Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст.

Анотації

Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2008.

   Дисертація є комплексним дослідження процесу становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Простежено цілісну картину еволюції наукового журналу, проаналізовано передумови виникнення та етапи (модернізації, інновації, трансформації) розвитку електронного журналу з точки зору світових тенденцій. Розглянуто основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, існуючі стандарти його створення та розповсюдження. Обґрунтовано відповідні концептуальні, науково-методичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їхнього розвитку. Визначено особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках, запропоновано технологічну схему та основні принципи такого управління, котрі розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 10-15 років.
   Ключові слова: електронний журнал, науковий журнал, електронний ресурс, електронне видання, електронне видавництво, електронна бібліотека, інформаційні ресурси, наукова комунікація, наукова інформація

Ярошенко Т.А. Электронный журнал в системе информационных ресурсов библиотеки : вторая половина ХХ – начало ХХІ ст. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Киев, 2008.

   Диссертационное исследование посвящено комплексному изучению процесса становления и развития научного электронного журнала как средства научной коммуникации и неотъемлемой составляющей информационных ресурсов современной библиотеки. Электронный журнал в начале ХХІ столетия становится доминирующим элементом системы электронной коммуникации мирового интеллектуального сообщества.
   Автором изучены источниковедческая и историографическая базы по вопросам истории электронных журналов. Впервые исследована целостная картина эволюции научного электронного журнала в разных странах мира и особенности этого процесса в Украине. Детально изложены предпосылки возникновения электронного журнала, выявлены главные тенденции развития научного журнала (от печатного и до электронного). Определены также основные этапы эволюции электронного журнала с точки зрения мировых тенденций, такие как: модернизации (1960-е – 1970-е гг.), инновации (“довебовский” период, 1980-е – начало 1990-х гг.), трансформации (начиная с 1991 г.). Сегодня электронный журнал все еще находится в стадии трансформации, усовершенствования, не существует устойчивой схемы его создания и распространения. Зафиксирован процесс поиска альтернативных моделей научной коммуникации, в частности, модели открытого доступа. Определены основные функции и характеристики научного электронного журнала, существующие стандарты его создания и распространения, аргументированы его преимущества.
   Важным результатом исследования является глубокий анализ тех трансформационных изменений, которые произошли в библиотеках разных стран с появлением в их фондах электронных ресурсов в целом и, в частности электронных журналов. Обозначены основные концептуальные, научно-методические и практические направления работы библиотек с электронными журналами на всех этапах их развития. Отмечены особенности библиотек (как основных подписчиков), влияющих на формирование последующих моделей электронного журнала, в частности в характеристиках стоимости, обеспечения доступа, архивирования и т.д. Анализ международного и отечественного опыта библиотечной работы позволяет утверждать, что в эпоху накопления электронных ресурсов решающее значение имеют стратегии не отдельных библиотек в работе с электронными журналами, а специальные библиотечные консорциумы. Предложена технологическая модель жизненного цикла электронных журналов в библиотеках. Определены особенности управления коллекцией электронных журналов в библиотеке – многофункционального комплекса взаимосвязанных логических процессов и операций. Изложены основные принципы такого управления, разработанные на основе практического опыта ведущих библиотек мира за последние 10-15 лет. Собранный и обобщенный материал существенно расширит информационное поле библиотековедения.
   Ключевые слова: электронный журнал, научный журнал, электронный ресурс, электронное издание, электронное издательство, электронная библиотека, информационные ресурсы, научна коммуникация, научная информация

Yaroshenko Т.О. Electronic journal in the system of library information resources: the second part of the 20th century – beginning of the 21st century – Manuscript.

Dissertation fulfils the requirements for the candidate degree in the historical sciences. Speciality 07.00.08 – Bibliology, Library sciences, Bibliography. The V. Vernadsky National Library of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   Dissertation is devoted to studying of history of formation and development of the electronic journal and its role in scientific communication and as an important component of the contemporary library’s information resources. Scholarly journal evolution is discussed including reasons of its emergence and main milestones of its development which are analyzed from in relation to worldwide trends (modernization, innovation, transformation).The main functions, features and advantages of the scholarly electronic journal as well as existing standards of creation and dissemination, are traced. Basic conceptual, research and practical directions of library work using electronic journals through every stage of development, is proven. Peculiarities of electronic journal collection management are defined, as well as an appropriate technology scheme and key principles of collection management, which are based on the experience of advanced libraries worldwide during the last 10-15 years.
   Key words: electronic journal, scholarly journal, electronic resource, electronic publications, electronic publishing, digital library, information resources, communication in science, scientific information.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга  половина ХХ – початок ХХІ ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net