Bibliography science. - Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv, 2001.

   The thesis examines theoretical and methodological bases of bibliology training of specialists in the system of the higher library and bibliography education under conditions of forming the system of Ukrainian national book branch. The Content-analysis of principal publications of Ukrainian and foreign scientists on both the research subject and closely-related ones are carried out. The thesis analyses the present situation and determines basic tendencies in the system of training of bibliology specialists in Ukraine and other countries in the world. Both the present nomenclature of bibliology specialities, specializations and study disciplines and forms of their organization realization are elicited. Contradictions between both Ukrainian present needs of highlyqualified specialists of bibliology and library and bibliography types and imperfection of the present system for training o appropriate specialists for the Higher educational system are brought to light. The thesis supports scientifically grounded approaches to modernization of the content and directions of bibliology training, its system development under conditions of forming the common educational area in Ukraine. The principal indices which influence the quality of the content and directions of bibliology training for the higher library and bibliography education are determinated. Content-structural and organization perspectives of reforming of bibliology education under conditions of forming the common educational area in Ukraine are based. New perspective bibliology specialities are proposed. The content of educating of specialists for a book and information marketing branch are grounded and carried out.
   Key words: bibliology training of specialists, higher library and bibliography education, bibliology, book science, book communication, bibliology specialization, providing specialists for book publishing, book distridution, book use.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методологічні засади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net